Hotărârea nr. 624/2019

privind aprobarea cererii prin care se solicită transmiterea din domeniu public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, a sectorului de drum naţional din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea, în lungime de 1, 042 km, respectiv de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26 în vederea realizării investiţiei de utilitate publică„Pasaj denivelat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cererii prin care se solicită transmiterea din domeniu public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, a sectorului de drum național din

Centura Ocolitoare a municipiului Oradea,în lungime de 1, 042 km, respectiv

de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26 în vederea realizării investiției de utilitate publică

„Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea și str. Universității”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 275072/1 din 25.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 275072/2 din 25.07.2019 prin care se propuneConsiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea cererii prin care Municipiul Oradea solicită transmiterea din domeniu public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, a sectorului de drum național din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea,în lungime de 1, 042 km, respectiv de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26 în vederea realizării investiției de utilitate publică „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea și str. Universității”,

Având în vedere că, prin hotărârea Consiliului Local nr. 942 din 06.11.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru amenajarea intersecției prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea și strada Universității, prin care s-au identificat soluții pentru fluidizarea circulației de tranzit în municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv realizarea unei legături facile între zona centrală și Parcul Industrial Eurobusiness 2, Piața 100, centrele comerciale din zonă ș.a.m.d.,

Ținând seama de necesitatea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea a amplasamentului necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes local „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al municipiului Oradea și str. Universității”, a sectorului de drum național din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea, în lungime de 1, 042 km, de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26, identificat cu nr. MFP 152715, respectiv prin cota de 30.004 / 444.359 părți din nr. cadastral și înscris în CF 176807 - Oradea,

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43 / 1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit. c), lit d) alin (6), lit. a),alin. (7) lit. m) art.139 alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă cererea de transmitere, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor:

1.1. a sectorului de drum național din Centura Ocolitoare a Municipiului Oradea, în lungime de 1, 042 km, de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26, identificat prin numărul MFP 152715 și prin cota de 30.004 / 444.359 părți din nr. cadastral 176807 înscris în CF 176807 - Oradea.

Art. 2.Sectorul de drum din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea în lungime de 1,042 km, respectiv de

la poz. km. 6+707,39 la km. 7 +750,26, se declară bun de interes public local.

Art. 3.Scopul pentru care se transmite partea de imobil cu construcție este realizarea și întreținerea investiției de utilitate publică de interes local „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al municipiului Oradea și str. Universității”

Art. 4.Dacă în termen de 3 ani de la data preluării imobilului prin protocol de predare - primire nu se finalizează lucrările de construire a pasajului, imobilul transmis la cererea aprobată cu art. 1. revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea deținătorilor inițiali, în condițiile art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, în vederea initierii demersurilor pentru emiterea Hotărârii de Guvern.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Juridică

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • -   Ministerului Transporturilor, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar- Serviciul Terenuri

  • -   Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar-

Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 624


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”