Hotărârea nr. 700/2019

pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 284/2015 completată de H.C.L. nr. 337/2015, privind exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe bunurile aflate în proprietatea publică/ privată a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 284/2015 completată de H.C.L. nr. 337/2015,

privind exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de  reţele de comunicaţii electronice pe bunurile aflate în proprietatea publică/ privată a Municipiului Oradea

 

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 298470/1 din 21.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 298470/2 din 22.08.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului local al municipiului Oradea modificarea H.C.L. nr. 284/2015, completată de H.C.L. nr. 337/2015, privind exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe bunurile aflate în proprietatea publică/ privată a Municipiului Oradea.

            Având în vedere Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/2018, prin care se definesc tipurile de acces şi tarife maxime care pot fi percepute de către UAT.

            Văzând că tipurile de acces şi tarifele reglementate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2015 și contractele de acces semnate cu furnizorii de rețele de comunicații electronice, nu se regăsesc în anexa la Decizia sus menţionată şi că pentru elemente de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică de tipul: antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii dispune ca tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică să nu poată depăși valoarea de 0 (zero) lei."

            În baza prevederilor art.6 alin. (4) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice,

            Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) și b) și ale art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

H o t ă r ă ș t e

 

 

Art. 1Se abrogă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces astfel cum au fost aprobate în Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 28.04.2015, completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din 28.05.2015.

 

Art. 2. (1)  Se aprobă tarifele cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre, care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică/ privată a Municipiului Oradea.

           (2)  Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în Anexa 1, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică, este 0 (zero) lei.

 

 

Art. 3. Se aprobă completarea art. 50 din Regulamentul aprobat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 2015 cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

”● Nerespectarea măsurilor dispuse la art. 21 şi 22, privind marcarea/ etichetarea reţelelor supra şi subterane şi înlocuirea marcajelor/ etichetelor deteriorate.”

Art. 4. Se abrogă modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2015 şi se  împuternicesc conducătorii instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, a directorilor întreprinderilor publice locale şi primarului Municipiului Oradea, să încheie cu deținătorii de rețele de telecomunicații contracte de acces și/sau acte adiționale la contractele existente în vederea armonizării prevederilor acestora cu modificările survenite în urma intrării în vigoare a Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/2018 și a celor ce pot să apară ca urmare a modificărilor din legislație ori a modificării obiectului contractului - mărirea/ micșorarea lungimii rețelelor și/ sau a tipurilor de acces, care să cuprindă obligatoriu următoarele prevederi:

·         Referitor la drepturile și obligațiile părților:

ü  ADMINISTRATORUL are următoarele drepturi:

 - să solicite mutarea în cadrul aceleiaşi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care prin documentațiile aprobate se prevede realizarea de trasee sistematizate, ori mutarea este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea de construcţii, sau dacă se pierde / înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei părți din imobil;

- să rezilieze unilateral parţial prezentul contract în cazul apariţiei unor capacităţi în subteran disponibile pentru coboarea de pe stâlpi a cutiilor şi a cablurilor instalate pe/în/ drumuri, parcări, piaţete/pieţe, spaţii verzi şi în subteran;

- în cazul apariţiei unor capacităţi disponibile de utilizare partajată a reţelelor subterane, administratorul va notifica operatorul de rețele de comunicații cu privire la alternativele şi termenul de maxim 90 de zile în care trebuie să coboare reţelele în subteran.

După expirarea termenului de notificare de 90 de zile menționat în paragraful anterior, contractele pentru dreptul de acces din proprietatea sau amplasate pe proprietăți ale Municipiului Oradea (reţele aeriene) îşi încetează valabilitatea, la simpla notificare, pe sectoarele de reţele aeriene în care există posibilitatea utilizării partajate a reţelelor subterane.

 

ü   OPERATORUL are următoarele obligaţii:

- să desfiinţeze cutiile amplasate pe stâlpi şi cablurile instalate pe/în/ drumuri, parcări, piaţete/pieţe, spaţii verzi din zonele în care a fost informat cu privire la existenţa unor capacităţi disponibile pentru coborârea în subteran, în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data primirii NOTIFICĂRII intenţiei ADMINISTRATORULUI privind rezilierea unilaterală parţială a prezentului contract;

- să declare administratorului/proprietarului capacitățile subterane disponibile;

- să respecte măsurile dispuse la art. 21 şi 22, privind marcarea/ etichetarea reţelelor supra şi subterane şi înlocuirea marcajelor/ etichetelor deteriorate.

            Art. 5.  Se abilitează Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Oradea cu verificarea modului în care sunt îndeplinite obligațiile prevăzute în Regulamentul sus menţionat, aplicarea măsurilor prevăzute de legislație și a sancţiunilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 2015 cu modificările şi completările ulterioare.

            Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Poliția Locală, instituţiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea şi întreprinderile publice locale.

            Art. 7.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului judeţului Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

- Instituţia Arhitectului Şef

- P.M.O. - Direcţia Patrimoniu Imobiliar

- P.M.O. - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

- P.M.O. - Direcția Poliția Locală

- P.M.O. - Direcția Economică

- S.C. Compania de Apă. Oradea S.A

- S.C. Administraţia Domeniului Public Oradea S.A.,

- S.C. Oradea Transport Local S.A.,

- S.C. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.,

- S.C. Termoficare Oradea S.A. prin grija DPI – Serviciul Terenuri           

- S.C. Electrocentrale Oradea  S.A. prin grija DPI – Serviciul Terenuri     

- Spitalele Clinice din clădirile - proprietatea  Municipiului Oradea prin grija DPI – Serviciul Terenuri

- A.N.C.O.M. prin grija DPI – Serviciul Terenuri 

- deţinătorii de reţele de comunicaţii electronice de pe raza Municipiului Oradea prin grija DPI – Serviciul Terenuri       

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 700

                    

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar


Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din _ .08.2019

Lista tarifelor

care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Oradea

Nr crt.

Tip de acces

Tarife maxime anuale

Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

Clădiri cu valoare de patrimoniu

1

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din am priza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în localități rang 2 și 3

2,70 lei/ml

2

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria II (subtraversare), situate în localități rang 2 și 3 și cabluri direct îngropate în/sub partea noncarosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I situate în localități rang 2 și 3

0,69 lei/ml

3

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în localități rang 0 si 1

0,80 lei/ml

4

Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriu portuar (inclusiv rada portului)

1,79 lei/ml

-

5

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializata situate în zona A - localități rang 0 si 1

1,93 lei/ml

6

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona B - localități rang 0 si 1

0,85 lei/ml

*

7

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona C - localități rang 0 și 1

0,56 lei/ml

*

8

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializaia situate în zona D - localități rang 0 si 1

0,48 lei/ml

9

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale - utilizare discontinuă

0

0,58 lei/ml

10

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale - utilizare continuă

1,31 lei/ml

2,41 lei/ml

11

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale -utilizare discontinuă

1,16 lei/ml

2,22 lei/ml

12

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale -utilizare continuă

3,38 lei/ml

5,55 lei/ml

13

Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)

9,09 leî/mp

-

14

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 0 si 1

5,63 lei/mp

-

15

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 2 si 3

52,51 lei/mp

-

16

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (stradă urbană categoria II) - localități rang 2 si 3

6,90 lei/mp

-

17

Cutii instalate pe/în turn - localități rang 0 și 1

3,07 lei/mp

-

18

Cutii instalate pe/în turn - localități rang 2 și 3

26,52 lei/mp

-

19

Cutii instalate pe/în turn - localități rang 4 și 5

35,57 lei/mp

20

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

2,05 leî/mp

35,37 lei/mp

21

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

68,69 lei/mp

118,67 lei/mp

22

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

0

2,99 lei/mp

23

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

29,84 lei/mp

70,10 lei/mp

24

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

62,03 lei/mp

110,34 lei/mp

25

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

158,66 lei/mp

231,13 lei/mp

26

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

24,47 lei/mp

63,39 lei/mp

27

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

102,32 lei/mp

160,70 lei/mp

28

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

6,72 lei/mp

41,20 lei/mp

29

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

0

7,69 lei/mp

30

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități ranq 0 si 1

0

13,71 lei/mp

31

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități ranq 0 si 1

42,70 lei/mp

86,19 lei/mp

32

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

8,90 lei/mp

43,93 lei/mp

33

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 2 si 3

17,33 lei/mp

44,38 lei/mp

34

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 2 si 3

71,43 lei/mp

112,00 lei/mp

35

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 si 3

66,02 lei/mp

105,24 lei/mp

36

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang 2 si 3

144,46 lei/mp

203,30 lei/mp

37

Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 si 3

0

2,46 lei/mp

Pentru elemente/e de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâipl, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de O zero lei.

<       ® ii

■f——,--

l      i

I             I

I               i

I             i

I           j

i T

I

î

8 id =X1 îS (                   ’□ |M £__3o| / 32 M

conducte, stații debazA stâlpi; piloni turnurii âlte ecftfpărnente <fep£$,văJ6area de zere.M

și IftoJructuii fizice suport, precum și penlnJ .cablurife. și cutiile     ■ (3} Anexa fă ce parte integrantă din prezenta- decizie.

psnlru cșre/se exercite uri alt tip tte acses ^ecâl cel prevăzut în Ari.. 2; ™ Prezenta dcciztese publică -in MoriitoreiOfictel ai anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe. României, Partea.1..

PreședInleleAiilorității Naționale pentru AdjYiinfetrar^șfBajHemeriîâre în Comunicații, Sorin Ml hal'tsrintfeanu

București. 13 noiembrie 2018.

Nn 997.

,■0/            .«•

.LISTA               V

taHfolornmxîm& care pot fi percepute pentru exercite ree dreptuluidș acfco* po, In sau sub. imobilele proprietate publică .

l

Tip de &sco$-                             /s*

............ , '. " - -.................:....:■ , ■•• .....,.. ....: - - ' '■-

TnrfTe nmiMB-simaia

j

Nr

;pt

AKtÎYVjCU.OX^t-pțis <Mâd^îlrifcyvaîoBir<s fmtrirrttsnjis

•CjMri cțjvrtfogi®.

'■doAștiimoniu >

£

l

1

Cabluri dțrecf. îngropate în săpătură sub partea carosabilă, din amprlzsțpatrăzllQr urbsne-■ categoria 1 (sublravefsară) situate în localități rană 2 si 3.            v

" . , 4 . .

2,70.Wmr-

1.

I .

?

'2

Cabluri direct ingropato rn săpătură sub partea caroșabHă din a^prîza străzilor urbană ■--categoria* t| (subtravejșare), sKvateînlocalitațirangSși 3 și'căb1t^ir^ct.-îngrt)p'0te ni/sub partea nonoarosabilă din ampriză-străzilor urbane categoria 1 s^ta-fa'localități rang 2șl3

' O^teMțnl

“■H

ț

!

■Cabluri direși îngropate in săpătură .sub' partea cărqs.abil^Alfn smipftza străzilor urbane-'categoria 1 (subtrăveteare) situate în tecâiltăji câng. 0. șl 1

O.UQ leî/tel

1

V

*

■4

. Cabluri direct îngropale în săpătură-în/sub acvatorib pjjrtuar-fincîușîv rada portului)

VQWnT

I ț. r

.5

Cabiim direcLinstatete pș/sub parcări pte'te/ptațete3RUU'v.erde'*cutecoeș nelimitat, spațiu-verde’de folosință specteilzșW situate' în zona A ^Sfcaliteii rang .0, șf 1

1,93te;/ml

’—

[■

'6

Cabluri' direct instalate.pe/sub parcări, ptețe^pi^te;- spațiu ventecuacces nelimitat, spațiu verde de folpșțnță.speciafeala..situate în zon^C— localilây rang 0 șM'.......

. .. .* . * . . . .

0,85-tel/mî.

—..

i

■7

Cabluri direct in stelate pe/suh parcării pteje/piațete. spațiu verde cu acces r.elimitab spațiu \varcte .cte fb.teșteță spectelizață șîluate-fi^dris -C ^■îpGâlhăți rang C șt i "             .

0,56 teVml

:l

I

8

Căbtefi direct.faăia'late pe/sub parca f'^iețe/plațele, spațiu verde cu-acces nelimitat, .spațiu verde de fdtaSință spectaiizalâ       în zona p—ipcteliiăți rang .0 șH

0,48 telăfll

’—•

0

. Cabluri dlrebt instetete.sub/pe/îg^âriiri de birouri/âlăcijri-reziderițtefe utifizâre discontinuă*

0

0,58 tefel.

j

io

'Cabluri direct instalate seb/păin clădiri-dg biroum’cfădifi.tedustria^'clădlri rezîderițtete-^' ■ uîtizare conțlnuă

•1.31fei/mi

-2,41-teitol

41--

Cabluri 'direct instaîats sub/peAri-clădld tip. centre corner date — utilizară d'teconținuă

4 AS'let/rnl

■' ,^22'teî/ml

■ (

12

Cabluri 'dirădt rn&tetețe sub/peri'n cfădiri: lip centre comerciale—utflizăre continuă

.3,38 telltei

5;55'tei/ml

|

Cutii instalate în subteran (pe.rtn..galerii.edjlilare)

9,0&.tef/riip

I t -.!

14-

Cutii'instetete în/sub pariea-noncaroșabiîă din amprizadrumuM.țș.lrâziipf urbane categoria 1) situata în tecăitlăți reng 0 ș< t

,5.63 leî/mp

1

15

Cutii.jhstefateîh/Sub-partea nphdaicsabllă dteampriza Uruhiulu'rțstrăzifor urbane categoria l) situatelri localități rang 2 ■șr.3/z>             Z                            /"'■'

■Ș2',51 tei/mp

■1

16

’Ctitjiînstate.teîn/subpartepjrtencărdsâbilg dîri''âmprl&i rfnimukiI țslradE Urbană categoria li) —.lucaliteți rang 2.și--3,Z:''                  /

6,90 feî/mp

■ —

17

Cutii instaiafa pa/fn-turn — tocafitâti rang Q șt'1

3,07leîîmp'

s

..Cutii, inștătete peAn luni— teca’lilațl. rang^_______________________________________

26.52 leiÂiniP ■

.......

htLp:/.'‘w'yW.mon:;tGruiO!icial.ro/em6nitornev?/eiTonvi9wmof.php?nd;r-MS430DMxNzEzMzQzMDIORSszMA-;-

g| g iB^ j____,^Ș] i<...... 3î'|/3?- > ‘j

fir

Cri:

Țlpitonccaș

' ■rșrifG'titaxhTjir anual»-

Activ», c|â(lîtiî<>r ev vaifara diparteibAiii

Clădiri te vatoam de paîrimorte

19

Cutii-instalate pe/în Eyrh~-'- localifățf rang;4și.5

35,57 iei/riip

20'

Cutii Instalate, siibfpe/în clădiri de birouri cu uiilizare discontinuăt situate în Intravilan, loeaiUâți'rang 0 și 1

■2,05 iei/mp

85.37 lel/mp

21

Cutii instalate sub/pp/fh clădiri de birouri-cu utilizare continuă, situate intatravitan^Jocalitâți rang 0 șl 1

6B,69 (ef/mp

r?j___________

i'18;87'lel7nip

22

Cutii instalata sub/po/în ctadiri.de birouri rou utilizare 'dtecondtiuăsituata în extravilan, tacaltîățprang O.și 1

2,99 fâtfmp

23

Cutii Instalata ■subțpeHn.pîădki de. birouri cu uStizare ponilhuă, situata ta.extravitan, io.âallri$' rang 0 sî 1                                                                                   ' -S

y 29,84 fei/rop

7d;iî) lel/rnp

Cutii instalate sub.'pe'ln căhtro corilerdate" cu utîHzâra discontinuă, situata în- takayifeft loca'liiâVi rang 0-și :i                                                                                     -

.62,03' tel/mp

■ 110.34 lal/mp ’

2^

Cudi.insistate rAib/pe^n centre' cbmeraiate cd utilizare continuă; situata ta iriîravitah^bălitâti rang 0 și 1                                                                               ‘

158,66 te Vtnp'

