Hotărârea nr. 664/2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie:“Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului”

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie:

Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului

 

Analizând  Refreatul de aprobare înregistrat cu nr. 287177/07.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat prin nr. 287187/07.08.2019 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului”;

Având în vedere Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție – Legătura Calea Aradului – Strada Ogorului.

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) și ale art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie: Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : …………..........          Municipiul Oradea prin ZONA METROPOLITANĂ ORADEA

Valoarea totală a investiţiei                                         10.883.296,69 lei (inclusiv TVA)

din care C+M                                                                    9.236.434,44 lei (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                                                                          10.883.296,69 lei /9.236.434,44lei (inclusiv TVA)

Capacități:

Suprafata totala construita este de 14.500 mp din care:

o     Parte carosabila:                                                  6.533 mp  (inclusiv în pasaj și racordări)

o     Trotuare                                                            2.080 mp (inclusiv în pasaj și racordări)

o     Terasamente/drum intretinere                              5.887 mp

o     Stradă de categoria a III-a lungime           860 m, lățime 2x3,5 m;

o     Pasaj acoperit din tablă ondulată             125 m;

o     Sistem nou de iluminat cu LED                 392 m;

o     Sistem canalizare pluvială                       267 m;

o     Rigolă carosabilă                                      323 m;

o     Podeț dalat                                                   1 buc.

o     Drumuri de întreținere zonă aeroportuară: 2x138 m, lățime 6 m;

 

Durata de realizare a investiției: - 12 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții - 10 luni

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, aprobate potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează ZONA METROPOLITANĂ ORADEA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

             -   Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

 -   Primarul municipiului Oradea;

 -   Direcţia Tehnică;

 -   Direcţia Economică;

 -   Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări;

 -   ZONA METROPOLITANĂ ORADEA.  

               

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 664

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila