Hotărârea nr. 669/2019

privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, modificată conform H.C.L. nr. 947/2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, modificată conform H.C.L. nr. 947/2017

 

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 287.706 din 07.08.2019 prin care Direcţia Economică propune aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, modificată conform HCL nr. 947/2017

În temeiul prevederilor::

-

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) şi ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 61, alin. (1) din această lege, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de:

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 41 alin. (4) și alin.(5)din această lege,

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin. (2), lit.  b),  alin (4),  lit. b) și lit. d) și art.139  alin.3) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019

 

                                                   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1. Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, modificată conform HCL nr. 947/2017 și completării acesteia cu următoarele  obiective:

­   Reabilitare si reconstructie Palat Episcopal Greco -Catolic din Piata Unirii

­   Construire Camine Studentesti Campus Universitar

­   RK Bazin Olimpic

­   Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea,

­   Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri  in P-ta Ferdinand aferent proiectului ,,Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea’’, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr.  669

Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi  „pentru” și 2 voturi “abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa la HCL 947/06.11.2017
Lista proiectelor finantabile din creditul BEI
4.504.50eur
Anexa
Lista proiectelor finantabile din creditul BEI
EUR
Nr.crt.ProiecteCostul total estimat al proiectului"Comments (if any) , Cofinantare schema"Estimare sume din credit BEIOwners' associations fundsEU fundsState BudgetLocal Budget"Total ESTIMATED Project Investment Cost cf. SF - lei
(VAT included)""Total ESTIMATED Project Investment Cost cf. SF eur
(VAT included)"HCL de aprobare indicatoricurs hcl
1Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu"7,567,296""50% BEI, 50% BL""198,976"0"6,383,500""976,300""8,520""35,944,655""7,567,296"413/20174.5172HCL 392/2019
2Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei "1,727,596""50% BEI, 50% BL""1,346,258""381,338""8,206,080""1,727,596"321/20164.4211
3Modernizarea degazoarelor de apă adaos termoficare"1,493,155""50% BEI, 50% BL""1,167,368""325,787""7,092,487""1,493,155"453/2018-
4Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de caldura si gaze naturale pentru producerea agentului termic de incalzire si preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufarul I Oradea"18,266,136""2%+ neelig BL/BEI, 98% fd UE+BS""3,575,084""12,742,239""1,948,813"0"86,764,147""18,266,136""689/2017, 330/2018, 102/2019"-
5Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea"5,317,288""2,588,585""2,728,703""25,257,118""5,317,288"445/20184.639contr. Incheiat cu BM
6Drum de legatură între Strada Suișului si Calea Bihorului”"8,458,524"50% BL+50% BEI"5,354,120"000"3,104,404""40,177,987""8,458,524"372/20164.473
7Reabilitare strada Calea Bihorului – tronson pod Theodor Neș - intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului"1,463,865"50% BL+50% BEI"1,185,871""277,994""6,953,360""1,463,865"422/20174.4515
8Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură al Municipiului Oradea şi strada Universităţii"8,857,887""5,865,126""2,992,761""42,074,961""8,857,887"942/20174.586
9Rk Bazin Olimpic (DALI+PT+exec)"2,547,455""2,155,789""391,666""12,100,410""2,547,455""116/2017,1017/2017"
10"Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand (Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea)""4,863,877""553,896""3,738,249""571,732""23,103,418""4,863,877"769/20184.5744
11Construire Camine Studentesti Campus Universitar)"6,435,746""5,852,729""583,017""30,569,792""6,435,746"530/2019-
12(Reabilitare si reconstructie Palat Episcopal Greco -Catolic din Piata Unirii)"3,988,369""1,497,904""2,490,465""18,944,754""3,988,369"656/2019et I urmeaza et II
13Reabilitarea cladirii Primariei Oradea"4,907,609""3,658,293""1,249,316""23,311,142""4,907,609"774/2018-
TOTAL "75,894,803"0"35,000,000"0"22,863,988""6,225,548""11,805,268""360,500,310""75,894,802"
"7,073,684"
"4,306,651"
"4,188,212"
917098140262"34,271"
1886774288565"117,005"
"1,166,363"
2122680324645"215,571"
"4,000,000"
"15,892,683""2,430,646""373,945"
"43,683,223""9,409,666""33,280,970"