Hotărârea nr. 611/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcțiune

AnalizândReferatul de aprobare nr.257495/1/09.07.2019 șiRaportul de specialitate nr. 257495/2/09.07.2019 întocmit de DirecțiaEconomică, ServiciulEvidență Active, Delegări de GestiuneșiDatoriePublicăprin se propuneConsiliului Local al Municipiului Oradea aprobareatrecerii din domeniul public al Municipiului Oradea îndomeniulprivat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflateînadministrareasocietățiiTermoficare Oradea SA, învedereascoateriiacestora din funcțiune, active cuprinseînanexele numerotate de la nr. 1 la nr. 22 la prezentahotărâreși care au o valoaretotală de 6.531.479,58 lei.

Ținând cont de adresasocietățiiTermoficare Oradea S.A. nr. 9107/20.06.2019 înregistrată la PrimăriaMunicipiului Oradea cu nr.239994/21.06.2019 completată prin adresa nr. 9755/02.07.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 253992/04.07.2019 (anexa nr. 23),

Luândînconsiderareprevederile:

  • •   OG nr. 112/2000 pentrureglementareaprocesului de scoatere din funcțiune, casareșivalorificare a activelorcorporale care alcătuiescdomeniul public al statuluiși al unitățiloradministrativ-teritoriale,

  • •   art. 361, alin. (2), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit a), alin. (7), lit. n), art. 139 alin (3) lit. g) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe prezentate în anexele numerotate de la nr. 1 la nr. 22 la prezenta hotărâre, active aflate în administrarea societății Termoficare Oradea SA, a căror valoare totală este de 6.531.479,58 lei.

Art. 2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/ a casării activelor fixe cuprinse în anexele numerotate de la nr. 1 la nr. 22 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Dupăscoaterea din funcțiuneșicasareaactivelor fixe cuprinseînanexele numerotate de la nr. 1 la nr. 22 atâtMunicipiul Oradea câtșisocietateaTermoficare Oradea SA îșivor actualize corespunzătorevidențelecontabile/extracontabileprinîncheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013.

Art. 4 Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma dezmembrării acestora constituie potrivit legii venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului judetului Bihor

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 611

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”și 4 voturi “abținere”

PT 101 -102

Nr.crt.

Nr.inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

115961

AUTOMATIZARE PT 101

30.06.2012

1498.08

2

175920

AUTOMATIZARE PT 101

30.06.2012

10270.19

3

25465

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR - PT 101

31.12.2003

845

4

30181

INST.PT.101 ALUMINEI A/6/PT101 ALUMINEI

01.04.1968

2456.69

5

3034401

AUTOMATIZARE PT 101

30.06.2012

7257.93

6

3034901

AUTOMATIZARE PT 101

30.06.2012

7257.93

7

31249

ELECTROPOMPA SDF-50-40 - PT 101

01.12.1994

12.36

8

31415

SCP VICARB-V60 101PLACI-P/PT.101

01.01.1997

36325

9

31425

SCP VICARB-V60 - TIP SIGMA - PT.101/PT 101 ALUMINEI

01.01.1997

36325

10

31616

VAS EXPANSIUNE -3150 L./ALUMINEI-PT.101

01.08.1997

54.31

11

31734

VAS EXPANSIUNE -3150 L./ALUMINEI-PT.101

01.10.1974

54.31

12

34832

REGULATOR TEMPERATURA ELE - PT 101

01.11.2001

16234.43

13

393340

CONTOR APA RECE IN S.C.P.-DN.100-STR.ALUMINEI-PT.101

01.06.2004

7012.22

14

41773

ELECTROPOMPE - PT 101

01.12.1983

28.93

15

41773/1

ELECTROPOMPE - PT 101

01.12.1983

28.93

16

41773/2

ELECTROPOMPE - PT 101

01.12.1983

28.93

17

41773/3

ELECTROPOMPE - PT 101

01.12.1983

28.93

18

43257

ELECTROPOMPA SADU 50X6 - PT 101 ATELIER AUTOMATIZĂRI

01.11.1993

31.37

19

43261

ELECTROPOMPA SADU 50X6 - PT 101 ATELIER AUTOMATIZĂRI

01.11.1993

31.37

20

255964

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIGMA

09.04.2014

10859.28

21

51935

CONTOR EN. ELECTRICA - PT 101 ATELIER AUTOMATIZĂRI

01.12.1993

474

22

52026

TERMOMETRU MANOMETRIC - PT 101

01.01.1994

1.89

23

393330

CONTOR APA RECE IN S.C.P.-DN.100-STR.ALUMINEI-PT.102

01.06.2004

7012.22

24

323248

SCP PT ÎNCĂLZIRE SI APA PRELUAT DE LA PRIMĂRIA ZALAUCH 841/1995 - PROTOCOL NR. 135787/14.05.2015- PT 102

01.04.1997

7212.7

25

31395

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ VICARB-V28 -PT.102/PT 102

01.10.1996

18598

26

31000

ELECTROMOTOR AT-B3 - PT 102

01.11.1993

2726

27

30999

ELECTROMOTOR AT-B3 - PT 102

01.11.1993

2726

28

30180

INST.PT.102 ALUMINEI 51/PT102 ALUMINEI

01.07.1968

104.53

29

117310

AUTOMATIZARE PT 102

30.06.2012

1498.08

TOTAL

176994.61

PT 105

Nr.crt,

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

116780

AUTOMATIZARE PT 105

30.06.2007

10321.03

2

25449

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR.PT.105-SERIA 1655-INCALZ.

31.12.2003

8022.91

3

25450

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR.PT.105-SERIA 1656-INCALZ.

31.12.2003

8022.91

4

25481

ELECTROPOMPA ORIZONTALA G - PT105 SERIA-00364-3602

31.12.2003

4435

5

25553

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ-SIGMA X/PT.105-INCALZIRE-SERIA 1705-49

31.12.2003

5409.21

6

30176

INST.PT.105 CALUGARENI/PT105 CALUGARENI

01.10.1966

2143.87

7

36865

TABLOU COMANDA AUTOMATIZA - PT 105

31.12.2003

2793.39

8

36865A

TABLOU COMANDA AUTOMATIZA - PT 105

31.12.2003

2817.09

9

43312

ELECTROPOMPA S.5X5 - PT 105

01.01.1994

27.51

10

43313

ELECTROPOMPA S.5X5 - PT 105

01.01.1994

27.51

11

43314

ELECTROPOMPA AN 200 - PT 105

01.01.1994

19.95

12

43315

ELECTROPOMPA AN 200 - PT 105

01.01.1994

19.95

TOTAL

44060.33

PT 114

Nr.crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

144350

AUTOMATIZARE PT 114

30.06.2012

10507.53

2

25361

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR.MILCOVULUI - PT 114

01.09.2002

3906.48

3

30562

PT 114 MILCOVULUI/PT 114 MILCOVULUI

01.09.1986

320511.57

4

323198

SCP PT ÎNCĂLZIRE SI APA PRELUAT DE LA PRIMĂRIA ZALAU CH 841/1995 - PROTOCOL NR. 135787/14.05.2015- PT 114

30.09.1996

7315.7

5

37550

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 114

31.12.2003

10971.16

6

37550A

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 114

31.12.2003

10970.82

7

41266

ELECTROPOMPA CRIS - PT 114

01.04.1982

32.39

8

41267

ELECTROPOMPA CRIS - PT 114

01.04.1982

32.39

9

41268

ELECTROPOMPA CRIS - PT 114

01.04.1982

32.39

TOTAL

364280.43

PT117

Nr. crt.

Nr. înv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

131560

AUTOMATIZARE PT 117

30.06.2012

11362.79

2

24436

SCHIMBĂTOR CALDURA-PT.117/STR.SALCAMILOR

01.11.1999

5938.58

3

24849

POMPA ADAOS GRUND - PT. 117 - STR. TRANSILVANIEI

01.11.2000

1805.08

4

25262

ELECTROPOMPA GRUNDFOS NK - PT 117

01.11.2001

23262

5

255976

POMPA TP 200 - 250/4 -37 KW - PT 117

09.04.2014

15952.85

6

255977

POMPA TEP 200 - 250 / 4 KW - PT 117

09.04.2014

14938.38

7

255988

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIGMA X13 - 117 PT

09.04.2014

12230.58

8

30439

PT 117 FLAMARION/PT 117 FLAMARION

01.03.1978

99180

9

31399

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ VICARB-V28-PT.117/PT 126 ESPERANTA

01.01.1997

15213

10

31400

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ VICARB-V28-PT.117/PT 126 ESPERANTA

01.01.1997

15213

11

323285

SCP PT ÎNCĂLZIRE SI APA PRELUAT DE LA PRIMĂRIA ZALAU CH 841/1995 - PROTOCOL NR. 135787/14.05.2015- PT 117

31.12.1997

9539.24

12

323286

SCP PT ÎNCĂLZIRE SI APA PRELUAT DE LA PRIMĂRIA ZALAU CH 841/1995 - PROTOCOL NR. 135787/14.05.2015- PT 117

31.12.1997

9540.24

13

34827

TABLOU COMANDA SI PROTECT - PT 117

01.11.2001

5182.02

14

43268

ELECTROPOMPA SADU 50X2 - PT 117

01.01.1994

23.58

TOTAL

239381.34

PT121

Nr.crt,

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

123570

AUTOMATIZARE PT 121

30.06.2012

10134.55

2

24997

SCHIMB.CĂLDURĂ 056-057/99/STR.G.GALILEI PT.121-INCALZIRE

01.11.2000

12469

3

24998

SCHIMB.CĂLDURĂ 056-057/99/STR.G.GALILEI PT.121-INCALZIRE

01.11.2000

12469

4

25551

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT.121-ACM.TR.I-SERIA 1699-62

31.12.2003

6372.52

5

255961

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SCHMITH SIGMA 13 CU 23 PLACI PT 121

09.04.2014

3406.02

TOTAL

44851.09

PT 123

Nr.crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

117150

AUTOMATIZARE PT 123

30.06.2012

1637.98

2

255670

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ 54PLACI-SIGMA-29-1680-PT.123

01.04.2004

5619.25

3

255680

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ 62PLACI-SIGMA X-13-ACM.II-1681-PT.123

01.04.2004

3643.28

4

255740

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ 55PLACI SIGMA X-13 ACM.II-1712-PT.123

01.04.2004

3329.75

5

30265

PT 123 C19-C21 SOVATA/PT123 SOVATA

01.11.1971

4073.62

6

343034

ELECTROPOMPA KSB 80 - 160 PRELUAT DE LA PRIMĂRIA ZALAU CF HG 841/1995 PROTOCOL NR 103277/02.04.2015P PT123

05.02.2008

17103.25

7

37551

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 123

31.12.2003

10971.16

8

37551A

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 123

31.12.2003

10970.82

9

40902A

ELECTROPOMPA - PT 123

31.12.2003

7.99

10

40903A

ELECTROPOMPA - PT 123

31.12.2003

7.99

11

42911

ELECTROPOMPA SADU 50-40 - PT 123

01.12.1991

48.88

TOTAL

57413.97

PT 124

Nr. crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

149310

AUTOMATIZARE PT 124

30.06.2012

10270.19

2

24260

INST.INTERIOARE ~/PT.124 C.COPOSU

01.10.1964

440

3

24854

POMPA ADAOS GRUND - PT 124 - STR. C. COPOSU

01.11.2000

1805.08

4

25545

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT.124-ACM-TR.I-SERIA 1676-50 PLA