•231.13- tei/mp

26

Cutii .tastalata.'sub/pe/ta'- centre ctimercidta cu Ulillzare discontinuă.Isltaate^exlravilâri, • ’ocalițăți rang, 0 .și 1

24,47-îel/nip

- 63.39 leî/mp-

•27

QyW instalata șub/pe/fo centre dâmerctale'cu uîilfeâre coteinuș, șita^ în extravilan, țocalilățiTahg 0 și 1                                                     r,v

102,32 Wnip

. 150.70-Ife/rap-

■28'

Cutii instalate suh/periri clădiri industriate.cu utilizare cțțnlinaâ.-sltaat^j^inirairiian. îortajități

■rang-Oși 1                                  _ ”

6,72 lei/mp'

41,20‘tei/rap

«29

;Ctaiitestalate eub/pefin clâdlriiridustriaiecu utilizata continriă, silvie în extravilan, localități rangOși 1                                               ,£r*

P'

7^69 fef/mp.'.

•W

/SuțH.inștâlate subtebrirt-'tUădîri'reiiderițî'ais.cu uiîSzar®.dî^^tinuă< situata în Intravilan, locălitațf'tangO și 1

0.

13,71 feifajp

.31

Cuțit inșțalatasub/'pe^nclădiri-tazldenjiata-cu uijiizăta boMiiute, situata'în intravilan. lodaUtâți.

rang.O'.șîl        .                                 , a

42,70telMip-

86,19 lei/rap

"Cutii, instalata sub/peĂn clădiri rezid ențiate cu -u$j£ate continuă, șituâte în extravilan, ■’lttaaiîtați rang 0 și 1     ...

s.gafefep '■

43,93lei/mp

.38

Gulii instalata sublpșrin clădiri de birouri cu uUl^ar6distohttauăt.focațițăți rang Zși.3-

■ 17,33lfta’mp-

44;38 teîfrnp.

34

eufft taștalșta sub/pefin.dăiiiri’.de birburi-cu.’^tiata■.continuă, IppaHtațf.rârig 2 și 3

■ 71.43 te7mp

112.00 lel/tap ■

35

Cutii instalate sub/pehn centre-copiercte^. cu utilizare di'scunlltiuci, localități' rang 2 șt 3

66,02 ’.ei/nip

■ 105:24 tel/rap.

.36

Cutii instalate' sub'/peTîn centre Goraerciîț^.oU ijtillzate-contiFtaă, localități'rang 2 șl 3.

144,48 teiftnp’

203,30 laVmp

27

■ Șțitiî inștatate sub/p.e'clâiîiti induștateș&u utilizare.discontinuă, localități rang.2 șl 3

. ■ 0'

. 2/16 teiZrnp

.38

Cutii inștalăta sub/pe/în clădiri .1 nd^înale cu- uțîlizâre conVmuă, localități rang 2 și: 3 '

21 Jsieî/rnp

•49,11 Eeifrop':

39

- Cutii instalate .șab/p.e/îri cljă’di'ri p^sentiate..cu. utilizare' discontinuă, loeaHtățf rarig'2 șl 3

ă^Bfsî/rap'■

.. 2Ș,B0;leVmp.

40

’Gutiltastatai'e ăub/pșZînbiădifi rezidențiale .cu Ullizate conținu&,;■ JocăUlăți ■ra,ng:2:.și.'3-

50;33tei/mp

■85,03 teîtete

•41

. C'utlf Instalate sub/p&rin clădiri da birouri cu ulilîza.re..disGontinuâ, JacaiitaH-rang. 4 șl 5

45.93-lei/rap.

42.

Cutii Instalate $ub/p0Ân șiădiri de blrciurl-'cu talllzara'continuă,.țoealil.ățtiang'4-.și 5 '

' 70.32tef/mp

108,91 lei/mp

43

Cutii toalțHâte.șubipe/in centre cataerctafe cu utîl.fetefi discontinuă, localități rărig^șî'S

35,44 feVmp

îob.81- lettmp

44

Cdtff înstelate suWpe/fa centre comerciale cir u'țîlizare continua, Ipcălîtâți -rang 4 și -5

' 136,18 teî/rnp

189.24 Jei/mp'

•45

Cutii instalate sub/pe/în clădiri fadfuștftafe w utilizatedtewntrtîuăf loââllțăți rang 4-șl 5

o

; 8^2teîtete

46_

Cutii mstalatesuWpe/în Sădiri todustrtate.ct>.'udîikă'feconțthuă,- IbcaiBți'.ra.ng 4 și 3

.24;95>lâifîri|)

. 80,20-îe^mp

•47

Cuțlilnstalste șutated/în cîâdte tezliten(te& .iteU^^^ted^'Qontlnuâ.'tcxtațltaJI rang 4 șl 5

8,85 lel/tep

3o;o7-fei?mp

48

CUbl instalate sub/pefin clădiri rezldânțta’te cu utilizare r;o>ntțhuă, Idcalitați-rang 4 șl 5„

' ■■51t:29tei/mp

.' 83tȚ31ei/tep

•j MOȚE;

ț .       < Încazuî clădirilor (rezidențiale, debirourî, indușțrialB-.șl (jentte pamUrciafe)-accesul:afe ca obiect.atâf anvelopa''stadlril'.

j cât și iftâlatapite funcjtenate de deservire-<

|           2, Tarifele maxime de acces stmiaplicariue cutiilor cu un volum cuprins tafra 80' cm3 .și 0.08 riA                           I

L:


3«>< L-'1?* *'4’'s •in

£3 Ud &


4 [    . 30[ / 32. K


“■—Țs^-j-ar—■

■ .....

20 -24 :

60--64

■25r-2â '

. 65—69

•30~r34

Z(p74.

35—39

75i-7S

80—84

■ 45-4$

85 postete'1

50—->54

—-


:Nbmârul lotâl'‘dG.‘bfchaficișrk p&judgje de dpmicjliu


  • a) femei

  • b) bărbați

Din jutitițuHn care so-.adîțy <jâr>tr|jfjericfanifel >0


Dîn-ainjjudețB


Numărul du locuri disponibile' la data completării eHeșlionarukri

.Numărul dă persoane.afiate'pe Ifeta de așteptate,, ■defalcat pe perioade de âșlepîare, astfel;

- T—3 tuni —4—6-luni ^pgsleEluni.            .


9"

Î4^-

Conducâloml/coordonatarul Gentmlw&zîd&tâaL G"

- - . - . • . . ■ . ....

Data.compfetâfji

Xf

ACTE ALE AUTORITARII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE Șl REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

AUTORITATEA WȚKDNAlĂPENTm^DMWISTRARE Șl REGLEMENTARE'^! COMUNICAȚII

DECIZIE
privind tarifate maximo cam pot fî percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra; în sau sub hnobitete proprietate publică

în.femeiul prevederilor ari 1.1 alin, (1) și ari. 12 alin. CO și (3) din Ordonanța de urgență-â Guvernului nr. 22/2009 privind îhllfețarea .Autorității NaționalepentruAdministrare și ReglementareIn Comunicații aprobată prfe ■ Legea: nr; 11.3/2010, rai-modificările și cdmpfetărite ulterioare;, bfe ari 6 alte, ț4). (5}> W ș* 0 Sădiri Legea ht 15'9/2016 privind regimul infrastructurii, fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum. și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de . comuiricații șlectronițe;

președlntslo AutarltețH Națtcnate pentru Administrare și Reglementare în Comunfeațfi emite prezenta decide..

Alt 1; -Ț1) Entitățile prevăzute (a aft 6.afirt (1) și. (2) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructuri; fizice a rețelelor decomunicațiiete'clranico. precum și pentru stabilirea unor măsuri. pentru reducerea- costului Fnsțaîării. rețelelor de comunicații'e'lacfrphice pol percepe furnizorilor de- rețele de cumumca'iI electronice pentru exercitarea :dreptutuî de acces pe, în sau’ sub imobilele proprietate publica- tarifele- maxime-prevăzute' fe anexă:

(2) Pentru elefeentete' de -rețea de. comunicații efeGbonice și demente de infrașifucturâ-fizic^-care nu'sunt incluse -în anșxă.. |