Hotărârea nr. 7/2019

pentru aprobarea rambleierii gropii fostei cariere de argila , situata in perimetrul delimitat de strazile Cucului –Aurel Covaci – Macului in vecinatate cu Calea Bihorului si amplasata pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea înregistrat în CF cu nr.cadastrale 191973 și 191724, având suprafața totală de 9911mp, volum de umplutura necesar de cca 100.000 mc ,prin utilizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04 generate din activitățile de const

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E rambleierii gropii fostei cariere de argila, situata in perimetrul delimitat de străzile Cucului -Aurel Covaci - Macului in vecinatate cu Calea Bihorului si amplasata pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea înregistrat în CF cu nr.cadastrale 191973 și 191724, având suprafața totală de 9911mp, volum de umplutura necesar de cca 100.000 mc prin utilizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04 generate din activitățile de construire/desființare si rezultate din lucrările de excavatii / sapaturi derulate pe teritoriul Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.12132/17.01.2019 prin care Direcția Tehnice propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rambleierii gropii fostei cariere de argila, situată in perimetrul delimitat de strazile Cucului -Aurel Covaci - Macului in vecinatate cu Calea Bihorului si amplasata pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea înregistrat în CF cu nr.cadastrale 191973 și 191724, având suprafața totală de 9911mp, volum de umplutura necesar de cca 100.000 mc , prin utilizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04 si rezultate din activitățile de construire/desființare si rezultate din lucrările de excavatii / sapaturi derulate pe teritoriul Municipiului Oradea

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(3), Cap.31, art. 59 alin (1) și cu Anexa nr.1 și Anexa nr.6 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor,;

Avand în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.349/2005, privind depozitarea deșeurilor.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de prevederile art. 36, alin (2) lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 9 și art. 45, alin. (2) lit. a), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rambleierea gropii fostei cariere de argila , situata in perimetrul delimitat de strazile Cucului -Aurel Covaci - Macului in vecinatate cu Calea Bihorului si amplasata pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea înregistrat în CF cu nr.cadastrale 191973 și 191724, având suprafața totală de 9911 mp, volum de umplutura necesar de cca 100.000 mc ,prin utilizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04 generate din activitățile de construire/desființare si rezultate din lucrările excavatii / sapaturi derulate pe teritoriul Municipiului Oradea, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică și cu Instituția Arhitect Șef

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul municipiului Oradea

  • ■   Direcția Tehnică

  • ■   Instituția Arhitect Șef

  • ■   Direcția Juridică

  • ■   Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 22 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 7

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”