Hotărârea nr. 699/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Separare consum apă rece pentru chiriașii din blocurile sociale, str. Voltaire, Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Separare consum apă rece pentru chiriașii din blocurile sociale, str. Voltaire, Oradea

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.  298705/21.08.2019 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 298757 din 21.08.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții Separare consum apă rece pentru chiriașii din blocurile sociale, str. Voltaire, Oradea,

                Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

                Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit „b”,  alin. (4) lit. „a”, și  art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

                Art.1.  Se aprobă următorii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: Separare consum apă rece pentru chiriașii din blocurile sociale, str. Voltaire, Oradea:

 

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea.

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoarea totală a investiției:      378.659 lei (inclusiv TVA)     

                Din care    C + M:      346.799 lei  (inclusiv TVA)

                Durata de execuție:            45 zile calendaristice                              

       Finanțarea investiției se realizează din bugetul local.

 

                Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

              Art.3.   Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Județului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar

·         Direcția Tehnică

·         Direcția Economică

·         Instituția Arhitectului Șef

·         Se afişează pe pagina web a municipiului Oradea.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

                      

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 699 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila