Hotărârea nr. 64/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 20, aferente Grădiniței nr. 14

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 20, aferente Grădiniței nr. 14

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 11526 din 16.01.2018, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în mun. Oradea str. Ion Bogdan nr. 20 aferent Grădiniței nr. 14.

Având în vedere că, prin Schița cadastrală anexată se delimitează imobilul, în care funcționează Grădinița nr. 14 constând în teren, în suprafața de 2.710 mp, cu clădire.

Întrucât conform poziției nr. 7131 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Grădinița nr. 14 având terenul aferent aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (4) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, respectiv de art. 554 și art. 869 din Codul Civil, actualizat;

În baza art. 27 și art. 40 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 1 și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp, astfel:

Suprafața măsurată nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. top

Suprafața de teren înscrisă în CF - mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral -mp-

Observații

reprezintă

2.710

5232/68

15887 - Oradea

3.271

2.710

Teren și construcție aferent Grădiniței nr.14

- proprietatea publică a Municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

> teren 2.710 mp și clădire C1, cu suprafața construită la sol de 547 mp, ce aparțin Grădiniței nr. 14

- proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform prezentei Hotărâri.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •    PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI)

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 64

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”