Hotărârea nr. 673/2019

privind acordarea avizului Autorității Publice-Municipiul Oradea referitor la participarea societății Ecobihor SRL, în calitate de terț susținător-experiență profesională, la licitația ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-biologică Oradea”

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

privind acordarea avizului Autorității Publice-Municipiul Oradea referitor la participarea societății Ecobihor SRL, în calitate de terț susținător-experiență profesională,  la licitația ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-biologică Oradea”

 

Analizând Raportul de specialitate nr. 290227 din data de 09.08.2019 , întocmit de Direcția  Economică – Serviciul Evidentă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea: acordarea avizului Autorității Publice-Municipiul Oradea referitor la participarea societății Ecobihor SRL, în calitate de terț susținător-experiență profesională, la licitația ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-bilogică Oradea”

Luând în considerare adresa SC ECO Bihor SRL înregistrată la noi sub nr. 288772/08.09.2019

Având în vedere prevederile art. 13.1, 13.2 din Contractul de parteneriat public privat nr. 122246/23.12.2003

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin. (2 ),lit. „c”,  lit. „d”, alin. 7, lit. „n”, art. 139, alin. (3) lit. „f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art. 1. Se aprobă acordarea avizului autorității publice privind participarea societății Eco Bihor SRL, în calitate de terț susținător-experiență profesională, la achiziția publică  ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-bilogică Oradea” Anunț de concesionare PC 1001319, autoritate contractantă ADI Ecolect Group

   Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Eco Bihor SRL .

   Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcţia Tehnică;

·         Direcția Economică;

·         SC Eco Bihor SRL, prin grija Direcției Economice

   

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 673

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr.  672

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi  „pentru” și 6 voturi “abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila