Hotărârea nr. 632/2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018, pentru aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări în sensul actualizării poz. 4 și 23

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018, pentruaprobareacoridorului de exproprierepentrulucrarea de utilitatepublică de interes local “ModernizarestradăEpiscoploan Alexi (tronsoncuprinsîntre str. Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectivpentruaprobareadeclanșăriiprocedurii de expropriere a terenului, însuprafață de 1.717 mpși a construcțiilor (garduri) - proprietateprivată,

afectate de coridorulacesteilucrăriîn sensul actualizării poz. 4 și 23 din Anexa 2, respectiv poz. 16 și 50 din Anexa 3 la Hotărâre

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 272061/1 din 22.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 272061/2 din 22.07.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018, în sensul actualizării poz. nr. 4 și 23 din Anexa 2, respectiv poz. nr. 16 și 50 din Anexa 3 la Hotărâre.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018 s-a aprobat coridorul de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local, “Modernizare stradă - Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. poet Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp, cu construcții (garduri) - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

Ținând seama de modificările survenite în situația unor imobile afectate de măsura exproprierii (identificator cadastral, proprietar), este necesară actualizarea Anexelor 2 și 3 la Hotărârea inițială, în concordanță cu înscrierile din CF actualizat.

Conform înscrierilor din CF nr. 203353 - Oradea, s-a modificat identificatorul terenului afectat (din nr. topo. 3908 -Episcopia Bihor, în nr. cadastral 203353 - Oradea) și proprietarul acestui imobil, respectiv conform înscrierilor din CF nr. 197431 -Oradea, s-a modificat identificatorul terenului afectat (din nr. cad. 3205/6, înscris în CF nr. 176781 - Oradea în nr. cadastral 197431 - Oradea), astfel că este necesară actualizarea poz. nr. 4 și 23 din Anexa nr. 2 - Lista cuprinzând imobilele proprietate privată afectate de coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 9945 / 2018, respectiv poz. nr. 16 și 50 din Anexa nr. 3 - Tabel cu proprietățile aflate în suprafața de 7.683 mp reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică, mai sus menționată.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a)și ale art. 139 alin. (3) lit. g)din O.U.G. 57/2019 privind

Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se aprobămodificareaAnexeinr. 2 la HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1006 din 25.10.2018, însensulactualizăriipoz. nr. 4 și 23- pentruterenulexpropriat, conform Anexeinr. 1, la prezentaHotărâre.

Art. 2.Se aprobămodificareaAnexeinr. 3 la HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1006 din 25.10.2018, însensulactualizăriipoz. 16 și 50- pentruterenulexpropriat, conform Anexeinr. 2, la prezentaHotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteiHotărâri se încredințeazăDirecțiaPatrimoniulmobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   InstituțiaPrefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019

Nr. 632

Hotărârea a fost adoptată cu 20voturi „pentru” si 4 voturi “abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila