Hotărârea nr. 661/2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea și modernizarea racordului termic pentru punctul termic PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe strada Tudor Vladimirescu , nr. Cadastral 203005, Oradea

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                     

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din

studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie Reabilitarea și modernizarea racordului termic pentru punctul termic PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe strada Tudor Vladimirescu ,

nr. Cadastral 203005, Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 276071/25.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 276072/25.07.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie Reabilitarea și modernizarea racordului termic pentru punctul termic PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe strada Tudor Vladimirescu , nr. Cadastral 203005, Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) și ale art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNBICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul  de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea și modernizarea racordului termic pentru punctul termic PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe strada Tudor Vladimirescu , nr. Cadastral 203005, Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : …………................................Municipiul Oradea prin SC Termoficare Oradea SA

Valoarea totală a investiţiei                                       352.286,67 lei (inclusiv TVA)

din care C+M                                                              208.800,64 lei (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                                                                      352.286,67 lei /208.800,64 lei (inclusiv TVA)

Capacități:

Conductă preizolată OL DN 80/160 mm                                    60 m;

Conductă preizolată OL DN 100/200 mm                      30 m;

MINI-PUNCT TERMIC

-           capacitatea termică modul termic            1050 kW

-           Încălzire                                                1x500 kW

-           Apă caldă menajeră                               1x550 kW

 

Durata de realizare a investiției: -  2 luni

 

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Termoficare Oradea SA, aprobat potrivit legii.

 

 

 

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Termoficare Oradea  S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

              -   Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

 -   Primarul municipiului Oradea;

 -   Direcţia Tehnică;

 -   Direcţia Economică;

 -   Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări;

 -   SC Termoficare Oradea SA.  

               

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr. 661

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 14 august  2019

Nr.  672

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi  „pentru” și 6 voturi “abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila