Hotărârea nr. 70/2019

privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea unor parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, proprietatea mun. Oradea, situate în zona str. Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea unor parcele de teren,

cu suprafața de 250 mp fiecare, proprietatea Municipiului Oradea, situate în zona străzii Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale

Analizând Raportul de specialitate, nr. 23484 din 25.01.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune stabilirea de măsuri privind concesionarea unor parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, proprietate a Municipiului Oradea, situate în zona străzii Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale.

Parcelele propuse concesionării provin din:

 • -   parcele cuprinse în PUD-ul aprobat cu HCL nr. 798 din 2004, pentru care s-a avizat (prin avizul CMUAT nr. 777 / 2012) schimbarea destinației, care vor fi alocate construirii de locuințe (conform PUD aprobat);

 • -    loturi dezmembrate din nr. cadastral 158622 (22 parcele), din nr. cadastral 158613 (42 parcele) și din nr. cadastral 158616 (3 parcele);

 • -    parcele afectate parțial de rețele edilitare (rețele de apă, instalații electrice - stâlpi);

 • -   orice parcelă identificată ca fiind liberă pe amplasamentul luat în studiu din Cartierul Tineretului, ulterior întocmirii prezentului Raport, inclusiv parcelele ce vor fi retrase de la cei care le-au adjudecat prin licitație publică, ca urmare a faptului că beneficiarii nu respectă clauzele contractuale, respectiv nu au început/ finalizat construcția în termenul stabilit prin contractele încheiate cu Municipiul Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 108 din 26.02.2016, s-a aprobat concesionarea, prin licitație publică deschisă, a parcelelor de teren libere, cu suprafața de 250 mp fiecare, din cartierul Tineretului, respectiv Caietul de sarcini și pretul de pornire - de 3 lei/ mp/ an + pasul de licitație - 0,5 lei.

Văzând Raportul de evaluare întocmit de societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru stabilirea prețului de vânzare a loturilor din Cartierul Tineretului, valabil pentru anul 2019, din care rezultă o creștere a prețului, de la 17 euro/mp la 21,5 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Sunt necesare măsuri pentru actualizarea prețului de pornire a licitației pentru concesionarea parcelelor de teren disponibile în Cartierul Tineretului, destinate construirii de locuințe familiale.

Totodată se impune stabilirea redevenței minime - 5 lei/mp/an, cu indexarea anuală aferentă, pentru toate contractele nou încheiate în cazul transferului dreptului de folosință a terenurilor din Cartierul Tineretului, ca urmare a schimbării proprietarului construcției.

Astfel, în baza art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a parcelelor de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, identificate conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezenta Hotărăre.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru organizarea licitației publice în vederea concesionării terenurilor, identificate la art. 1, Anexa nr. 4 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire a licitației pentru concesionarea terenurilor, astfel:

S pentru terenurile libere de sarcini - 5,00 lei/ mp/ an. Pasul de licitație = 1,0 leu.

S pentru terenurile afectate parțial de rețele - 3,00 lei/mp/an. Pasul de licitație = 1,0 leu

Redevența stabilită, va fi indexată de drept anual, începând cu cel de-al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.4. Se aprobă durata de concesionare pe 25 ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

Art.5. Se stabilește ca termenul de obținere a Autorizației de construire și pentru începerea construcției de cel mult 1 (un) an pentru terenurile libere de sarcini, de la data intrării în vigoare a Contractului de concesionare.

Art.6. Orice parcelă de teren identificată ca fiind liberă pe amplasamentul luat în studiu din Cartierul Tineretului, ulterior emiterii prezentei, va fi concesionată în condițiile stabilite prin prezenta Hotărâre.

Art.7. Se aprobă aplicarea redevenței minime de 5 lei/ mp/ an, cu indexare anuală, pentru toate contractele nou încheiate în cazul transferului dreptului de folosință a terenurilor din Cartierul Tineretului, ca urmare a schimbării proprietarului construcției.

Art.8. Se stabilesc următoarele măsuri care se vor aplica în cazul parcelelor afectate parțial de rețele:

 • a)  costurile de relocare a rețelelor edilitare vor fi suportate de concesionari;

 • b) concesionarii beneficiază de scutire la plata redevenței pe durata relocării rețelelor, dar nu mai mult de 12 luni de la preluarea terenului, prin compensarea sumelor achitate cu obligații viitoare. Scutirea se acordă în baza solicitării scrise și a dovezii eliberării terenului.

 • c) termenul de începere a lucrărilor se va decala cu perioada scursă de la preluarea terenului și până la realizarea devierii.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   PMO - Instituția Arhitectului Șef

 • •   PMO - Direcția Economică

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian loan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 70


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR lonel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

6d7a0c9d06ae58e44195baff96473ea4378d168bf6a8b6f077d0bf44bad4af13

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.


Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 70 din 30.01.2019

Aprob, Ilie Bolojan Primar

C A I E T D E S A R C I N I

pentru concesionarea, prin licitație publică cu strigare,

a unor parcele de teren cu suprafața de 250 mp fiecare, situat în municipiul Oradea, zona Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale

 • 1. OBIECTUL CONCESIONĂRII

  • 1.1.     Se supun licitației publice, parcelele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, situate în mun. Oradea, în Cartierul Tineretului din zona Calea Clujului.

  • 1.2.     Loturile propuse pentru concesionare, sunt destinate construirii de locuințe familiale.

  • 1.3.     Parcele supuse licitației având fiecare suprafața de 250 mp, aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

  • 1.4.     În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • - bunurile de retur: terenul concesionat identificat prin nr. cadastral

 • - bunuri de preluare: nu se prevăd;

 • - bunuri proprii: nu sunt prevăzute.

 • 1.5.     Predarea - primirea terenului se va face pe bază de proces verbal în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului.

 • 2. DURATA CONCESIONĂRII

  • 2.1.     Terenul situat în Municipiul Oradea în Cartierul Tineretului, se concesionează pe o durată de 25 ani.

  • 2.2.     Durata concesiunii poate fi prelungită prin acordul de voință al părților.

 • 3. ELEMENTE DE PREȚ

  • 3.1.     Prețul de pornire și pasul pentru licitație sunt stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local.

  • 3.2.     Prețul adjudecat va fi indexat de drept, anual, începând din al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație

prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică;

Baza de calcul a indexării este luna decembrie a anului în care se stabilește redevența (în urma adjudecării licitației).

 • 3.3.     Plata redevenței se va face în tranșe egale trimestriale, având ca termen de plată data de 15 a ultimei luni din trimestrul în curs, începând cu data predării-primirii amplasamentului consemnată în procesul verbal de predare primire.

 • 3.4. Neplata în termen a 2 trimestre consecutive poate duce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției prevăzută în contract și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi;

 • 3.5.     Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • 3.6.   La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii următoarelor garanții:

 • - garanția de bună execuție a investiției se formează din garanția de participare la licitație.

 • - garanția de bună plată a redevenței la Contract, egală cu 50%, din redevența datorată pentru 1 an de zile.

 • 3.7.   Garanția de participare/ bună execuție se pierde în următoarele situații:

 • a) la neprezentarea ofertantului declarat câștigător, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, de la data adjudecării licitației în vederea semnării Contractului de concesionare;

 • b)  rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune ca urmare a nerespectării obligațiilor și termenelor prevăzute în Contract referitoare la realizarea investiției asumate;

 • c)  denunțare unilaterală de către concesionar.

 • 3.9.     Garanția de participare la licitație a ofertanților care nu au adjudecat amplasament, se va elibera în baza

solicitării scrise, în contul consemnat în cerere.

 • 3.10.    Garanția de participare la licitație a ofertanților câștigători rămâne la dispoziția concedentului ca și garanție de

bună execuție a investiției. Ea nu produce dobânzi. Această sumă se restituie după finalizarea locuinței în baza unei solicitări scrise și a documentelor doveditoare privind recepția finală a lucrărilor, autorizației de luare în folosință și notarea în evidențele de Carte Funciară a construcției.

 • 4. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

  • 4.1.   Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Autorizației de construire.

  • 4.2.    Termenul pentru obținerea autorizației de construire este cel mult 1 (un) an, de la data intrării în vigoare a Contractului de concesionare, pentru terenurile libere de sarcini.

   • 4.2.1.  Pentru terenurile afectate de rețele edilkitare care necesită relocare, termenul de începere a lucrărilor de construire se va decala cu perioada scursă de la preluarea terenului și până la realizarea devierii rețelelor, dar nu mai mult de 12 luni.

  • 4.3.    Neobținerea autorizației în acest termen dă dreptul concedentului la rezilierea contractului de concesiune și

preluarea terenului liber de sarcini.

 • 5. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

 • 5.1.    Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de concesiune;

 • 5.2.    Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

 • 5.3.    La finalizarea investiției și notarea acesteia în ecidențele de publicitate imobiliară, concesionarul are dreptul de a cumpăra terenul concesionat, la prețul stabilit anual prin Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat și aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

Drepturile concedentului

 • 5.4.   Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând

respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 5.5.    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, dacă nu se prelungeste durata contractului, concedentul are dreptul să-și manifeste intenția de a dobândi locuința și de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.

În termen de 60 zile, concedentul este obligat să-și exercite dreptul de opțiune, sub sancțiunea decăderii;

 • 5.6.   Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din

motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

 • 6.1.     Concesionarul are obligația să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 6.2.    Concesionarul are obligația să obțină autorizația de construire și să înceapă construcția în termenul stabilit la pct. 4.2. Obținerea tuturor avizelor pentru realizarea investiției revin în sarcina concesionarului.

 • 6.3.     În cazul parcelelor afectate de rețele edilitare care necesită relocarea, să prezinte în termen de 6(șase) luni de la preluarea terenului, avizul deținătorului rețelelor privind relocarea;

 • 6.4.     Concesionarul are obligația să folosească terenul numai pentru destinația aprobată prin P.U.D., respectiv construire locuință familială.

 • 6.5.     Concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunului care face obiectul concesiunii;

 • 6.6.     Concesionarul nu poate subconcesiona/ subînchiria terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 6.7.     Concesionarul este obligat să plătească, pe toată durata concesionării, redevența, impozitele și taxele datorate bugetului local;

 • 6.8.    Să nu schimbe destinația bunului, respectiv cel de locuințe familiale, conform PUD-ului aprobat.

 • 6.9.     Să constituie, la semnarea Contractului de concesiune, garanțiile prevăzute la pct. 3.6.

 • 6.10.    Să notifice, în scris, Concedentul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării investiției;

 • 6.11.    Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini, total sau parțial, construcția edificată pe terenul concesionat, fără acordul prealabil al Concedentului.

 • 6.12.    Să preia terenul în stadiul fizic în care se găsește la data încheierii procesului verbal de predare-primire a terenului, fără a avea vreo pretenție cu privire la amenajarea acestuia sau a unor eventuale vicii ascunse. Orice lucrare de amenajare a terenului se face, exclusiv, pe cheltuiala și pe riscul concesionarului.

 • 6.13.    Să realizeze investiția cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

 • 6.14.     Lucrările privind racordarea construcției la rețelele tehnico - edilitare existente, obținerea acordurilor de branșare, precum și altele neprevăzute îl privesc pe concesionar.

 • 6.15.     La finalizarea investiției să facă demersurile necesare întăbulării construcției în evidențele de Carte Funciară.

Obligațiile concedentului

 • 6.16.   Concedentul are obligația să întocmească și să semneze contractul de concesiune în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 6.17.   Concedentul are obligația să predea terenul, în stadiul fizic în care acesta se găsește, către concesionar (pe bază de proces verbal de primire - predare) în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de concesionare;

 • 6.18.    Concedentul are obligația să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;

 • 6.19.   Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 6.20.   Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingerea drepturilor concesionarului.

 • 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

  • 7.1.    Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților.

  • 7.2.    Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b) în cazul cumpărării terenului de către concesionar;

 • c) în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea

unilaterală de către proprietar, cu preaviz de 30 zile adresat concesionarului;

 • d) prin acordul părților;

 • e) prin rezilierea unilaterală a Contractului;

 • f) alte situații expres prevăzute de lege;

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin Notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată Concedentul va calcula despăgubiri.

 • 7.3.    Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți.

 • 7.4.    Contractul se reziliază, de plin drept, de către Concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a concesionarului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care acesta se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a)  a schimbat destinația bunului concesionat inclusiv destinația locuinței, fără acordul prealabil al proprietarului;

 • b)  a subconcesionat, în totalitate sau în parte terenul;

 • c)  a cedat folosința terenului sau a cesionat Contractul de concesiune unei terțe persoane juridice sau fizice;

 • d)  nu a respectat Autorizația de construire emisă de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • e)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a redevenței și taxei pe teren, inclusiv majorările de întârziere aferente, a 2 (două) trimestre consecutiv;

 • f)   în cazul nerespectării altor obligații stabilite prin contract;

 • g)  nu a constituit/ actualizat garanția pentru neplata redevenței la Contract;

 • h)  în cazul neobținerii Autorizației de construire, în termen de 1 an (2 ani în cazul parcelelor afectate de rețele edilitare) Concedentul va rezilia Contractul de concesiune;

 • i)   în cazul neobținerii avizului favorabil al deținătorului de rețele pentru relocare.

Aceste situații de încetare a Contractului duc la pierderea garanției de bună execuție a investiției;

i) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

În aceste situații terenul concesionat revine, liber de sarcini, Concedentului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului) .

 • 8. RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

Concesionarul își asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

 • 9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

 • 10. DISPOZITII FINALE

  • 10.1.     La licitația publică cu strigare pot participa doar persoanele înscrise la licitație fară însoțitori.

  • 10.2.     Persoanele înscrise la licitația publică cu strigare nu pot fi reprezentate de alte persoane prin procură notarială de împuternicire.

  • 10.3.    Persoana înscrisă la licitație va putea adjudeca o singură parcelă.

  • 10.4.     Ofertanții la licitație vor achita taxa și garanția de participare stabilite prin instrucțiunile de participare. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, chitanțele de plată a taxei și a garanției de participare la licitație.

  • 10.5.     Ofertantul care adjudecă amplasament la licitația publică și refuză semnarea Contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de la data adjudecării licitației, nu va putea participa la licitațiile viitoare organizate pentru amplasamente;

  • 10.6.     Contractul de concesiune va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

  • 10.7.     Instrucțiunile de participare la licitație, Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației se publică în mass - media și se postează pe site-ul www.oradea.ro - secțiunea licitații. Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini și instrucțiunile de licitație se consideră însușite de ofertant.

  • 10.8.     Nu vor participa la licitație persoane fizice care au debite restante față de bugetul local, respectiv care nu prezintă actele doveditoare privind plata taxei și a garanției de participare;

  • 10.9.    Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

În acest caz, ofertanților li se va înapoia garanția și taxa de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria Municipiului Oradea.

 • 10.10.    Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Oradea, de către participanții înscriși la licitație, în termen de 24 de ore de la data desfășurării licitației, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

  Lucian Popa        Cristian Popescu


  Eugenia Borbei


  Steliana Marinescu


Director Executiv Director Executiv Adj Director - Dir. Juridică Șef - Serviciul Terenuri

Întocmit, Marge Ionel

Anexa 1 La Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 30.01.2019

Nr. crt.

Nr. Cad.

Nr. CF

Strada

1

167109

167109

Victor Papilian

2

15563

184589

Victor Papilian

3

154535

154535

Victor Papilian

4

15565

184591

Victor Papilian

5

15566

184597

Victor Papilian

6

15567

87000

Victor Papilian

7

15577

180659

Victor Papilian

8

15578

172555

Victor Papilian

9

15579

184614

Victor Papilian

10

15571

180226

Victor Papilian

11

166904

166904

Denis Diderot

12

15596

184626

Denis Diderot

13

15599

184627

Denis Diderot

14

15600

184628

Denis Diderot

15

167044

167044

Denis Diderot

16

15602

184629

Denis Diderot

17

15603

180440

Denis Diderot

18

15604

184630

Denis Diderot

19

167037

167037

Denis Diderot

20

15594

184623

Denis Diderot

21

15595

171655

Denis Diderot