Hotărârea nr. 666/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu din municipiul Oradea

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă

pe str. Nicolae Beldiceanu din municipiul Oradea

                                               

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 287182/07.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 287287 din 07.08.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentaţiei aferente, a lucrării de extindere reţea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu, în lungime de 120 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,

În conformitate cu dispoziţiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum şi a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 137/2018,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) și ale art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

                                      

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se avizează conform documentaţiei aferente, lucrarea de extindere reţea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu în lungime de 120 m.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și  SC Distrigaz Vest Oradea SA.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

·                  Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·                  Primarul municipiului Oradea

·                  Direcţia Tehnică

·                  S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 666

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila