Hotărârea nr. 625/2019

pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea,situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru însușirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor,proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I și în Parcul industrial Eurobusiness II

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 246657/1 din 09.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 246657/2 din 09.07.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea însușireaRapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcurile Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II.

Luând în considerare solicitarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 699 din 25.06.2019, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 242745 din 25.06.2019, precum și prevederile Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial “EurobusinessParc" Oradea astfel cum a fostmodificatsicompletatprin H.C.L. nr. 30 din 30.01.2019, care stabilește că după finalizareaînproporție de 100% a investiției la care s-a angajat, rezidentul are dreptul de a cumpăraterenulaflatînfolosințasa.

Văzând Rapoartele de evaluare întocmite de Cabinetul de Expertiză, Evaluare, Consultanță Fiscală și Contabilitate Popa Liviu - George, Anexa nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre, potrivit cărora valoarea de piață pentru 1 mp teren aflat în Parcul Industrial Eurobusiness I și II, este de 8 euro / mp (în ipoteza specială a utilizării proprietăților conform Regulamentului Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (respectând condițiile exigente impuse prin acest Regulament).

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin (1) și art.139 alin (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se însușeșteRaportul de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piață pentru terenurile situate în Parcul Industrial Eurobusiness I, în ipoteza specială a utilizării proprietăților conform Regulamentului Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A., respectând condițiile impuse prin regulament, conform sintezei Raportului prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2.Se însușește Raportul de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piață pentru terenurile situate în Parcul Industrial Eurobusiness II, în ipoteza specială a utilizării proprietăților conform Regulamentului Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A., respectând condițiile impuse prin regulament, conform sintezei Raportului prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul Raport de specialitate.

Art. 3. Rapoartele de evaluare însușite la art. 1 și 2 să fie aplicabile tranzacțiilor aprobate în cursul anului 2019.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • •    Primarul Municipiului Oradea,

 • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune

 • •    Direcția de Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

 • •   societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 625


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate devoturi „pentru”

PENTRU

PROPRIETATEA IMOBILIARA

TEREN INTRAVILAN

SITUAT IN LOC. ORADEA PARCUL INDUSTRIAL EURO BUSINESS I JUDEȚUL BIHOR

PROPRIETAR: MUNICIPIUL ORADEA si AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A UTILIZATOR DESEMNAT

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

Sinteza evaluării,

Referitor la evaluarea proprietății imobiliare situate în Oradea, zona Calea Borșului, in incinta Euro Business Parc Oradea I, jud. Bihor, reprezentând teren intravilan in suprafața totala de 480.226 mp, compus din parcela înscrisa în CF 193950, nr. cad. 193950 - in suprafața de 9.106 mp; parcela înscrisa în CF 160697, nr. cad. 160697 - in suprafața de 4.910 mp; parcela înscrisa în CF 193696, nr. cad. 193696 - in suprafața de 2.522 mp; parcela înscrisa în CF 201981, nr. cad. 201981 - in suprafața de 54.905 mp, parcela înscrisa în CF 160696, nr. cad. 160696 - in suprafața de 9.998 mp; parcela înscrisa în CF 160691, nr. cad. 160691 - in suprafața de 12.000 mp; parcela înscrisa în CF 179268, nr. cad. 179268 - in suprafața de 9.704 mp; parcela înscrisa în CF 195038, nr. cad. 195038 - în suprafața de 5.924 mp; parcela înscrisa în CF 193672, nr. cad. 193672 - in suprafața de 32.310 mp; parcela înscrisa în CF 184564, nr. cad. 184564 - in suprafața de 18.865 mp; parcela înscrisa în CF 198363, nr. cad. 198363 - in suprafața de 7.049 mp; parcela înscrisa în CF 196232, nr. cad. 196232 - in suprafața de 8.050 mp; parcela înscrisa în CF 174489, nr. cad. 174489- in suprafața de 19.927 mp; parcela înscrisa în CF 193695, nr. cad. 193695 in suprafața de 1.500 mp, parcela înscrisa în CF 193217, nr. cad. 193217 - in suprafața de 4.339 mp; parcela înscrisa în CF 164182, nr. cad. 164182 - in suprafața de 6.159 mp; parcela înscrisa în CF 170369, nr. cad 170369 - in suprafața de 4.264 mp; parcela înscrisa în CF 193952, nr. cad. 193952 - in suprafața de 2.903 mp; parcela înscrisa în CF 172484, nr. cad. 172484 - in suprafața de 8.071 mp; parcela înscrisa în CF 193954, nr. cad. 193954 - in suprafața de 16.466 mp; parcela înscrisa în CF 169202, nr. cad 169202 - în suprafața de 3.618 mp; parcela înscrisa în CF 170867, nr. cad. 170867 - in suprafața de 8.125 mp; parcela înscrisa în CF 173948, nr. cad. 173948 - in suprafața de 9.390 mp; parcela înscrisa în CF 192933, nr. cad. 192933 - in suprafața de 2.257 mp; parcela înscrisa în CF 173968, nr. cad 173968 - in suprafața de 8.976 mp; parcela înscrisa în CF 160695, nr. cad. 160695 - in suprafața de 4.015 mp; parcela înscrisa în CF 160662, nr. cad. 160662 - in suprafața de 5.516 mp, parcela înscrisa în CF 201504, nr. cad. 201504 - in suprafața de 10.090 mp; parcela înscrisa în CF 174490, nr. cad. 174490 - in suprafața de 19.927 mp; parcela înscrisa în CF 160698, nr. cad. 160698 - in suprafața de 2.310 mp; parcela înscrisa în CF 193181, nr. cad. 193181 - in suprafața de 17.809 mp; parcela înscrisa în CF 201503, nr. cad. 201503 - in suprafața de 10.008 mp; parcela înscrisa în CF 202179, nr. cad. 202179 - in suprafața de 94.332 mp; parcela înscrisa în CF 188010, nr. cad. 188010 - in suprafața de 12.012 mp; parcela înscrisa în CF 204081, nr. cad. 204081 - in suprafața de 4.120 mp; parcela înscrisa în CF 204082, nr. cad. 204082 - in suprafața de 4.112 mp; parcela înscrisa în CF 198364, nr. cad. 198364 - in suprafața de 2.153 mp si parcela înscrisa în CF 201516, nr. cad. 201516 - in suprafața de 22.484 mp, situat in municipiul Oradea, zona Calea Borșului, in incinta Euro Business Parc Oradea I.

Proprietarul acestui teren intravilan este Municipiul Oradea si Agenția de Dezvoltare Locala Oradea S.A.

Proprietatea imobiliara supusa evaluării are in prezent destinația de teren intravilan, vă comunic următoarele:

> Conform solicitării dumneavoastră, s-a realizat evaluarea proprietății imobiliare

conform contractului agreat.

> Obiectul prezentului raport il reprezintă proprietatea imobiliara compusa din teren intravilan in suprafața totala de 480.226 mp, compus din parcela înscrisa în CF 193950, nr. cad. 193950 - in suprafața de 9.106 mp; parcela înscrisa în CF


160697, nr. cad. 160697 - in suprafața de 4.910 mp; parcela înscrisa în CF

193696, nr. cad. 193696 - in suprafața de 2.522 mp; parcela înscrisa în CF

201981, nr. cad. 201981 - in suprafața de 54.905 mp, parcela înscrisa în CF

160696, nr. cad. 160696 - in suprafața de 9.998 mp; parcela înscrisa în CF

160691, nr. cad. 160691 - in suprafața de 12.000 mp; parcela înscrisa în CF

179268, nr. cad. 179268 - in suprafața de 9.704 mp; parcela înscrisa în

195038, nr. cad, 195038 - în suprafața de 5.924 mp; parcela înscrisa în

193672, nr. cad. 193672 - in suprafața de 32.310 mp; parcela înscrisa

184564, nr. cad. 184564 - in suprafața de 18.865 mp; parcela înscrisa

198363, nr. cad. 198363 - in suprafața de 7.049 mp; parcela înscrisa în

196232, nr. cad, 196232 - in suprafața de 8.050 mp; parcela înscrisa în

174489, nr. cad. 174489- in suprafața de 19.927 mp; parcela înscrisa în CF

193695, nr. cad. 193695 in suprafața de 1.500 mp, parcela înscrisa în CF 193217.


nr. cad. 193217 - in suprafața de 4.339 mp; parcela înscrisa în CF 164182, nr.

cad. 164182 - in suprafața de 6.159 mp; parcela înscrisa în CF 170369, nr. cad


170369 - in suprafața de 4.264 mp; parcela înscrisa în CF 193952, nr.

193952 - in suprafața de 2.903 mp; parcela înscrisa în CF 172484, nr.

172484 - in suprafața de 8.071 mp; parcela înscrisa în CF 193954, nr.

193954 - in suprafața de 16.466 mp; parcela înscrisa în CF 169202, nr. cad 169202 - in suprafața de 3.618 mp; parcela înscrisa în CF 170867, nr.

170867 - in suprafața de 8.125 mp; parcela înscrisa în CF 173948, nr.

173948 - in suprafața de 9.390 mp; parcela înscrisa în CF 192933, nr.

192933 - in suprafața de 2.257 mp; parcela înscrisa în CF 173968, nr. cad 173968


- in suprafața de 8.976 mp; parcela înscrisa în CF 160695, nr. cad. 160695 - in suprafața de 4.015 mp; parcela înscrisa în CF 160662, nr. cad. 160662 -

suprafața de 5.516 mp, parcela înscrisa în CF 201504, nr. cad. 201504 -

suprafața de 10.090 mp; parcela înscrisa în CF 174490, nr. cad. 174490 -

suprafața de 19.927 mp; parcela înscrisa în CF 160698, nr. cad. 160698 -

suprafața de 2.310 mp; parcela înscrisa în CF 193181, nr. cad. 193181 -

suprafața de 17.809 mp; parcela înscrisa în CF 201503, nr. cad. 201503 -

suprafața de 10.008 mp; parcela înscrisa în CF 202179, nr. cad. 202179 -

suprafața de 94.332 mp; parcela înscrisa în CF 188010, nr. cad. 188010 -

suprafața de 12.012 mp; parcela înscrisa în CF 204081, nr. cad. 204081 -

suprafața de 4.120 mp; parcela înscrisa în CF 204082, nr. cad. 204082 -

suprafața de 4.112 mp; parcela înscrisa în CF 198364, nr. cad. 198364 -

suprafața de 2.153 mp si parcela înscrisa în CF 201516, nr. cad. 201516 - in suprafața de 22.484 mp, situat in Oradea, zona Calea Borșului, amplasat in incinta Euro Business Parc Oradea I, jud. Bihor.

 • > Tipul valorii: valoarea de piața in ipoteza speciala a utilizării proprietății conform regulamentului Euro Business Parc Oradea I, respectând condițiile impuse prin regulament. La solicitarea beneficiarului, terenul intravilan care face obiectul prezentului raport de evaluare a fost evaluat la suprafața totala de 480.226 mp (nedivizat), ulterior alocandu-se valori individuale pentru fiecare parcela proporțional cu suprafața acestuia.

 • > Scopul prezentului raport de evaluare este utilizarea in cadrul unei posibile tranzacții de vanzare.

 • > Cursul BNR este: 1 EURO -4,7249 LEI, valabil la data de 18.06.2019

 • > La realizarea raportului s-au avut in vedere Standardele de evaluare a bunurilor -ANEVAR2018.

 • > Inspecția, investigațiile si analizele necesare au fost făcute de către evaluator autorizat Popa Liviu George, in calitate de reprezentant al CABINET DE EXPERTIZA, EVALUARE, CONSULTANTA FISCALA SI CONTABILITATE POPA LIVIU GEORGE - Legitimația 15389.

 • > In urma aplicării metodei de evaluare descrise in raport si a opiniei evaluatorului, s-a stabilit valoarea de piața (in ipoteza speciala a utilizării proprietății conform regulamentului Euro Business Parc Oradea I, respectând condițiile impuse prin regulament) a proprietății imobiliare - teren intravilan in suprafața totala de 480.226 mp la:

18.152.159 LEI ECHIVALENT A 3.841.808 EURO

> In urma obținerii valorii de piața a terenului intravilan in suprafața totala de

480.226 mp, s-a alocat valoare de piața pentru fiecare parcela in parte, astfel:

Nr.crt.

Denumire proprietate

Suprafața (mp)

Valoare de piața LEI

Valoare de piața EURO

1

Teren intravilan CF 193950

9.106

344.200

72.848

2

Teren intravilan CF 160697

4.910

185.594

39.280

3

Teren intravilan CF 193696

2.522

95.330

20.176

4

Teren intravilan CF 201981

54.905

2.075365

439.240

5

Teren intravilan CF 160696

9.998

377.916

79.984

6

Teren intravilan CF 160691

12.000

453.590

96.000

7

Teren intravilan CF179268

9.704

366.803

77.632

8

Teren intravilan CF 195038

5.924

223.922

47.392

9

Teren intravilan CF 193672

32.310

1.221.292

258.480

10

Teren intravilan CF 184564

18.865

713.082

150.920

11

Teren intravilan CF 198363

7.049

266.447

56.392

12

Teren intravilan CF 196232

8.050

304.284

64.400

13

Teren intravilan CF 174489

19.927

753.225

159.416

14

Teren intravilan CF 193695

1.500

56.699

12.000

15

Teren intravilan CF 193217

4.339

164.011

34.712

16

Teren intravilan CF 164182

6.159

232.805

49.272

17

Teren intravilan CF 170369

4.264

161.176

34.112

18

Teren intravilan CF 193952

2.903

109.731

23324

19

Teren intravilan CF 172484

8.071

305.077

64.568

20

Teren intravilan CF 193954

16.466

622.402

131.728

21

Teren intravilan CF 169202

3.618

136.758

28.944

22

Teren intravilan CF 170867

8.125

307.119

65.000

23

Teren intravilan CF 173948

9.390

354.934

75.120

24

Teren intravilan CF 192933

2.257

85.313

18.056

25

Teren intravilan CF 173968

8.976

339.286

71.808

26

Teren intravilan CF 160695

4.015

151.764

32.120

27

Teren intravilan CF 160662

5.516

208.500

44.128

28

Teren intravilan CF 201504

10.090

381.394

80.720

29

Teren intravilan CF 174490

19.927

753325

159.416

30

Teren intravilan CF 160698

2.310

87.316

18.480

31

Teren intravilan CF 193181

17.809

673.166

142.472

32

Teren intravilan CF 201503

10.008

378.294

80.064

33

Teren intravilan CF 202179

94332

3.565.674

754.656

34

Teren intravilan CF 188010

12.012

454.044

96.096

35

Teren intravilan CF 204081

4.120

155.733

32.960

36

Teren intravilan CF 204082

4.112

155.430

32.896

37

Teren intravilan CF 198364

2.153

81.382

17.224

38

Teren intravilan CF 201516

22.484

849.877

179.872

TOTAL

480326

18.152.159

3.841.808

POPA LIVIU GEORGE Evaluator autorizat EPI, BM si EI Membru titular ANEVAR

POPA LiViU GEORGE'

Lefiitinwtia Nr. 153Ș0"

Valabil 2019

.O,


PENTRU PROPRIETATEA IMOBILIARA

TEREN INTRAVILAN

SITUAT IN LOC. ORADEA          <

PARCUL INDUSTRIAL EURO BUSINESS II JUDEȚUL BIHOR

PROPRIETAR: MUNICIPIUL ORADEA si AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A BENEFICIAR

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

//

Sinteza evaluării.

Referitor la evaluarea proprietății imobiliare situate în Oradea, in incinta Euro Business Parc Oradea II. jud. Bihor, reprezentând teren intravilan in suprafața totala de 766.314 mp, compus din parcela înscrisa în CF 192801, nr. cad. 192801 - in suprafața de 8.545 mp; parcela înscrisa în CF 194245, nr. cad. 194245 - in suprafața de 435 mp; parcela înscrisa în CF 195111, nr. cad. 195111 - in suprafața de 165 mp; parcela înscrisa în CF 192803, nr. cad. 192803 - in suprafața de 12.613 mp, parcela înscrisa în CF 192886, nr. cad. 192SS6 - in suprafața de 472 mp; parcela înscrisa în CF 192884, nr. cad. 192884 - in suprafața de 4.853 mp; parcela înscrisa în CF 192791, nr. cad. 1.9'2791 -in suprafața de 593 mp; parcela înscrisa în CF 192792, nr. cad. 192792 - în suprafața de 6.272 mp; parcela înscrisa în CF 175984, nr. cad. 175984 - in suprafața de 8.131 mp; parcela înscrisa în CF 177365, nr. cad. 177365 - in suprafața de 21.155 mp; parcela înscrisa în CF 192878, nr. cad. 192878 -in suprafața de 17.537 mp; parcela înscrisa în CF 192879, nr. cad. 192879 - in suprafața de 9.533 mp; parcela înscrisa în CF 188154, nr. cad. 188154- in suprafața de 4.549 mp; parcela înscrisa în CF , 188155, nr. cad. 188155 in suprafața de 44 mp, parcela înscrisa în CF 175993, nr. cad. 175993 -.in suprafața de 4.376 mp: parcela înscrisa în CF 177433, nr. cad. 177433 - in suprafața de 4.665 mp; parcela înscrisa în CF 177434, nr. cad 177434 - in suprafața de 4.918 mp; parcela înscrisa în CF 177435, nr. cad. 177435 - in suprafața de 5.011 mp; parcela înscrisa în CF 177436, nr. cad. 177436 -in suprafața de 5.185 mp; parcela înscrisa în CF 177437, nr. cad. 177437 - in suprafața de 6.747 mp; parcela înscrisa în CF 175991, nr. cad 175991 - in suprafața de 6.261 mp; parcela înscrisa în CF 187390, nr. cad. 187390 - in suprafața de 6.668 mp; parcela înscrisa în CF 187391, nr. cad. 187391 -in suprafața de 6.254 mp; parcela înscrisa în CF 186392, nr. cad. 186392 - in suprafața de 6 257 mp; parcela înscrisa în CF 183276, nr. cad 183276 - in suprafața ;de 6.258 mp; parcela înscrisa în CF 183275. nr. cad. 183275 - in suprafața de 6.354 mp; parcela înscrisa în CF 192502, nr. cad. 192502 -in suprafața de 6.647 mp, parcela înscrisa în CF 192501, nr. cad. 192501 - in suprafața de 15.594 mp; parcela înscrisa în CF 195110, nr. cad. 195110 - in suprafața de. 7.417 mp; parcela înscrisă în CF 192881, nr. cad. 192881 - in suprafața de 26.546 mp; parcela înscrisa în CF 187995, nr. cad. 187995 -in suprafața de 58.531 mp si parcela înscrisa în CF 187986, nr. cad. 187986 - in suprafața de 16.837 mp; parcela înscrisa în CF 202631, nr. cad. 202631 - in suprafața de 20.561 mp; parcela înscrisa în CF 203289, nr. cad. 203289 - in suprafața de 55.733 mp; parcela înscrisa în CF 203290, nr. cad. 203290 -in suprafața de 205 mp; parcela înscrisa în CF 200230, nr. cad. 200230 - in suprafața de 6.030 mp; parcela înscrisa în CF 203259, nr. cad. 203259 - in suprafața de 105.259 mp; parcela înscrisa în CF 203260, nr. cad. 203260 - in suprafața de 1.102 mp; parcela înscrisa în CF 203257, nr. cad. 203257 -in suprafața de 47.572 mp; parcela înscrisa în CF 202768, nr. cad. 202768 - in suprafața de 3.244 mp; parcela înscrisa în CF 202769, nr. cad. 202769 - in suprafața de 3.324 mp; parcela înscrisa în CF 202770, nr. cad. 202770 - in suprafața de 3.329 mp; parcela înscrisa în CF 202065, nr. cad. 202065 -in suprafața de 12.304 mp; parcela înscrisa în CF 203284, nr. cad. 203284 - in suprafața de 6.639 mp; parcela înscrisa în CF 202082, nr. cad. 202082 - in suprafața de 3.166 mp; parcela înscrisa.în CF 202739, nr. cad. 202739 - in suprafața de 3.380 mp; parcela înscrisa în CF 202740, nr. cad. 202740 -in suprafața de 3.380 mp; parcela înscrisa în CF 203283, nr. cad. 203283 - in suprafața de 9.323 mp; parcela înscrisa în CF 203292, nr. cad. 203292 - in suprafața de 2.182 mp; parcela înscrisa în CF 203291, nr. cad. 203291 - in suprafața de 33.119 mp; parcela înscrisa în CF 203293, nr. cad. 203293 -in suprafața de 38 mp; parcela înscrisa în CF 203018, nr. cad. 203018 - in suprafața de 72 mp;parcela înscrisa în CF 203303, nr. cad. 203303 - in suprafața de 1.268 mp; parcela înscrisa în CF 203302, nr. cad. 203302 - in suprafața de 1.021 mp; parcela înscrisa în CF 203287, nr. cad. 203287 - in suprafața de 97.608 mp; parcela înscrisa în CF 203288, nr. cad. 203288 - in suprafața de 10.160 mp; parcela

înscrisa în CF 203319, nr. cad. 203319 - in suprafața de 10.160 mp; parcela înscrisa în CF 203320, nr. cad. 203320 - in suprafața de 21.112 mp, situat in municipiul Oradea, in incinta Euro Business Parc Oradea II. Proprietarul acestui teren intravilan este Municipiul Oradea si Agenția de Dezvoltare Locala Oradea S.A.

Proprietatea imobiliara supusa evaluării are in prezent destinația de teren intravilan, vă comunic următoarele:

 • > Conform solicitării dumneavoastră, s-a realizat evaluarea proprietății imobiliare conform contractului agreat.

 • > Obiectul prezentului raport il reprezintă proprietatea imobiliara compusa din teren intravilan in suprafața totala de 766.314 mp compus din parcela înscrisa în CF 192801, nr. cad. 192801 - in suprafața de 8.545 mp; parcela înscrisa în CF 194245, nr. cad. 194245 - in suprafața de 435 mp; parcela înscrisa în CF 195111, nr. cad. 195111 - in suprafața de 165 mp; parcela înscrisa în CF 192803, nr. cad. 192803 - in suprafața de 12.613 mp, parcela înscrisa în CF 192886, nr. ' cad. 192SS6 - in suprafața de 472 mp; parcela înscrisa în CF 192884, nr. cad. 192884 - în suprafața de 4.853 mp; parcela înscrisa în CF 192791, nr. cad. 192791 - in suprafața de 593 mp; parcela înscrisa în CF 192792, nr. cad. 192792 - în suprafața de 6.272 mp; parcela înscrisa în CF 175984, nr. cad. 175984 - in suprafața de 8.131 mp; parcela înscrisa în CF 177365, nr. cad. 177365 - in suprafața de 21.155 mp; parcela înscrisa în CF 192878, nr. cad. 192878 - in suprafața de 17.537 mp; parcela înscrisa în CF 192879, nr. cad. 192879 - in suprafața de 9.533 mp; parcela înscrisa în CF 188154, nr. cad. i 88154- in suprafața de 4.549 mp; parcela înscrisa în CF 188155, nr. cad. 188155 in suprafața de 44 mp, parcela înscrisa în CF 175993, nr. cad. 175993 - in suprafața de 4.376 mp; parcela înscrisa în CF 177433, nr. cad. 177433 - in suprafața de 4.665 mp; parcela înscrisa în CF 177434, nr. cad 177434 - in suprafața de 4.918 mp; parcela înscrisa în CF 177435, nr. cad. 177435 - in suprafața de 5.011 mp; parcela înscrisa în CF 177436, nr. cad. 177436 - in suprafața de 5.185 mp; parcela înscrisa în CF 177437, nr. cad. 177437 - in suprafața de 6.747 mp; parcela înscrisa în CF 175991, nr. cad 175991 - in suprafața de 6.261 mp; parcela înscrisa în CF 187390, nr. cad. 187390 - in suprafața de 6.668 mp; parcela înscrisa în CF 187391, nr. cad. 187391 - in suprafața de 6.254 mp; parcela înscrisa în CF 186392, nr. cad. 186392 - in suprafața de 6 257 mp; parcela înscrisa în CF 183276, nr. cad 183276 - in suprafața de 6.258 mp; parcela înscrisa în CF 183275, nr. cad. 183275 - in suprafața de 6.354 mp; parcela înscrisa în CF 1.92502, nr. cad. 192502 - in suprafața de 6.647 mp, parcela înscrisa în CF 192501, nr. cad. 192501 - in suprafața de 15.594 mp; parcela înscrisa în CF 195110, nr. cad. 195110 - in suprafața de 7.417 mp; parcela înscrisa în CF 192881, nr. cad. 192881 - in suprafața de 26.546 mp; parcela înscrisa în CF 187995,mr. cad. 187995 - in suprafața de 58.531 mp si parcela înscrisa în CF 187986, nr. cad. 187986 - in suprafața de 16.837 mp; parcela înscrisa în CF 202631, nr. cad. 202631 - in suprafața de 20.561 mp; parcela înscrisa în CF 203289, nr. cad. 203289 - in suprafața de 55.733 mp; parcela înscrisa în CF 203290, nr. cad. 203290 - in suprafața de 205 mp; parcela înscrisa în CF 200230, nr. cad. 200230 - in suprafața de 6.030 mp; parcela înscrisa în CF 203259, hr. cad. 203259 - in suprafața de 105.259 mp; parcela înscrisa în CF 203260, nr. cad. 203260 - in suprafața de 1.102 mp; parcela înscrisa în CF 203257, nr. cad. 203257 - in suprafața de 47.572 mp; parcela înscrisa în CF 202768, nr. cad. 202768 - in suprafața de 3.244 mp; parcela înscrisa în CF 202769, nr. cad. 202769 - in suprafața de 3.324 mp; parcela înscrisa în CF 202770, nr. cad. 202770 - in suprafața de 3.329 mp; parcela înscrisa în CF 202065, nr. cad. 202065 - in suprafața de 12,304 mp; parcela înscrisa în CF 203284, nr. cad. 203284 - in suprafața de 6.639 mp; parcela înscrisa în CF 202082, nr. cad. 202082 - in suprafața de 3.166 mp; parcela înscrisa

în CF 202739, nr. cad/ 202739 - in suprafața de 3.380 mp; parcela înscrisa în CF 202740, nr. cad. 202740 - in suprafața de 3.380 mp; parcela înscrisa în CF 203283, nr. cad. 203283 - in suprafața de 9.323 mp; parcela înscrisa în CF 203292, nr. cad. 203292 - in suprafața de 2.182 mp; parcela înscrisa în CF 203291, nr. cad. 203291 - in suprafața de 33.119 mp; parcela înscrisa în CF 203293, nr. cad. 203293 - in suprafața de 38 mp; parcela înscrisa în CF 203018, nr. cad. 203018 - in suprafața de 72 mp; parcela înscrisa în CF 203303, nr. cad. 203303 - in suprafața de 1.268 mp; parcela înscrisa în CF 2Q3302, nr. cad. 203302 - in suprafața de 1.021 mp; parcela înscrisa în CF 203287, nr. cad. 203287 - in suprafața de 97.608 mp; parcela înscrisa în CF 203288, nr. cad. 203288 - in suprafața de 10.160 mp; parcela înscrisa în CF 203319, nr. cad. 203319 - in suprafața de 10.160 mp; parcela înscrisa în CF 203320, țir. cad. 203320 - in suprafața de 21.112 mp, situat in Oradea, amplasat in Euro Business Parc Oradea II, jud. Bihor.

 • > Tipul valorii: valoarea de piața in ipoteza speciala a utilizării proprietății conform regulamentului Euro Business Parc Oradea II, respectând condițiile impuse prin regulament., La solicitarea beneficiarului, terenul intravilan care face obiectul prezentului raport de eyaluare a fost evaluat la suprafața totala de 766.314 mp (nedivizat), ulterior alocandu-se valori individuale pentru fiecare parcela proporțional cu suprafața acestuia.

 • >  Scopul prezentului raport de evaluare este utilizarea in cadrul unei posibile tranzacții de van zare.

 • > Cursul BNR este: 1 EURO -4,6586 LEI, valabil la data de 12.12.2018

 • > La realizarea raportului s-au avut in vedere Standardele de evaluare a bunurilor - ANEVAR 2017.

 • > Inspecția, investigațiile si analizele necesare au fost făcute de către evaluator autorizat Popa Li viu George, in calitate de reprezentant al CABINET DE EXPERTIZA, EVALUARE, CONSULTANTA FISCALA SI CONTABILITATE POPA LIVIU GEORGE - Legitimația 15389.

 • > In urma aplicării metodei de evaluare descrise in raport si a opiniei evaluatorului, s-a. stabilit valoarea de piața (in ipoteza speciala a utilizării proprietății conform regulamentului Euro Business Parc Oradea H, respectând condițiile impuse prin regulament) a proprietății imobiliare - teren intravilan in suprafața totala de 766.314 mp la:

28.559.603 LEI ECHIVALENT A 6.130.512 EURO

 • > In urma obținerii valorii de piața a terenului intravilan in suprafața totala de 751.574 mp, s-a alocat valoare de piața pentru fiecare parcela in parte, astfel:

  Carte Funciara

  Număr cadastral

  Suprafața

  Valoare de piața (LEI)

  Valoare de piața (EURO)

  192801

  192801

  8.545

  318.462

  68.360

  194245

  194245

  435

  16.212

  3.480

  195111

  195111

  165

  6.149

  1.320

  Carte Funciara

  Număr cadastral

  Suprafața

  .....

  Valoare de piața

  (LEI) .

  Valoare de piața (EURO)

  192803

  ' 192803

  12.613

  470.071

  100.904

  192886

  192886

  472

  17.591

  3.776

  192884

  192884

  4.853

  180.865

  38.824

  192791

  192791

  593

  22.100

  4.744

  192792

  192792

  6.272

  233.750

  50.176

  175984

  175984

  8.131

  303.033

  65.048

  175985

  175985

  8.048

  299.939

  64.384

  199168

  199168

  1.652

  61.568

  13.216

  177365

  177365

  21.155

  788.421

  169.240

  192878

  192878

  17.537

  653.583

  140.296

  192879

  192879

  9.533

  355.283

  76.264

  188154

  188154

  4.549

  169.536

  36.392

  188155

  188155

  44

  1.640

  352

  175993

  175993

  4.376

  163.088

  35.008

  177433

  177433

  4.665

  173.859

  37.320

  177434

  177434

  4.918

  183.288

  39.344

  177435

  177435

  5.011

  186.75,4

  40.088

  177436

  177436

  5.185

  193.239

  41.480

  177437

  177437

  6.747

  251.453

  53.976

  175991

  175991

  6.261

  233.340

  50.088

  387390

  187390

  6.668

  248.508

  53.344

  187391

  187391

  6.254

  233.079

  50.032

  187392

  187392

  6.257

  233.191

  50.056

  183276

  183276

  6.258

  233.228

  50.064

  183275

  183275

  6.354

  236.806

  50.832

  192502

  192502

  6.647

  247.726

  53,176

  192501

  192501

  15.594

  581.170

  124.752

  195110

  195110

  7.417

  276.423

  59.336

  187995

  187995

  58.531

  2.181.380

  468.248

  187986

  187986 '

  16.837

  627.495

  134.696

  192881

  192881

  26.546

  989.338

  212.368

  202631

  202631

  20.561

  766.284

  164.488

  203289

  203289

  55.733

  2.077.102

  445.864

  203290

  203290

  205

  7.640

  1.640

  200230

  200230

  6.030

  224.731

  48.240

  203259

  203259

  105.259

  3.922.877

  842.072

  203260

  203260

  1.102

  41.070

  8.816

  203257

  203257

  47.472

  1.769.224

  379.776

  202768

  202768

  3.244

  120.900

  25.952

  202769

  202769

  3.324

  123.881 '

  26.592

  Carte Funciara

  Număr cadastral

  Suprafața

  Valoare de piața (LEI)

  Valoare de piața (EURO)

  202770

  202770

  3.329

  124.068

  26.632

  202065

  202065

  12.304

  458.555

  98.432

  203284

  202064

  6.639

  247.428

  53.112

  202082

  202082

  3.166

  117.993

  25.328

  202739

  202739

  3.380

  125.969

  27.040

  202740

  202740

  3.380

  125.969

  27.040

  203283

  203283

  9.323

  347.457

  74.584

  203292

  203292

  2.182

  81.321

  17.456

  203291

  203291

  33.119

  1.234.305

  264.952

  203293

  203293

  38

  1.416

  304

  203018

  203018

  72

  2.683

  576

  203303

  203303

  1.268

  47.257

  10.144

  203302

  203302

  1.021

  38.051

  8.168

  203287

  203287

  97.608

  3.637.733

  780.864

  203288

  203288

  10.160

  378.651

  81.280

  203319

  203319

  10.160

  378.651

  81.280

  203320

  203320

  21.112

  786.819

  168.896

  TOTAL

  766.314

  28.S59.603

  6.130.512

POPA LIVIU GEORGE Evaluator autorizat EPI, BM si EI Membru titular ANEVAR