Hotărârea nr. 615/2019

privind aprobarea utilizării sumei de 33.600 mii lei din Fondul IID pentru realizarea lucrărilor aferente Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ și a obiectivului de investiții „Unitate de producţie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)„

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privindaprobareautilizăriisumei de 33.600 mii lei din Fondul IID pentru realizarealucrăriloraferenteProgramului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort" și aobiectivului de investițiiUnitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)

AnalizândReferatul de aprobare nr. 273108 din 23.07.2019 șiRaportul de specialitateînregistrat sub nr. 273110 din 23.07.2019 prin care DirecțiaEconomicăpropuneaprobareautilizăriisumei de 33.600 mii lei din Fondul IID pentrurealizarealucrăriloraferenteProgramului „Termoficare 2006-2020 căldurășiconfort“ și a obiectivului de investiții„Unitate de productiecogenerare de înaltăeficiențăpentruînlocuireablocului 1 existent (SF)’’.

Luând în considerare:

-prevederile art. 3 și 5 din Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,

-prevederile art.19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a) b) și d), alin.3 lit.d), alin.4 lit. a), alin. 7 lit. n) și ale art. 139 alin.3 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobăutilizareasumei de 33.600 mii lei din fondului IID pentrurealizarealucrăriloraferenteProgramului „Termoficare 2006-2020 căldurășiconfort“ și a obiectivului de investiții ,,Unitate de producțiecogenerare de înaltăeficiențăpentruînlocuireablocului 1 existent (SF)’’, după cum urmează:

 • -  7.760,91 mii lei pentru „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)’’,

 • -  2.738,47 mii lei pentru “Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice) -PT 130,PT 604,PT 820,PT 849 Program Căldură și confort”,

 • -  4.810,95 mii lei pentru “Modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT 875)”,

 • -  3.954,73 mii lei pentru „Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136”,

 • -  866,77 mii lei pentru „Dezafectarea PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”,

 • -  2.496,94 mii lei pentru „Dezafectarea PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”,

 • -  3.257,97 mii lei pentru „Echilibrarea hidraulică a rețelei secundare la nivel de consumator la 23 de puncte termice, reabilitate”,

 • -  779,67 mii lei pentru „Dezafectarea PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice,

 • -  2.743,02 mii lei pentru „Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertatii între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian’’,

 • -  4.190,57 mii lei pentru „Modernizarea Magistralei M2, pe str. Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice’’.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •  Societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2019

Nr. 615

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”și 4 voturi “abținere”