31.12.2003

5476.51

5

31659

VAS EXPANSIUNE -3150 L./PT.124 PASCAL

01.10.1974

36.39

6

31664

ELECTROP.CERNA - PT 124 CORNELIU COPOSU

01.10.1974

16.5

7

31665

ELECTROP.CERNA - PT 124 CORNELIU COPOSU

01.10.1974

16.5

8

31666

ELECTROPOMPA SANDU - PT 124 C. COPOSU

01.10.1974

3.74

TOTAL

18064.91

PT 128

Nr. crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

149320

AUTOMATIZARE PT 128

01.05.2013

10456.67

2

24259

INSTALAȚII INTERIOARE ~/PT.128 ZIMBRULUI

01.10.1966

5210

3

25473

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR - PT 128

31.12.2003

754

4

31679

VAS EXPANSIUNE 1000 L - PT 128 ZIMBRULUI

01.10.1974

3657

5

31680

VAS EXPANSIUNE 1000 L - PT 128 ZIMBRULUI

01.10.1974

3657

6

31685

ELECTROPOMPA CRIS - PT 128 ZIMBRULUI

01.10.1989

22.01

7

31686

ELECTROPOMPA CRIS - PT 128 ZIMBRULUI

01.10.1989

22.01

8

31751

SCP - PT 128

01.11.1997

46379

9

31754

SCP - PT 128

01.11.1997

26646

10

343033

ELECTROPOMPA KSB 65-160

05.02.2008

17543.74

TOTAL

114347.43

PT 136

Nr. crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

136750

AUTOMATIZARE PT 136

30.06.2012

4538.77

2

25552

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ-SIGMA X/PT.136-ACM.TR.II-SERIA 1700 -73 P

31.12.2003

4316.32

3

255988

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIGMA X13 -117 PT 136

09.04.2014

12230.58

4

255989

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIGMA X13 - 47 PT 136

09.04.2014

5469.32

5

30495

PT 136 SOVATA PB12/PT 136 SOVATA

01.12.1983

284382.86

6

31759

SCP-PT.136/PT 136 SLATINEI

01.11.1997

26732

7

31762

SCP-PT.136/PT 136 SLATINEI

01.11.1997

26732

8

31763

SCP-PT.136/PT 136 SLATINEI

01.11.1997

26732

9

31769

SCP-PT.136/PT 136 SLATINEI

01.11.1997

9805

10

323294

SCP PT ÎNCĂLZIRE SI APA PRELUAT DE LA PRIMĂRIA ZALAU CH 841/1995 - PROTOCOL NR. 135787/14.05.2015 - PT 136

31.12.1997

6224.05

11

323295

SCP PT ÎNCĂLZIRE SI APA PRELUAT DE LA PRIMĂRIA ZALAU CH 841/1995 - PROTOCOL NR. 135787/14.05.2015 - PT 136

31.12.1997

6224.05

12

42413

ELECTROPOM. AN-200-150-40 - PT 136

01.01.1988

108.09

13

43000

POMPA PT.CRIS-200 - PT 136

01.06.1992

15.66

14

43001

POMPA PT.CRIS-200 - PT 136

01.06.1992

15.66

TOTAL

413526.36

PT209

Nr. crt.

Nr. înv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

24863

POMPA ADAOS GRUND - PT 209 - PIAȚA BUCUREȘTI

01.11.2000

1805.08

2

25491

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT.209

31.12.2003

3481.59

3

25492

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -31 PL/PT.209

31.12.2003

2297.28

4

255620

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ 30 PLACI SIGMA X-13-ACM.I-1771-PT.209

01.03.2004

2016.02

5

255630

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ 30 PLACI SIGMA X-13-ACM.II 1772-PT.209

01.03.2004

2016.02

6

30175

INST.PT.209 PTA BUCURESTI/PT209 P-TA BUCUREȘTI

01.01.1965

16670.2

7

3017501

AUTOMATIZARE PT 209

30.06.2012

10456.67

8

32662

SCHIMB.CĂLDURĂ -PT.209/PT 209 P-TA BUCUREȘTI

01.11.1998

18875.49

9

32663

SCHIMB.CALDURA -PT.209/PT 209 P-TA BUCUREȘTI

01.11.1998

18875.49

10

41735

ELECTROPOMPA CERNA - PT 209

01.04.1983

83.84

TOTAL

76577.68

PT 522

Nr. crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

25521

SCHIMBĂTOR CALDURA-36 PLA/PT.522

31.12.2003

8107.29

2

25520

SCHIMBĂTOR CALDURA-36 PLA/PT.522

31.12.2003

8107.29

3

149350

AUTOMATIZARE PT 522

30.06.2012

10456.67

4

31707

VAS EXPANSIUNE-5000L ~/PT 522 XENOPOL

01.10.1989

4954

5

31706

VAS EXPANSIUNE-5000L ~/PT 522 XENOPOL

01.10.1966

4954

6

24253

INST.INTERIOARE ~/PT.522 XENOPOL

01.10.1964

6332

7

31715

ELECTROPOMPA - PT 522 XENOPOL

01.10.1989

6.05

8

31714

ELECTROPOMPA - PT 522 XENOPOL

01.10.1989

16.5

9

31713

ELECTROPOMPA - PT 522 XENOPOL

01.10.1989

16.5

10

31712

ELECTROPOMPA - PT 522 XENOPOL

01.10.1989

16.5

TOTAL

42966.8

PT 718

Nr, crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

25367

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR.J.CALVIN - PT.718-SERIA 17

01.11.2002

2015.02

2

25366

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ SIGMA-/STR.J.CALVIN - PT.718-SERIA 16

01.11.2002

2875.87

3

30245A

PT 718 CRAIOVEI/PT718 J.CALVIN

01.12.1972

891.38

4

25464A

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR - PT 718

01.03.1988

853.76

5

148810

AUTOMATIZARE PT 718

30.06.2012

10456.67

6

31030

RECIPIENT HIDROFOR -2000/J CALVIN 5 - PT 718

01.10.1994

8598.48

TOTAL

25961.18

___________________________________________PT 826

Nr. crt.

Nr.Inv

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

25461

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ -IN/STR.PT.826- SERIA 1763

31.12.2003

6205.78

2

25484

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -INCAiySTR.PT.826- SERIA 1789

31.12.2003

6205.78

3

255800

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ IN PLACI-A.C.TR.I-PT.826

01.10.2004

3892.62

4

255790

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ IN PLACI-A.C.M TR.IIPT.826

01.10.2004

3074.63

5

30398

PT826 GR.URECHE/PT 826 GR.URECHE

01.12.1977

272143

6

25466A

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR - PT 826

31.12.2003

853.76

7

118420

AUTOMATIZARE PT 826

30.06.2012

11087.74

8

31637

VAS EXPANSIUNE ~/PT 826 VAPORULUI

01.10.1978

3540

9

31636

REZ.TAMPON ~/PT 826 VAPORULUI

01.10.1978

337

10

43265

ELECTROPOMPA SADU 50X2 - PT 826

01.01.1994

23.58

11

31641

ELECTROPOMPA CERNA - PT 826 VAPORULUI

01.10.1984

22.01

12

31640

ELECTROPOMPA CERNA - PT 826 VAPORULUI

01.10.1984

22.01

TOTAL

307407.91

PT 833

Nr.crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

25490

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT.833

31.12.2003

3420.31

2

25489

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -48 PL/PT.833

31.12.2003

5333.87

3

25316

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -39 PL/STR.SELEUSULUI-PT.833-SERIA-33

01.12.2001

11607.95

4

25315

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -39 PL/STR.SELEUSULUI-PT.833-SERIA-33

01.12.2001

11607.95

5

25314

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -39 PL/STR.SELEUSULUI-PT.833-SERIA-33

01.12.2001

11607.95

6

30623

INST.PT833 SELEUS-RAZBOIE/PT 833 SELEUSULUI

01.09.1988

251137.06

7

25469

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR - PT 833

31.12.2003

845

8

37554A

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 833

31.12.2003

10970.82

9

37554

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 833

31.12.2003

10971.16

10

3062301

AUTOMATIZARE PT 833

30.06.2012

10456.67

11

42784

ELECTROPOMPA AN-80-65-12 - PT 833

01.05.1991

53.9

12

42783

ELECTROPOMPA AN-80-65-12 - PT 833

01.05.1991

53.9

TOTAL

328066.54

PT 836

Nr. crt

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

31747

SCP-PT836

01.11.1997

29194

2

25318

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR.DRAGOS VODA-PT.836-SERIA-3

01.12.2001

13634.03

3

25317

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ -51 PL/STR.DRAGOS VODA-PT.836-SERIA-3

01.12.2001

13634.03

4

30624

INST.PT836 DRAGOS-VODA/PT 836 DRAGOS VODĂ

01.10.1988

430051.86

5

41735/8

ELECTROPOMPE - PT 836

01.12.1983

83.84

6

37556

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT.836

31.12.2003

10971.16

7

37556A

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 836

31.12.2003

10970.82

17

3062401

AUTOMATIZARE PT 836

30.06.2012

10456.67

18

43248

ELECTROPOMPA SADU - PT 836

01.11.1993

57.57

19

43247

ELECTROPOMPA SADU - PT 836

01.11.1993

57.57

20

31380

ELECTROMOTOR CERNA - PT 836

01.10.1996

1338.99

TOTAL

520450.54

PT 842

Nr. crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

25431

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR.PT.842-SERIA 1710-ACM II

31.12.2003

2273.17

2

25430

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR.PT.842-SERIA 1709-ACM I

31.12.2003

3208.36

3

25014

SCHIMB.CĂLDURĂ 040-041/99/STR.BORSECULUI PT.842-INCALZIRE

01.02.2001

12469

4

25013

SCHIMB.CALDURA 040-041/99/STR.BORSECULUI PT.842-INCALZIRE

01.02.2001

12469

5

25469A

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR - PT 842

31.12.2003

853.76

6

149290

AUTOMATIZARE PT 842

30.06.2012

10270.19

7

24632

MOTOR ELECTRIC 2,2X 3000 - PT 842

01.12.1999

385

8

42942

ELECTROPOMPA SADU 80-65 - PT 842

01.06.1992

55.58

9

343036

POMPA DN 65

05.02.2008

14826.09

TOTAL

56810.15

PT868

Nr.crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

25533

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT.868-ACM-TR.I-SERIA 1743-40 PLA

31.12.2003

3484.6

2

25534

SCHIMBĂTOR CALDURA-SIGMA X/PT.868-ACM-TR.II-SERIA 1744-31 PL

31.12.2003

2299.29

3

32679

SCHIMB.CALDURA -PT.868/PT 868C NOTTARA

01.11.1998

16062.9

4

32678

SCHIMB.CĂLDURĂ -PT.868/PT 868C NOTTARA

01.11.1998

16062.9

5

30658

INST.PT.868 NUFĂRULUI II//PT 868 C. NOTTARA

01.10.1988

1220658.51

6

145800

AUTOMATIZARE PT 868

30.06.2012

10270.19

7

43020

POMPA SADU 65X5 - PT 868

01.07.1992

9.77

TOTAL

1268848.16

PT871

Nr.crt

Nr. înv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

255969

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIGMA 13 CU 95 PLACI PT 871

09.04.2014

9767.32

2

255970

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SIGMA 13 CU 38 PLACI PT 871

09.04.2014

4694.79

3

25077

SCHIMB.CALDURA INOX SIGMA/PT.871-LISZT FERENC -ÎNCĂLZIRE

01.02.2001

10499

4

25076

SCHIMB.CALDURA INOX SIGMA/PT.871-USZT FERENC -ÎNCĂLZIRE

01.02.2001

10499

5

30493

PT871 NUFĂRUL 2/PT871 L. FERENCZ

01.12.1983

1551583.7

6

25470A

ELECTROPOMPA GRUNDFOS CR - PT 871

31.12.2003

762.17

7

136730

AUTOMATIZARE PT 871

30.06.2012

10270.19

TOTAL

1598076.17

PT890

Nr. crt

Număr

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

31444

SCP VICARB-V60 -PT.890/PT 890 RAZBOIENI

01.03.1997

36325

2

25439

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR.PT.890-SERIA 1730-ACM II

31.12.2003

2273.17

3

25438

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU/STR.PT.890-SERIA 1729-ACM I

