Hotărârea nr. 678/2019

pentru prelungirea duratei Contractelor de administrare încheiate între Municipiul Oradea și Consiliul Județean Bihor prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială „Cristal”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru prelungirea duratei Contractelor de administrare încheiate între Municipiul Oradea și Consiliul Județean Bihor  prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială „Cristal”

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 273539/1 din 23.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 273539/19.08.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea  aprobarea prelungirii duratei Contractelor de administrare încheiate între Municipiul Oradea și Consiliul Județean Bihor prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială „Cristal”.

Ținând seama de Contractele de administrare încheiate între Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială Oradea, după cum urmează :

-          contractul de administrare, nr. 55813 din 19.08.2009, având ca obiect imobilul (construcţie + teren) situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 41, care ajunge la termen la data de 29.08.2019,

-          contractul de administrare, nr. 295679 din 05.10.2017, având ca obiect spațiul, în suprafață utilă de 215,75 mp, situat în mun. Oradea, str. Traian Moșoiu nr. 20, care ajunge la termen la data de 30.09.2019.

Luând în considerare adresa, înregistrată la Municipiul Oradea sub numărul 253464 din 04.06.2019, prin care Consiliul Județean Bihor a solicitat prelungirea duratei contractelor de administrare menționate anterior,

Având în vedere implicarea deosebită a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială Oradea, în sprijinirea copiilor cu deficienţe senzoriale şi în asigurarea condiţiilor pentru a realiza un proces de adaptare și independență de calitate.

Luând în considerea proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c) și d), alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. a) și b), respectiv art. 139, alin (3)  lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2009 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei Contractelor de administrare încheiate între Municipiul Oradea și Consiliul Județean Bihor prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială „Cristal”, după cum urmează:

1.1.  pentru imobilul situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 41,

      -    având suprafaţa utilă de 220 mp și o suprafață de teren aferent de 465 mp,

         -  prin încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare nr. 55813 din 19.08.2009, în vederea prelungirii perioadei contractuale cu durata de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.09.2019, până la data de 31.08.2024.

1.2. pentru spațiul situat în imobilul din mun. Oradea, str. Traian Moșoiu nr. 20,

        -     având suprafaţa utilă de 215,75 mp,

                  -   prin încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare nr. 295679 din 05.10.2017, în vederea  prelungirii  perioadei contractuale cu durata a  5 (cinci) ani, începând cu data de 01.10.2019, până la data de 30.09.2024.

 

                Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art.3.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Direcția Economică;

·         Direcția Patrimoniului Imobiliar -  Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

·         Consiliul Județean Bihor, prin grija D.P.I.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

                      

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 678

               

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila