Hotărârea nr. 670/2019

privind aprobarea Convenției de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii - „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, Municipiul Oradea, judeţul Bihor” ce urmează a fi semnată între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 
 
H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Convenției de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii - „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, Municipiul Oradea, judeţul Bihor”  ce urmează a fi semnată între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții

 

 

Analizând Raportul de specialitate nr. 286989 din data de 06.08.2019, întocmit de Direcția  Economică – Serviciul Evidentă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Convenției de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii - „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, Municipiul Oradea, judeţul Bihor”  ce urmează a fi semnată între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții.

            În conformitate cu prevederile art. 7, alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții SA, cu modificările și completările ulterioare

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

     În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b),  lit. e), alin. (4) lit. a),  alin. (9), lit. a), art. 139 alin. (3), lit. a),  lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

 Art. 1. Se aprobă Convenția de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii - „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, Municipiul Oradea, judeţul Bihor”  ce urmează a fi semnată între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Economică si Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcția Economică;

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr.  670

 

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Unitatea Administrativ - Teritorială MUNICIPIUL ORADEA

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNP-S.A.


Nr..............din.................                                             Nr................din....................

Având în vedere:

Documentul de avizare nr, ST-1/50/16.11.2015, Anexa la Avizul nr. 47/50/24.12.2015 al Consiliului Tehnico-Economic de Aizare al Ministerului Dezvolăriii Regionale și Administrației Publice, privind avizarea Studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investii "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri”, Municipiul Oradea;

Avizul nr. 9/17/05.10.2016 al Consiliului Tehnico-Economic de Avizare al Ministerului Dezvolăriii Regionale și Administrației Publice, privind reavizarea Studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investii "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor" și înlocuirea Avizului nr. 47/50/24.12.2015;

Avizul nr.1/45/19.10.2016 al Consiliului Tehnico-Economic de Avizare al Companiei Naționale de Investiții privind reavizarea favorabilă a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor";

Hotărârea nr. 950/15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial,Partea I nr.1016 din 19.12.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor", care se realizează în cadrul Subprogramului “Săli de sport” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social", aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.117/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Documentul de avizare nr, ST-l/23/15.11.2016, Anexa la Avizul nr. 14/23/24.11.2016 al Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvolăriii Regionale și Administrației Publice, privind avizarea Studiului de Fezabilitate revizuit aferent obiectivului de investii: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor";

- Avizul nr.14 din 5 decembrie 2016 al Consiliului Interministerial de Avizare, Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe privind avizarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor";

Documentul de avizare nr. 49/20.11.2018, Anexa la Avizul nr.2/49/20.11.2018 (înlocuiește Avizul nr. 1/45/19.10.2016) al Consiliului Tehnico-Economic de Avizare al Companiei Naționale de Investiții privind reavizarea favorabilă a Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor";

Hotărârea nr. 9/52/07.12.2018 privind reanaliza documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție a ASOCIERII CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A.&INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.&DELTA ACM 93 S.R.L.&TRAMECO SA, în calitate de Antreprenor, aferentă obiectivului de investiții: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor";

Hotărârea U.A.T. Oradea nr. 1072 din 19 noiembrie 2018 privind "aprobarea relocării sumelor reprezentând contribuția Municipiului Oradea în cadrul proiectului construire "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor" și Convenția de cofinantare între Municipiul Oradea si Compania Națională de Investiții, pentru execuția lucrărilor în sumă de 13.834.760,43 lei, diferența fată de valoarea aprobată inițial de 1.360.609,57 lei rămâne la U.A.T. - Municipiul Oradea."

Contractul nr. 34 din 07.02.2018 încheiat intre S.C. Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” ■ S.A., în calitate de Achizitor și ASOCIEREA CONSTRUCȚII ERBAȘU SA&INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.&DELTA ACM 93 S.R.L.&TRAMECO SA, în calitate de Antreprenor, având ca obiect realizarea lucrărilor de proiectare și execuție la obiectivul de investiții: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor".

O.G. nr. 16/2014, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - SA, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a stabilit realizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. a obiectivelor de investiții de natura celor care se execută în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social.

Prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - SA, cu modificările și completările ulterioare.

între

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, cod poștal 410100, tel/fax: 0040.259.437.000 e-mail: primarie@oradea.ro, cod de identificare fiscală 4230487, cont trezorerie nr. RO1DTREZ24A670501550113X deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Primar llie Gavril BOLOJAN, în calitate de cofinanțator, denumită în continuare "U.A.T. Oradea”

Și

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII - „CNI” SA, cu sediul în București, Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl.107, parter și mezanin, sector 5, telefon/fax: 021/316.73.83/316.73.84/316.73.81, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J/40/9235/2001, cod fiscal RO14273221, cont nr. R095TREZ700507017X001359 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate a Municipiului București, reprezentată prin Director General, Manuela Irina PÂTRĂȘCOIU și Director Economic, Daniela Ileana ORODEL, în calitate de investitor, denumita in continuare „C.N.I.”, a intervenit următoarea

CONVENJIE DE COFINANTARE

Art. 1 ■ (1) Pentru realizarea obiectivului de investiții: "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5000 de locuri, Municipiul Oradea, Județul Bihor", U.A.T. Oradea se obligă să asigure, să aloce și să vireze „C.N.I." suma de 13.834.760,43 lei (exclusiv TVA), respectiv 16.463.364,91 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea, din bugetul local, pentru realizarea obiectivul de investiți sus-menționat.

 • (2) U.A.T. Oradea își asumă prin prezenta Convenței de cofinanțare, să asigure, să aloce și să vireze sumele aferente cofinanțării, începând cu anul bugetar 2020.

Sumele se vireaza in 2 transe egale, astfel:

 • - transa 1 - in cursul anului bugetar 2020, incepand cu primul trimestru al acestuia

 • - transa 2 - în ultimul an bugetar de execuție a lucrărilor

 • (2) U.A.T. Oradea, prin autoritatile sale, își asumă responsabilitatea cuprinderii în bugetul propriu de venituri și cheltuieli a sumei menționate la alin. (1), aferenta finanțării cât și a acelora care vor fi necesare în situația încheierii unor acte adiționale de suplimentare de valoare a contractului încheiat între CNI și Antreprenorul obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1). în situația încheierii actelor adiționale de suplimentare, C.N.I. - S.A. are obligația de a solicita acceptul prealabil al Beneficiarului final - U.A.T. Oradea, sens în care acesta din urmă va avea calitatea de invitat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al C.N.I. - S.A.

 • (3) în împrejurarea în care valoarea contractului încheiat între CNI și Antreprenorul obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1) se suplimentează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, suma menționata la alin. (1) se va suplimenta în consecință, incheindu-se in acest sens un act adițional la prezenta convenție.

 • (4) Distinct de cofinanțarea menționată la alin. (1), Municipiul Oradea își asumă realizarea lucrărilor exterioare (spații verzi, parcări, etc.) a căror valoarea actualizată conform devizului din data 08.07.2019 este de 1.802.000 lei cu TVA, din care Construcții-Montaj 1.298.000 cu TVA.

Art. 2 Sumele se vireaza, la cererea CNI, pe baza unei note de fundamentare, însoțită, în copie de factura emisa de antreprenor, la care se atașează situația de lucrări executate.

Art.3 U.A.T. Oradea deleagă CNI. întreaga autoritate și responsabilitate pentru utilizarea sumelor alocate, în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

Art. 4 C.N.I. se obligă:

 • a)  să utilizeze suma menționata la art. 1 alin. (1) numai în scopul pentru care a fost destinată precum și agreată de către U.A.T. Oradea;

 • b)  să respecte prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;

 • c)  să își asume obligațiile și răspunderile investitorului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a reglementărilor tehnice în vigoare.

 • d)  să asigure evidențele financiar-contabile, sintetice și analitice, pentru gestionarea fondurilor destinate realizării obiectivului, în conturi distincte conform legislației în vigoare;

Art. 5 U.A.T. Oradea se obligă :

 • a)  să vireze suma prevăzută la art.1 alin. (1) în contul C.N.I. - S.A. nr. R040TREZ7005069XXX000415 deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului București, în termen de 15 zile de la data solicitării.

 • b)  să plătească majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%/zi din valoarea sumei solicitată de „C.N.I." -S.A., majorări ce se vor percepe după expirarea termenului prevăzut la art.5, lit.a).

 • c)  în cazul în care, din cauza neîndeplinirii de către U.A.T. Oradea din culpa sa, a prevederilor din prezenta convenție, vor fi generate obligații de plată în sarcina C.N.I. față de antreprenorul lucrării, U.A.T. Oradea va acoperi din bugetul său propriu toate obligațiile de plată astfel generate.

Art. 6 Orice notificare, cerere sau altă comunicare cerută sau permisă de prezenta convenție va fi considerată valabilă dacă va fi emisă în scris și semnată de:

 • - pentru U.A.T. Oradea:

llie Gavril BOLOJAN, Primar

Eduard FLOREA - Director Direcția Economică

Eugenia BORBEI - Director Direcția Juridică

- pentru C.N.I.:

Manuela irina PĂTRĂȘCOIU, Director general

Daniela Ileana ORODEL, Director economic

sau înlocuitorii de drept ai acestora, transmisă și înregistrată la registratura generală a celeilalte părți.

Art. 7 Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părți și va înceta la data îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

 • -   stingerea tuturor obligațiilor de plată ce decurg din prezenta convenție;

 • -   decontarea ultimei situații de lucrări emisă de Antreprenor;

 • -   încheierea Procesului Verbal de Recepție Finală în urma Recepției finale efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție;

Art. 8. Orice modificare adusa prezentei Convenții se face prin act adițional încheiat intre părțile semnatare.

Art. 9, Orice neînțelegeri dintre părți, decurgând din interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, vor fi soluționate pe cale amiabilă. în cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de către instanțele judecătorești a căror competență teritorială este stabilită prin raportare la sediul C.N.I.

Art. 10. Prezenta convenție este încheiată astăzi.........................în două exemplare originale, având aceeași

valoare juridică, din care un exemplar pentru C.N.I. și un exemplar pentru U.A.T. Oradea.


Unitatea Administrativ - Teritorială MUNICIPIUL ORADEA


COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNI”- S.A.


Primar

llie Gavril BOLOJAN


Director General

Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU


Director Direcția Economică Eduard FLOREA


Director Economic

Daniela Ileana ORODEL


Director Direcția Juridică Eugenia BORBEI


Director Investiții Adrian Eduard CEFALAN


Director Direcția Juridică și Contractare Luiza ANDREI

Șef Serviciu Avizare și Asistență Juridică Felicia Carmen STOICA

Șef Serviciu Management Financiar și Investiții Mădălina BABIAȘ

Departamentul Sport, învățământ și Cultură Director adjunct investiții Doru-Valentin DUCAN

Șef Serviciu Contractare și Monitorizare Contracte

Consilier juridic

Andra DRAGOMIR