Hotărârea nr. 674/2019

privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 180.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru realizarea de către operatorul RER VEST SA a obiectivului de investiții Punct de colectare selectivă a deșeurilor aprobat prin HCL nr. 1066/2017

ROMÂNIA                                                                                                     

JUDEŢUL BIHOR                                                                                       

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 180.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru realizarea  de către operatorul RER VEST SA a  obiectivului de investiții Punct de colectare selectivă a deșeurilor aprobat prin HCL nr. 1066/2017 

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 294542  din data de 14.08.2019 ȘI Raportul de specialitate nr. 294557/2019 întocmit de Direcția  Economică – Serviciul Evidentă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea: aprobarea utilizării unei sume de maxim 180.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru realizarea  de către operatorul RER VEST SA a  obiectivului de investiții Punct de colectare selectivă a deșeurilor aprobat prin HCL nr. 1066/2017.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 568/2017 privind instituirea cotei de dezvoltare pentru realizarea de investitii in sistemul de salubritate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri menajere generate de persoanele fizice si  depozitate definitiv la depozitul ecologic

                În baza art.  28, alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
                Luând în considerare prevederile art. 43, alin 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n”, art. 139  alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Se aprobă utilizarea unei sume de maxim 180.000 lei+TVA din cota de dezvoltare instituită prin H.C.L. nr. 568/2017 necesară pentru realizarea  de către operatorul RER VEST SA a  obiectivului de investiții „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licentiat” aprobat prin HCL nr. 1066/2017, respectiv HCL nr. 88/2019.

          Art.2. Investiția nominalizată la art. 1 este proprietatea Municipiului Oradea urmând ca la finalul contractului de delegare încheiat cu operatorul RER VEST SA să revină municipalității cu titlu gratuit liberă de orice sarcini.

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică și RER VEST SA.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:       

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Tehnică

·         Direcția Economică

·         RER VEST SA, prin grija Direcției Economice

   

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 674

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 21 de  voturi  „pentru”  și 2 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila