Hotărârea nr. 663/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR\\

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv

a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind

,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR"

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu numărul 286703/06.08.2019.și Raportul de specialitate nr. 286847/06.08.2019, întocmit de către Direcţia Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR";

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR" se identifică prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67.435 din 21.06. 2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 299/25. 06. 2019;

Luându-se în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de societatea SC IQ Pro Consulting SRL, strada Padișului nr. 31., în calitate de proiectant, lucrare prezentată în nota de fundamentare, anexată la raportul de specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. m) și ale art. 139 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții privind ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR"

- varianta 2, recomandată de proiectant cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :…………….........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : ……………...........................................................municipiul Oradea

Valoarea totală a investiţiei                               6.054.239,05 lei inclusiv TVA

din care C+M                                         5.356.682,08lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei INV/C+M            Anul I    6.054.239,05 / 5.356.682,08 lei inclusiv TVA

Capacitati:

-     strada de categoria a III-a cu lungimea: 1.781,59 m;

-     suprafata trotuare: 2109,75 mp

-     lungime ziduri de sprijin: 1.642 m

-     lungime reţea de canalizare pluviala PVC -  SN 8 Dn 400 mm: 549,00 ml

-     lungime reţea de canalizare pluviala PVC -  SN 8 Dn 315 mm: 1.323,00 ml

 

 

 

 

 

-     montare 20 buc stalpi noi de 0,4 kV – 8 buc  stalpi SE4,12 buc SE10 

-     circuit cu conductor torsadat de tip TYIR 70 OlAl+3x70+16 mmp în lungime de 972 m

-     deviere LES 20 kV proiectat cu cablu A2XS2Y 3x1x150 mmp L=1.170 m

       Durata de execuție a obiectivului:  4 luni                

                    Finanţarea investitiei

       Finanţarea obiectivului de investiţie se va face conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

  Art. 2.   Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind: ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR", identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67.435 din 21.06. 2019, Procesul verbal de recepţie nr. 299/25. 06. 2019

  Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

       Art. 4.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

·            Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·            Primarul municipiului Oradea

·            Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări       

·            Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

·            Direcţia Economică

               

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 663

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila