Hotărârea nr. 677/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

                                                                                                                                                                                                                                                      

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.  285968 din 05.08.2019 și Raportul de specialitate mnr. 296799/19.08.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.

Având în vedere că datorită lăţimii reduse a drumului de acces cu sens dublu de circulaţie, nu este asigurată raza de curbură minimă, nici gabaritul de trecere pentru ambulanţe, autovehicule de aprovizionare medicamente, sterilizare, peleţi şi oxigen medical, respectiv transportul special la / de la prosectura spitalului.

Ținând seama de necesitatea lărgirii drumului de acces pentru a elimina neajunsurile menţionate anterior şi pentru a realiza relocarea utilităţilor subterane - rețea tur-retur de termoficare între reţeaua primară de pe str Gh. Doja şi punctul termic al Spitalului.

Întrucât amenajarea accesului propus în strada Gheorghe Doja va asigura ieşirea rapidă a ambulanţelor la intervenţii în caz de urgenţă, în foarte multe cazuri secundele recuperate putând salva viaţa oamenilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi a Normelor de aplicare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

              În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. d), alin. (4) lit. „a”,  lit. „d”, alin. (7) lit. „c”, și art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

                Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatori tehnico - economici, varianta 1 propusă de proiectant, pentru lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiție: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, după cum urmează:

 

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

Ordonatorul principal de credite:…………….....................primarul Municipiului Oradea

Investitor: ……………........................................................Municipiul Oradea

Beneficiar: ........................................................................Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

 

Valoarea totală a investiției:          330.663,13 lei fără TVA    

                din care    C + M:          123.460,71 lei fără TVA

                                               

FINANȚAREA INVESTIȚIEI - Finanțarea investiției se realizează din bugetul local.

   

DURATA DE REALIZARE

- Durata de implementare a obiectivului de investiţii este - 2 luni.

- Durata de execuţie a obiectivului de investiții este - 2 luni.

 

                Art.2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista cu imobilele ce urmează a fi expropriate pentru lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, astfel cum este identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 86723 din 08.08.2019, respectiv cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 416/2019, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 la prezenta Hotărâre.

 

                Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor
 • Primarul Municipiului Oradea
 • Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Direcția Economică
 • Instituția Arhitectului Șef
 • Direcția Tehnică

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

                      

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 677

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 Oficiul de Cadastru *1 Publicitate imobiliari BIHOR Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliar* Oradea

Adresa BCPI: Localitate: Oradea, Adresa: Calea Armatei Romane nr. IA, Cod postai: 410087, Tel: 0259401305

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 416 / 2019

întocmit astăzi. 14/08/2019, privind cererea 86723 din 08/08/2019 având aviz de începere a lucrărilor cu nr 370 din 03/02/2017

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA

 • 2. Executant: ȘTEFAN ALEXANDRU-ANDREI

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Extindere corp B - unitate de primiri urgenta al Spitalului Clinic Județean de Urgenta Oțadea

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care Se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de începere a lucrărilor:

^umăr act

pata act

Fip act

pmitent

[370

p3.02.2017

act administrativ

[PMO

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 416 au fost recepționate 0 propuneri.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator |l~ip eroare [Mesaj suprapunere Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admis*Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2&âi.          Pagina 1 din 1

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.