Hotărârea nr. 621/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”,

cod SMIS 125104

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 272655/23.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 272665/23.07.2019, prin care Primarul Municipiului Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție: „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului: „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d), lit.g) art. 139 alin (3) lit. d), din OUG nr. 57/2019 -Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici și a documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiție „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului: „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104, astfel:

- valoarea investitiei este de 13.378.453,04lei cu TVA, din care:

  • -     din care C+MI: 10.457.821,50 lei cu TVA

  • -     durata investitiei: 12 luni

  • -     beneficiar Municipiul Oradea

Art.2.Cu ducerea la îndeplinirea a prezenteihotărâri se încredințeazăDirecțiaEconomică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Consiliul Județean Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Economică;

  • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 621


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”