Hotărârea nr. 668/2019

privind aprobarea preluării și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (str. Cazaban) și Comuna Sântandrei (str. Râturi)”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preluării și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea

a investiției ,, Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (str. Cazaban)  și Comuna Sântandrei (str. Râturi)”

 

Analizând Raportul de specialitate nr. 285949 din data de 06.08.2019 , întocmit de Direcția  Economică – Serviciul Evidentă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea: Preluarea și înregistrarea în evidențele contabile și de gestiune a investiției ,,Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (str. Cazaban)  și Comuna Sântandrei (str. Râturi) ”, suprafață 38.460 mp, înscris în CF 201819 Oradea, valoare totală 5.221.452,52 lei,  conform Indicatorilor realizați.

Având în vedere cele prezentate mai sus şi în conformitate cu următoarele prevederi:

-          HCL nr. 829/28.09.2017 privind încheierea unui acord de asociere între Municipiul Oradea, Comuna Sîntandrei și ADI Zona Metropolitană Oradea în vederea construirii  unui drum de legătură între UAT-urile mentionate anterior;

-          art. 4 litera d) din Acordul de asociere aprobat prin HCL nr. 829/28.09.2017, potrivit cărora la finalizarea drumului de legătură municipiul Oradea va prelua dreptul de proprietate și de administrare asupra acestuia,

-          art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. 6, lit. „a”, art. 139, alin. (3), lit. „g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art. 1. Se aprobă preluarea și înregistrarea în evidențele contabile și de gestiune ale municipiului Oradea a investiției ,,Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (str. Cazaban)  și Comuna Sântandrei (str. Râturi) ”, suprafață 38.460 mp, înscrise în CF 201819 Oradea, valoare totală 5.221.452,52 lei,  conform Indicatorilor realizați (Anexa nr. 1).

Art. 2. Odată cu preluarea investiției prevăzute la art. 1, municipiul  Oradea dobândește toate drepturile și obligațiile care derivă din calitatea de proprietar, cu excepția drepturilor și obligațiilor care derivă din calitatea de achizitor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, potrivit contractului de lucrări nr. 10/15.03.2018.

Art. 3. Încheierea de acte adiționale la contractele de delegare cu operatorii serviciilor de utilități publice care se impun în vederea administrării/întreținerii în bune condiții a investiției nominalizate la Art 1. 

                Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Economică, Direcţia Tehnică, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.

                Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcţia Tehnică;

·         Direcția Economică;

·         Direcția Patrimoniului Imobiliar;

·         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.

·         Operatorii serviciilor de utilitati publice, prin grija Direcției Economice

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr.  668

 

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

INICATORI REALIZATI - Drum de legtura intre centura Municipiului Oradea
( str. Cazaban )si comuna Santandrei ( str.Raturi )
Denumire indicatori UAT Oradea
1Carosabil
lungime "1.900,00 m"
latime "7,00 m"
suprafata "14.170,00 mp(incl dr laterale )"
2Pista de biciclete
lungime 1.873 m
" a)latime pt . 130 ,00 m lung ""2 ,00 m"
" b) latime pt.1.743,00 m lung""3,00 m"
suprafata a+b"5.489,00 mp"
"a) 130,00x2""260,00 mp"
"b) 1.743,00x3""5.229,00 mp"
3Rigole carosabile
lungime "275,00 m"
4Santuri deschise
"lungime 1.900,00 mx2 -275, 00 m =3.525,00 m"3.525 ml
5Iluminat public
"stalpi metalici 8m, 2console cu 1 brat""63 ,00 buc"
corpuri de iluminat LED 56 W"66,00 buc"
corpuri de iluminat strat cu led "56,00 buc"
cablu iluminat "1.995 ,00 m"
6Valoarea investitiei ( PVR TL+Comisioane ) (7+8+9+10+11+12)"5.221.452,52 lei cu TVA"
7Valoare pista de biciclete "505.746,27 lei cu TVA "
8Valoare iluminat "467.288,69 lei cu TVA"
cablu de ilumiat -1995 ml "64.518,49 lei cu TVA"
corp de iluminat -66+56 buc"68.855,54 lei cu TVA"
"stalpi metalici 8m, 2console cu 1 brat -63 buc ""159.393,27 lei cu TVA"
altele "174.521,39 lei cu TVA "
9"Valoare drum( caros, santuri , semnalizare )""3.798.859,19 lei cu TVA"
10Valoare rigole carosabile "162.786,12 lei cu TVA"
11"Altele ( podete , trecere de nivel , etc ) ""286.350,37 lei cu TVA"
12Comisioane bancare 421.88 lei