Hotărârea nr. 662/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr.31, B-dul Decebal nr. 43, municipiul Oradea”

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr.31,                                                                              B-dul Decebal nr. 43, municipiul Oradea”

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 276043/25.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 276046/23.07.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr. 31, B-dul Decebal nr. 43, municipiul Oradea”

Ținând cont de Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr.31, B-dul Decebal nr. 43, municipiul Oradea”

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) și ale art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul  de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr. 31, B-dul Decebal nr. 43, municipiul Oradea”

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : …………................................Municipiul Oradea prin SC Termoficare Oradea SA

Valoarea totală a investiţiei                                         199.144,83 lei (inclusiv TVA)

din care C+M                                                           102.078,01 lei (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                                                           199.144,83 lei /102.078,01 lei (inclusiv TVA)

Capacități:

Lungime totala a retelei                                                                        57 m

Lungime totala conducte                                                                       114 m

Durata de realizare a investiției:         

Durata de realizare a investiției  - 3 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții -  2 luni

 

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Termoficare Oradea SA, aprobat potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Termoficare Oradea  SA

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

·                        Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

·                        Primarul municipiului Oradea;

·                        Direcţia Tehnică;

·                        Direcţia Economică;

·                        Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări;

·                        SC Termoficare Oradea SA.  

               

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 662

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr.  672

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi  „pentru” și 6 voturi “abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila