Hotărârea nr. 631/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.275 mp,reprezentând clădirea și terenul în care funcționează Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre”, situată în str. Mihai Eminescu nr. 28, proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.275 mp, reprezentând clădirea și terenul în care funcționează Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre”, situată în str. Mihai Eminescu nr. 28, proprietatepublică a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 245738/1 din 08.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 245738/2 din 08.07.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând clădirea și terenul, cu suprafața de 3.275 mp, situat în mun. Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 28.

Având în vedere că prin Schița cadastrală anexată, se delimitează imobilul, în care funcționează o unitate de învățământ, compus din teren, în suprafață de 3.275 mp, ce se dezlipește din nr. top menționate în tabelul de la art. 1 din prezenta Hotărâre, precum și 5 corpuri de clădire după cum urmează:

 • >   C1 - Școala Gimnazială “Szacsvay Imre” în regim de înălțime Ds+P, cu suprafața construită la sol de 720 mp;

 • >    C2 - Anexă, edificată în regim de înălțime P, cu suprafața construită la sol de 34 mp;

 • >    C3 - Sală de sport, edificată în regim de înălțime P, cu suprafața construită la sol de 375 mp;

 • >    C4 - Bibliotecă, edificată în regim de înălțime P, cu suprafața construită la sol de 66 mp;

 • >    C5 - Cabină portar, edificată în regim de înălțime P, cu suprafața construită la sol de 7 mp.

Văzând pozițiile 6450, 6451 și 7171 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, conform cărora terenul și clădirea situate în mun. Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 28, aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea.

Având în vedere prevederile art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a)și ale art. 139 alin. (3) lit. g)din O.U.G.

57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se aprobăPlanul de amplasamentșidelimitareaimobilului, cu suprafața de 3.275 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nouconstituit - mp -

Nr. topo.. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF sau Adeverință în care esteînscris

Suprafața ce se dezlipeștedin nr. topo pt. constituirea nr. cadastral - mp -

Suprafațade terenînscrisăîn CF -mp-

M e n ț i u n i

3.275

1174

CF 13139-Oradea

635

635

Teren și construcții

- proprietate publicăa Municipiului Oradea

1173

422

422

1172

218

1.340

1169

2.000

2.818

Total

3.275

Art. 2.Se aprobăînscriereaînevidențele de Publicitatelmobiliară, prindeschidereauneinoi coli de Carte Funciarăpentruimobilul, identificat la art. 1 din prezentaHotărâre, aferentȘcoliiGimnaziale “SzacsvayImre” - situatînmun. Oradea, str. Mihai Eminescunr. 28 - proprietatepublică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobăactualizareașicompletareaevidențelorcontabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, înconcordanțăcuprevederile art. 2 din prezentaHotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteiHotărâri se încredințeazăDirecțiaPatrimoniulmobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •        Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •       Primarul Municipiului Oradea;

 • •       Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • •       PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • •       PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

 • •       Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 631                                                      SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate devoturi „pentru”