Hotărârea nr. 675/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru lucrările de reabilitare fatade si refacere iluminat arhitectural la obiectivul Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza  DTAC pentru lucrările de reabilitare fatade si refacere iluminat arhitectural la obiectivul Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 285782/06.09.2019 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 285780 din 06.08.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii: Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea - lucrări de reabilitare fatade si refacere iluminat arhitectural,  

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j), și art. 139 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ       

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.  Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT pentru obiectivul de investiție:  Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea - lucrări de reabilitare fatade si refacere iluminat arhitectural:

 CARACTERISTICI PRINCIPALE  ȘI  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI  INVESTIȚIEI

 Ordonator principal de credite:                             Primarul Municipiului Oradea 

 Beneficiar:                                                                Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI                         

           Valoarea totală a investiției:                              2.270.202,21  lei fără  TVA

           Din care C+M:                                                  1.776.067,34  lei fără TVA

           Diverse și neprevăzute 20 %:                                355.213,47  lei  fără TVA

           Durata de realizare a investiției:                                          8 luni

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

               Art. 4.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

-            Instituția Prefectului Județului Bihor

-            Primarul Municipiului Oradea

-            Direcția Patrimoniu Imobiliar

-            Direcția Economică

-            Instituția Arhitectului Șef

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 675

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr.  672

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi  „pentru” și 6 voturi “abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila