Hotărârea nr. 667/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocarea retelelor de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe traseul noii linii de tramvai din municipiul Oradea”

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din

studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “Relocarea retelelor de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe traseul noii linii de tramvai din municipiul Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 289102/08.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 289108/08.08.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “Relocarea retelelor de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe traseul noii linii de tramvai din municipiul Oradea”

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) și ale art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul  de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocarea retelelor de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe traseul noii linii de tramvai din municipiul Oradea”,

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : …………...................Municipiul Oradea prin SC COMPANIA DE APA  SA Oradea

Valoarea totală a investiţiei                                         2.742.738,58 lei (inclusiv TVA)

din care C+M                                                                  2.360.975,55 lei (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                                               2.742.738,58 lei / 2.360.975,55 lei(inclusiv TVA)

Capacități:

1.  Retea de apa PEHD Dn160  strada Calea Aradului                              - 100 m

2.  Retea de apa PEHD Dn110  strada Fagarasului                                   - 700 m

3.  Retea de apa PEHD Dn110  strada Atelierelor                                     -  430 m

4.  Canalizare menajera PVC Dn 315 strada Fagarasului                          – 260 m

5.  Canalizare menajera PVC Dn 315 strada Fagarasului - Ceyrat            – 400 m

6.  Canalizare menajera PVC Dn 315 Depou OTL                                     – 115 m

7.  Canalizare pluviala PVC Dn 500 strada Calea Aradului                          – 30 m

8.  Canalizare pluviala PVC Dn 315 strada Calea Aradului                        – 850 m

 

Durata de realizare a investiției:       

Durata de realizare a investiției  - 16 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții -  12 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC COMPANIA DE APA SA Oradea, aprobat potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC COMPANIA DE APA SA Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

              -   Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

 -   Primarul municipiului Oradea;

 -   Direcţia Tehnică;

 -   Direcţia Economică;

 -   Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări;

 -   SC COMPANIA DE APA SA Oradea

               

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 667

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 21 voturi  „pentru” si 2 voturi “abtinere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila