Hotărârea nr. 617/2019

privind modificarea și completarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr. 1285/2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr. 1285/2018

AnalizândReferatul de aprobare nr. 274479 din 24.07.2019 șiRaportul de specialitate nr. 274485 din 24.07.2019 prin care DirecțiaEconomicăpropunemodificareașicompletareaprogramului ”Realizează-teîn Oradea!” pentrudezvoltareadomeniului IT înMunicipiul Oradea aprobatprin HCL nr. 1285/2018,

Luând în considerare prevederile art. 12 și art. 82 din Legea nr.1/05.01.2011 - Legea educației naționale, Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art.129 alin.2 lit.b) și lit.c ), alin.4 lit.a), alin.7 lit.a) și lit.e), art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea art. 1 pct. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1285/2018 privind programul ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea, potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   InstituțiaPrefectului - JudețulBihor;

  • -   PrimarulMunicipiului Oradea;

  • -   DirecțiaEconomică;

  • -   Se publicăpe site-uloficial al PrimărieiOradea www.oradea.roșiîn M.O. al județuluiBihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 617


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa 1 Art.1. (2) - Alocarea de fonduri din bugetul local pentru sprijinirea studenților din alte localități înscriși la universitățile din Oradea, nivel/studii universitare de licență care învață la specializari cu un curriculum axat pe domeniul IT, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa - se modifică și completează astfel:

Existent - H.C.L. nr. 1285 din 12.12.2018

Propus

Art.1. (2) Conditii cumulative acordarii sprijinului financiar:

Art.1. (2) Conditii cumulative acordării sprijinului financiar:

sprijinul financiar se acordă studenților cu domiciliul în alte localități

sprijinul financiar se acordă studenților din alte locatităti care studiază la una din universitățile

5            5                                                                                                                                                                       5

din Oradea, specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, în regim cu/fără taxă (ex.

decât Oradea și Zona Metropolitană Oradea,care studiază la una din instituțiile de învățământ superior din Oradea, specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, cursuri cu frecvență, în regim cu/fără taxă (specializările trebuie să cuprindă minim 2 cursuri semestriale de

Calculatoare și Tehnologia Informației, Ingineria

programare software într-unul dintre limbaje cunoscute (Java, C++,

sistemelor, Cibernetică, Inginerie electronică,

Android, Javascript, etc.).

telecomunicații și tehnologii informaționale,

În prezent, facultățile și programele de studii care îndeplinesc criteriul

Cibernetică economică, etc.),

  • •  sprijinul financiar se transferă universității pe baza unui decont lunar întocmit de către acestea,

  • •  sprijinul financiar se acordă studenților integraliști, adică, celor care nu au credite restante la începutul fiecărui an universitar,

  • •  anual, studenții beneficiari ai sprijinului financiar trebuie să realizeze stadii de practică la firme locale din domeniul IT și să prezinte în acest sens adeverința sau contract de muncă.

Răspunderea cu privire la îndeplinirea condițiilor cumulative și obligatorii pentru obținerea sprijinului financiar de către studenți revine univerității la care sunt înscriși.

menționat sunt următoarele:

Universitatea

Facultatea

Program de studiu

Universitatea din Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia

Calculatoarea

Tehnologia Informației

Informației

Electronică Aplicată

Rețele și Software de Telecomunicații

Automatică și Informatică Aplicată

Inginerie Electrică și Calculatoare

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Mecatronică

Robotică

Facultatea de Informatică și Științe

Informatică

Universitatea Creștină Partium

Specializarea Management

disciplinele: Informatică economică, Aplicații informatice în economie,

Universitatea Emanuel din Oradea

Facultatea de Management

domeniul: Cibernetică, statistică și informatică economică

Specializarea: Informatică economică

pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă

studențilorcare au acumulat cel puțin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene.

pentru semestrul al Il-lea, sprijinul financiar se acordă studenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • -  au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale

  • -  au realizat stagii de practică/intership/să fie angajațila departamentele de IT/firme locale (din Oradea sau Zona Metropolitană Oradea)din domeniul IT (minim 60 ore)și au prezentat în acest sensla secretariatul facultății de care apartin,adeverința sau contract de muncă

Răspunderea cu privire la îndeplinirea condițiilor cumulative și obligatorii pentru obținerea sprijinului financiar de către studenți revine facultății la care sunt înscriși.

Sunt eligibile spre decontare cheltuielile de cazare asigurate de universitatea la care studentul este înscris.

Modul de decontare a sprijinului financiar pentru studenți:

universitățile transmit Primăriei, la începutul fiecărui an universitar, lista

studențiilor potențiali beneficiari ai sprijinului financiar, precum și costul

lunar al cazării.

la cursul lunilor martie, iulie, eventual octombrie, după finalizarea

perioadelor de sesiune/stagiilor de practică, respectiv a sesiunilor de restanțe, universitățile transmit Primăriei, lista studențiilor care solicită sprijinul financiar și îndeplinesc condițiile cerute și cunatumul

cheltuielilor de cazare pentru fiecare beneficiar.

sprijinul financiar se acordă anual sau la finele fiecărui semestru (în

funcție de opțiunea studenților și a universităților), prin decontarea de către Municipiul Oradea în contul studentului a sumelor suportate de

către acesta cu cazarea.

Cheltuielile de masă se decontează la nivelul a 15 lei/zi pentru fiecare zi de activitate didactică cu excepția zilelor de week-end, sărbători legale și vacanțe școlare.

sprijinul financiar nu se decontează pentru semestrul în care una dintre

condiții nu se respectă.