Hotărârea nr. 703/2019

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, având suprafețele măsurate de 14.357 mp și 10.300 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsoanele 2 și 3 din strada Aleea Peneș Curcanu

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor,

având suprafețele măsurate de 14.357 mp și 10.300 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea,

reprezentând tronsoanele 2 și 3 din strada Aleea Peneș Curcanu

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.  295831/1 din 19.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 295831/2 din 23.08.2019, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele măsurate de 14.357 mp și 10.300 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea, în fapt tronsoanele 2 și 3 din strada Aleea Peneș Curcanu,

Având în vedere că pentru finalizarea documentației de finanțare a proiectului privind "Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în Municipiul Oradea în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană - etapa II" se solicită prezentarea de documente care să ateste realizarea lucrărilor de investiții pe proprietatea Municipiului Oradea, fiind astfel necesare copii de carte funciară.

Ținând seama că, în conformitate cu Schiţele cadastrale anexate aceste imobile constând în terenuri, situate în mun. Oradea, se constituie din numerele topo. indicate în tabelul aprobat prin prezenta Hotărâre.

Văzând că, terenurile studiate fac parte din strada Aleea Peneș Curcanu, înscrisă la poz. 556 în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale şi vicinale - Străzile cu trotuarele aferente.

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Ținând cont de proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. „b”,  art. 139 alin. (3) lit. g), art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1.    Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat cu:

 

-     nr. topo. 138/8, în suprafață de            714 mp,

-     nr. topo. 139/1, în suprafață de            277 mp,

-     nr. topo. 140/5, în suprafață de            512 mp,

-     nr. topo. 141/8, în suprafață de            578 mp,

-     nr. topo. 141/9, în suprafață de            385 mp,

-     nr. topo. 142/3, în suprafață de            279 mp,

-     nr. topo. 142/5, în suprafață de            282 mp,

-     nr. topo. 143/4, în suprafață de            345 mp,

-     nr. topo. 144/5, în suprafață de            104 mp,

-     nr. topo. 144/6, în suprafață de              46 mp,

-     nr. topo. 144/7, în suprafață de            148 mp,

-     nr. topo. 145/4, în suprafață de            323 mp,

-     nr. topo. 145/5, în suprafață de            345 mp,

-     nr. topo. 145/7, în suprafață de            414 mp,

-     nr. topo. 146/4, în suprafață de            419 mp,

-     nr. topo. 146/7, în suprafață de            168 mp,

-     nr. topo. 147/3, în suprafață de            457 mp,

-     nr. topo. 148/5, în suprafață de            372 mp,

-     nr. topo. 218/2, în suprafață de            332 mp,

-     nr. topo. 218/5, în suprafață de            328 mp,

-     nr. topo. 218/6, în suprafață de            106 mp,

-     nr. topo. 219/2, în suprafață de            179 mp,

-     nr. topo. 219/3, în suprafață de            506 mp,

-     nr. topo. 221,    în suprafață de            205 mp,

-     nr. topo. 223,    în suprafață de            672 mp,

-     nr. topo. 224/1, în suprafață de            500 mp,

-     nr. topo. 226,    în suprafață de            531 mp,

-     nr. topo. 228/2, în suprafață de            199 mp,

-     nr. topo. 229/2, în suprafață de            410 mp,

-     nr. topo. 230/4, în suprafață de            238 mp,

-     nr. topo. 230/5, în suprafață de            243 mp,

-     nr. topo. 231/2, în suprafață de            648 mp,

-     nr. topo. 233/2, în suprafață de            292 mp,

-     nr. topo. 234/2, în suprafață de            399 mp,

-     nr. topo. 235/4, în suprafață de              98 mp,

-     nr. topo. 235/6, în suprafață de            119 mp,

-     nr. topo. 236/2, în suprafață de            323 mp,

-     nr. topo. 237/2, în suprafață de            476 mp,

               identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 9162 din 18.06.2019.

 

 

-   nr. topo.   80/1, în suprafață de   200 / 803 mp,

-   nr. topo.   80/4, în suprafață de   100 / 693 mp,

-   nr. topo.   84/8, în suprafață de            330 mp,

-   nr. topo.   94/5, în suprafață de            608 mp,

-   nr. topo. 175/1, în suprafață de   319 / 362 mp,

-   nr. topo. 177,    în suprafață de   252 / 533 mp,

-   nr. topo. 178,    în suprafață de            356 mp,

-   nr. topo. 179,    în suprafață de            410 mp,

-   nr. topo. 182,    în suprafață de   100 / 389 mp,

-   nr. topo. 183,    în suprafață de            408 mp,

-   nr. topo. 186,    în suprafață de   100 / 399 mp,

-   nr. topo. 187,    în suprafață de            371 mp,

-   nr. topo. 193/5, în suprafață de            262 mp,

-   nr. topo. 194/3, în suprafață de            487 mp,

-   nr. topo. 195/1, în suprafață de            434 mp,

-   nr. topo. 196/3, în suprafață de            258 mp,

-   nr. topo. 198/2, în suprafață de            143 mp,

-   nr. topo. 199/2, în suprafață de            370 mp,

-   nr. topo. 199/3, în suprafață de            228 mp,

-   nr. topo. 200/6, în suprafață de            400 mp,

-   nr. topo. 220,    în suprafață de            661 mp,

-   nr. topo. 221,    în suprafață de            205 mp,

-   nr. topo. 222/3, în suprafață de            179 mp,

         identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 9163 din 18.06.2019.

Art. 2.    Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului cu nr. topo 222/3 din CF 883 - Seleuș.

Art. 3.    Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 14.357 mp (din acte 13.072 mp), astfel:

 

Suprafețele

nr. cadastral

nou constituit (mp.)

 

Nr. CF sau Adeverința  în care este înscris

nr. topo

Nr. topo.

din care se constituie

nr. cadastral

Suprafețele ce se dezlipeşte din nr. topo (mp.)

 

Suprafețele de teren înscrisa în CF / Adev. (mp.)

M e n ț i u n i

 

reprezintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.357

 (din măsurători)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   883 - Seleuș

222/3

 100

                   179  

 

Tronsonul 2

din strada

Aleea Peneș Curcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 9162 din 18.06.2019

 

138/8

714

714

 

139/1

277

277

 

140/5

512

512

 

141/8

578

578

 

141/9

385

385

 

142/3

279

279

 

142/5

282

282

 

143/4

345

345

 

144/5

104

                                  104

 

144/6

46

46

 

144/7

148

148

 

145/4

323

323

 

145/5

345

345

 

145/7

414

414

 

146/4

419

419

 

146/7

168

168

 

147/3

457

457

 

148/5

372

372

 

218/2

332

332

 

218/5

328

328

 

         218/6

106

106

 

219/2

179

179

 

219/3

506

506

 

         221

205

205

 

         223

672

672

 

224/1

500

500

 

          226

531

531

 

228/2

199

199

 

229/2

410

410

 

230/4

238

238

 

230/5

243

243

 

231/2

648

648

 

233/2

292

292

 

234/2

399

399

 

235/4

98

98

 

235/6

119

119

 

236/2

323

323

 

237/2

476

476

 

 

TOTAL

13.072

(din acte)

 

 

 

Art. 4.   Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „Drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsonul 2 din strada Aleea Peneș Curcanu.

Art. 5.   Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 10.300 mp (din acte 9.400 mp), astfel:

 

Suprafețele

nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr. CF sau Adeverința  în care este înscris

nr. topo

Nr. topo.

din care se constituie

nr. cadastral

Suprafețele ce se dezlipeşte din nr. topo (mp.)

 

Suprafețele de teren înscrise în CF / Adev. (mp.)

M e n ț i u n i

 

reprezintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.300

(din măsurători)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1497 - Seleuș

200/5

1.292

                   1.559  

 

 

 

 

Tronsonul 3

din strada

Aleea Peneș Curcanu

 

 

 

 

201/2

108

108

 

206/2

819

819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

nr. 9163 din 18.06.2019

 

  80/1

200

803

 

  80/4

100

693

 

  84/8

330

330

 

  94/5

608

608

 

175/1

319

362

 

177

252

533

 

178

356

356

 

179

410

410

 

182

100

                                   389

 

183

408

408

 

186

100

399

 

187

371

371

 

193/5

262

262

 

194/3

487

487

 

195/1

434

434

 

196/3

258

258

 

198/2

143

143

 

199/2

370

370

 

199/3

228

228

 

200/6

400

400

 

220

661

661

 

221

205

205

 

222/3

179

179

 

 

TOTAL

9400(din acte)

 

 

 

 

 

Art. 6.  Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 5 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „Drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsonul 3 din strada Aleea Peneș Curcanu.

Art. 7Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la strada Aleea Peneș Curcanu, conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 8.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 9.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

-          PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

-          PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

-          PMO - D.M.P.F.I.;

-          O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

 

               

                        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

                

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 703

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi  „pentru”, 4  voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila