Hotărârea nr. 680/2019

privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfăşurării activității instructiv educative pentru o grupă mixtă de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

                                                                        

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul,

 constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186,

în scopul desfăşurării activității instructiv educative pentru o grupă mixtă de copii

din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea

                                                                                                             

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat  cu 289650/1 din 08.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 289650/13.08.2019 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea încheierea unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfăşurării activității instructiv educative pentru o grupă mixtă de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea.

Văzând faptul că la data de 30.06.2019, durata contractului de închiriere pentru anul școlar 2018 - 2019 aferent spaţiului menţionat mai sus a expirat,

Ținând cont de adresa cu nr. 1420 din 24.06.2019, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 241745 din 24.06.2019, prin care Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea a solicitat prelungirea contractului de închiriere a spațiului situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186 și pentru anului școlar 2019 - 2020.

Având în vedere că partea de imobil constând în clădire și terenul aferent se închiriază de către Municipiul Oradea din anul 2006, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 748 din 31.10.2006, de atunci anual fiind încheiate în acest sens contracte de închiriere pe durata desfășurării activităților instructiv educative destinate copiilor provenind din familii vulnerabile din zona cartierului Velența (cvartalul de blocuri din str. Voltaire și nu numai) acolo unde riscul de abandon școlar este foarte ridicat.

Luând în considerare disponibilitatea Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea de a pune la dispoziţia municipalităţii spaţiul menţionat, precum şi necesitatea derulării proiectului destinat copiilor proveniți din familii defavorizate.

Întrucât Comisia de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 263036 din 15.07.2019) a analizat situația și a propus prelungirea contractului.

În baza proiectului de hotărâre și a avizului Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În temeiul art. 129 alin. (2), litl. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) respectiv art. 139, alin (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2009 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1Se aprobă închirierea spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 64,24 mp (grădiniţa = 33,55 mp, oficiu = 14,48 mp, cabinet medical - izolator = 16,21 mp) și terenul aferent, în suprafață de 100 mp, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, proprietate a Bisericii Baptiste nr.1 Oradea, în scopul desfășurării activității instructiv educative pentru o grupă mixtă de copii aparţinând Școlii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea, începând cu data de 01.09.2019 până la data de 30.06.2020.

            Art.2.   Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Oradea a sumelor necesare acestei închirieri, la nivelul tarifelor de închiriere aferente anului școlar 2018 - 2019, respectiv de:

- 2,5 euro/ mp/ lună fără TVA pentru    64,24 mp suprafaţă utilă clădire (160, 6 Euro/ lună) și

- 0,5 euro/ mp/ lună fără TVA, pentru 100,00 mp suprafaţă de teren (50 Euro/ lună)

  Total = 210, 6 Euro/ lună + TVA.

Art.3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

            Art.4.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Direcția Economică;

·         Direcția Patrimoniului Imobiliar

·         Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

·         Biserica Baptistă nr. 1 Oradea;

·         Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” din Oradea, prin grija D.P.I.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 680

                    

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila