Hotărârea nr. 622/2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public local “Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privindaprobareastudiului de fezabilitate, a indicatorilortehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere pentrulucrarea de interes public local

“Construcțieadministrativă de tip parcare de interes public cu accesnelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 276173 din 25.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 276172 din 25.07.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobareastudiului de fezabilitate, a indicatorilortehnico - economicirezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de exproprierepentrulucrarea de interes public local “Construcțieadministrativă de tip parcare de interes public cu accesnelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că amplasamentul aferent lucrării de interes public local “Construcțieadministrativă de tip parcare de interes public cu accesnelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor, se identifică prin Planul de situațieavizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 73871 din 08.07.2019,astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepțienr. 361/2019.

Văzând faptul că pentru realizarea acestei investiții, din totalul de 4.179 mp teren, Municipiul Oradea alocă suprafața de 2.965 mp (aprox. 71 % din total) respectiv 1.214 mp (cca 29 % din total) este în proprietatea privată a unor persoane fizice și juridice și care urmează să fie preluat în domeniul public al municipiului Oradea prin procedura de expropriere.

Ținând seama de Certificatul de Urbanism nr. 3865 din 04.07.2019, emis de Instituția Arhitectului Șef.

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit. b), litc) alin (4), lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) art.139 alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă realizarea lucrării de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Art. 2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent lucrării de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...............................Primarulmunicipiului Oradea

Beneficiar:..............................................................................municipiul Oradea

(în lei șiîn euro la cursul 4,7287 lei/euro)

Valoareatotală a investiției - 13.545,608361 mii lei la care se adaugă TVA = 2.562,322041 mii lei

(3.406,418339 mii euro cu TVA inclus)

din care C+M 9.833,061140 mii lei la care se adaugă TVA= 1.868,281617 mii lei

(2.474,536925 mii euro cu TVA inclus)

Diverse șineprevăzute -        420,522000 mii lei la care se adaugă TVA 79,899180 mii lei

(105,826375 mii euro cu TVA inclus)

Durata de execuțieaobiectivului: 12 luni

Fi n anțareai nvestiți ei

Finanțarea obiectivului de investiție se va face conform programelor de investițiiaprobatepotrivitlegii.

Art. 3.Se aprobă coridorul de expropriereșiListaimobilelorceurmează a fi expropriate, aferentelucrării de interes public local “Construcțieadministrativă de tip parcare de interes public cu accesnelimitat” str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor, identificatprinPlanul de situațieavizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 73871 din 08.07.2019,astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepțienr. 361/2019,Anexanr. IșiAnexanr. 2 la prezentaHotărâre.

Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • -   PMO - Direcția Tehnică

  • -  PMO - Direcția Economică

  • -   PMO - Instituția Arhitectului Șef

  • -   PMO - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 622


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”si 6 voturi “abtinere”