Hotărârea nr. 654/2019

pentru darea în folosință gratuită în favoarea Asociației Parteneriat pentru Educație, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului - proprietatea publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piața Rahovei nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru darea în folosință gratuită în favoareaAsociației Parteneriat pentru Educație, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului - proprietatea publică a municipiului Oradea,

situat în mun. Oradea, str. Piața Rahovei nr.1

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 273546/1 din 19.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 273546/2 din 19.07.2019 prin care se supune spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâreprivind darea în folosință gratuită în favoarea Asociației Parteneriat pentru Educație, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului - proprietatea publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piața Rahovei nr. 1.

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 464 din 29.05.2019, s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului reprezentând clădirea și terenul în care a funcționat Colegiul Național „Iosif Vulcan” situat în str. Piața Rahovei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Având în vedere adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar cu nr. 175262 din 10.05.2019, prin care Asociația Parteneriat pentru Educație a solicitat atribuireaîn folosință gratuită a imobilului situat în mun. Oradea, str. Rahovei nr. 1, pentru înființarea unui Centru de Tineret pentru educație integrată care va avea ca obiectiv general dezvoltarea abilităților tinerilor atât formale cât și non formale în vederea pregătirii lor pentru viață.

Văzând că imobilul nu este folosit, ca urmare a relocării claselor primare aparținând Colegiului Național ”Iosif Vulcan” Oradea care funcționau în acest spațiu.

Luând în considerare propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 185071 din 20.05.2019).

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 108 lit.d)din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobădarea în folosință gratuită în favoarea Asociației Parteneriat pentru Educație a imobilului situat în mun. Oradea, str. Piața Rahovei nr. 1, proprietatea publică a municipiului Oradea, în scopul înființării Centrului de Tineret pentru educație integrată.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, prin care vor fi stabilite ca obligații în sarcina Asociației Parteneriat pentru Educație efectuarea, pe cheltuiala proprie, a tuturor lucrărilor de renovare și întreținere necesare, precum și suportarea cheltuielilor de funcționare pe toată durata derulării contractului.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Asociația Parteneriat pentru Educație

Art. 4.Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -        Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -       Primarul Municipiului Oradea;

  • -      PMO - Direcția Economică;

  • -       PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • -       Asociația Parteneriat pentru Educație, prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri.

    Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 654


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate devoturi „pentru”