Hotărârea nr. 633/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 8.745 mp (din acte 8.000 mp) teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din str Aleea Peneș Curcanu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 8.745 mp (din acte 8.000 mp) teren, cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din str Aleea Peneș Curcanu

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 266591/1 din 19.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 266591/2 din 19.07.2019 prin care se supune spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 8.745 mp (din acte 8.000 mp), reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea, constând în tronsonul 1 din strada Aleea Peneș Curcanu.

Având în vedere că pentru finalizarea documentației de finanțare a proiectului privind "Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în Municipiul Oradea în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană - etapa II" se solicită prezentarea de documente care să ateste realizarea lucrărilor de investiții pe proprietatea Municipiului Oradea, fiind astfel necesare copii de carte funciară.

Ținând seama că, în conformitate cu Schița cadastrală anexată acest imobil constând în teren, situat în mun. Oradea, se constituie din numerele topo. indicate în tabelul aprobat prin prezenta Hotărâre.

Văzând că, terenul studiat face parte din strada Aleea Peneș Curcanu înscrisă la poz. 556 în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale -Străzile cu trotuarele aferente.

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g)și ale art. 286 alin. (4) din

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat cu:

 • -    nr. topo. 150/6, în suprafață de  745 mp,

 • -    nr. topo. 156/3, în suprafață de      119 mp,

 • -    nr. topo. 164/2, în suprafață de 84 mp,

 • -    nr. topo. 165/1, în suprafață de 220/326 mp,

 • -    nr. topo. 166/1, în suprafață de    212 mp,

 • -    nr. topo. 166/3, în suprafață de   113 mp,

 • -    nr. topo. 169/2, în suprafață de 357 mp,

 • -    nr. topo. 170/2, în suprafață de     305 mp,

 • -    nr. topo. 170/3, în suprafață de      134

 • -    nr. topo. 174/2, în suprafață de      106

 • -    nr. topo. 174/3, în suprafață de      176

 • -    nr. topo. 175/1, în suprafață de 300/362 mp,

 • -    nr. topo. 176/2, în suprafață de 207 mp,

identificate prin Adeverința O. C.P.I. Bihor nr. 128374 din 07.11.2018.

Art. 2. Se aprobăPlanul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 8.745mp

(din acte 8.000 mp), astfel: __________________________ _____________________________________________

Suprafața Nr. cad. nou constituit (mp.)

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

Suprafața de teren înscrisa în CF / Adev. (mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

8.745

76-Seleuș

148/1

250

379

Tronsonul 1 din strada Aleea Peneș Curcanu

9226 - Seleuș

150/3

1.074

1.433

1497 - Seleuș

149/3

600

811

151/1

350

611

153/2

480

1.650

154/3

220

422

155/3

330

679

156/4

450

765

157/1

220

437

157/3

47

47

160/1

135

342

161/1

47

47

161/3

110

141

162

400

480

Adeverința OCPI Bihor nr. 128374 din 07.11.2018

150/6

745

745

156/3

119

119

164/2

84

84

165/1

220

326

166/1

212

212

166/3

113

113

168/2

209

209

169/2

357

357

170/2

305

305

170/3

134

134

174/2

106

106

174/3

176

176

175/1

300

362

176/2

207

207

TOTAL

8.000

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la strada Aleea Peneș Curcanu, conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -     Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -     Primarul Municipiului Oradea;

 • -     PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • -    PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

 • -    PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

 • -     O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2019

Nr. 633

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate devoturi „pentru”