Hotărârea nr. 702/2019

pentru aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea, în zona str. Adevărului, str. Izvorului, respectiv str. Piatra Craiului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

     pentru aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea,
în zona str. Adevărului, str. Izvorului, respectiv str. Piatra Craiului,

 în proprietatea privată a Municipiului Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 298273/1 din 20.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. . 298273/2 din 21.08.2019 prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren, din CF 13253 - Oradea, CF 194983 - Oradea, CF 12345 - Oradea, CF 203974 - Oradea și CF 203976 – Oradea,

Terenurile luate în studiu sunt situate în mun. Oradea, pe str. Adevărului, pe str. Izvorului, respectiv pe str. Piatra Craiului.

Aceste suprafețe de teren propuse pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea se identifică astfel:

ü  suprafața de    291 mp, teren cu nr. topo 6664/7 înscris în CF 13253  - Oradea, și

ü  suprafața de 2.586 mp, teren cu nr. topo 6665/7, înscris în CF 194983 - Oradea,

                    situate pe str. Adevărului; 

ü  cota de 830 mp din terenul cu nr. topo 5970/5, înscris în CF 12345 - Oradea, și

ü  suprafața de 886 mp, teren cu nr. topo 5970/7, înscris în CF 12345 - Oradea,

                    situate pe str. Izvorului;

ü  suprafața de 1.439 mp, teren identificat cu nr. topo 7356/5, înscris în CF 203974 - Oradea, și

ü  suprafața de    719 mp, teren identificat cu nr. topo 7356/6, înscris în CF 203976 - Oradea,

                    situate pe str. Piatra Craiului.

Văzând că terenurile luate în studiu sunt notate pe vechi proprietari, conform înscrierilor din CF datate din anii 1950, 1949, 1948 și 1933, respectiv că prin adresele, înregistrate cu nr. 255610 din 2019, respectiv cu nr. 239164 din 2019, cu nr. 235449 din 2019, respectiv cu nr. 242999 din 2019, Compartimentul Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice a confirmat că imobilele descrise anterior nu au făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în temeiul Legilor Fondului Funciar.

Luând în considerare prevederile alin. (2) al art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia Terenurile neatribuite, rămase la dispozia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului. 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

                 .

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului situat pe str. Adevărului, identificat astfel:

o   suprafața de    291 mp, teren cu nr. topo 6664/7, înscris în CF 13253 - Oradea, și

o   suprafața de 2.586 mp, teren cu nr. topo 6665/7, înscris în CF 194983 - Oradea.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului situat pe str. Izvorului, identificat astfel:

o   cota de 830 mp din terenul cu nr. topo 5970/5, înscris în CF 12345 - Oradea, și

o   suprafața de 886 mp teren, cu nr. topo 5970/7, înscris în CF 12345 - Oradea.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului situat pe str. Piatra Craiului, identificat astfel:

o   suprafața de 1.439 mp, teren identificat cu nr. topo 7356/5, înscris în CF 203974 - Oradea, și

o   suprafața de    719 mp, teren identificat cu nr. topo 7356/6, înscris în CF 203976 - Oradea.

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-  Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-  Primarul Municipiului Oradea;

-  PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

-  PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

-  PMO - Direcţia Economică;

-  O.C.P.I. Bihor.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 702

 

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru”  

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila