Hotărârea nr. 660/2019

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de31 iulie 2019

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

         

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

31 iulie 2019

 

          Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 şi alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al şedinţei anterioare şi supunerii acestuia aprobării consiliului local,

          În baza art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 31 iulie 2019, conform anexei.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

Oradea, 14 august 2019

Nr.  660

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

Oradea, 29 mai 2019

Nr.  398

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

Oradea, 29 mai 2019

Nr.  398

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila