Hotărârea nr. 619/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri in p-ţa Ferdinand” ZONA1” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție "Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri in p-ța Ferdinand” ZONA1” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 272414/23.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 272332/23.07.2019 prin care Primarul Municipiului Oradea în calitate de inițiator propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri in p-ța Ferdinand” ZONA1” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d), lit.g) art. 139 alin (3) lit. d), din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici și a documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri in p-ța Ferdinand” ZONA1” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104, astfel:

Valoareatotală a investiției: 23.930.251,66 lei inclusiv TVA

- Valoare C+M: 21.295.711,43 Lei inclusiv TVA

Durata de realizareainvestiției: 18 luni.

Beneficiar: Municipiul Oradea

Art.2.Cu ducerea la îndeplinirea a prezenteihotărâri se încredințeazăDirecția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -      Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -     Consiliul Județean Bihor;

  • -     Primarul Municipiului Oradea;

  • -     Direcția Economică;

  • -     Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • -     Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 619


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”