31.12.2003

3865.3

4

30788

INST.PT.890 RAZBOIENI II//PT 890 RAZBOIENI

01.01.1989

277575.39

5

30264

INST. PT 890 RAZBOIENI/PT890 RAZBOIENI

01.06.1974

10575.65

6

41735/9

ELECTROPOMPE - PT 890

01.12.1983

83.84

7

3026401

AUTOMATIZARE PT 890

30.06.2012

10270.19

8

43236

ELECTROPOMPA AN2OO-15O - PT 890

01.09.1993

40.47

9

43235

ELECTROPOMPA AN2OO-15O - PT 890

01.07.1992

40.47

TOTAL

341049.48

PT913

Nr. crt.

Nr. inv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

31409

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ VICARB-V28-PT.913/PT 913

01.01.1997

17917

2

31408

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ VICARB-V28-PT.913/PT 913

01.01.1997

17917

3

31407

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ VICARB-V28-PT.913/PT 913

01.01.1997

17917

4

31406

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ VICARB-V28-PT.913/PT 913

01.01.1997

17917

5

32092

SCHIMB.CALDURA-PT.913/PT 913 H. IBSEN

01.03.1998

10610.49

6

32091

SCHIMB.CALDURA-PT.913/PT 913 H. IBSEN

01.03.1998

17735.38

7

30338

INSTALAȚII IN PT913 H.IBSEN/PT913 H.IBSEN

01.12.1976

41295

8

24637

ELECTROPOMPA CU PANOU - PT.913

01.12.1999

29863

9

37557A

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 913

31.12.2003

10970.82

10

37557

ECHIPAMENT MONITORIZARE - PT 913

31.12.2003

10971.16

11

123580

AUTOMATIZARE PT 913

30.06.2012

7998.58

12

41773/11

ELECTROPOMPE CRIS - PT 913

01.12.1983

28.93

13

41773/10

ELECTROPOMPE CRIS - PT913

01.12.1983

28.93

14

42915

ELECTROPOMPA SADU 50-40 - PT 913

01.03.1992

54.51

TOTAL

201224.8

PT 106

Nr.crt.

Nr. înv.

Denumire Mijloc Fix

Data PIF

Valoare Mijloc Fix

1

117700

AUTOMATIZARE PT 106

30.06.2012

1574.38

2

30177

INST.PT.106 IZAA/4/PT106 IZA

01.06.1969

18557.29

3

31459

SCP VICARB-V28 -PT.106/PT 106

01.03.1997

9805

4

31460

SCP VICARB-V28 - TIP SONDEX - PT 106 IZA

01.04.1997

10895

5

31839

SCP-PT106/PT 106 IZA

01.02.1998

11676.26

6

31840

SCP-PT106/PT 106 IZA

01.02.1998

11676.26

7

31841

SCP-PT106/PT 106 IZA

01.02.1998

11676.26

8

31842

SCP-PT106/PT 106 IZA

01.02.1998

11676.26

9

31843

SCP-PT106/PT 106 IZA

01.02.1998

11676.26

10

31844

SCP-PT106/PT 106 IZA

01.02.1998

11676.26

11

33224

ELECTRO VANE 2 CAI - PT 106 STR. IZA

01.01.2000

5769.94

12

33225

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT 106 STR. IZA

01.01.2000

650

13

33226

SENZORI DE TEMP.INTELIG. - PT 106 STR. IZA

01.01.2000

281

14

33235

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

15

33236

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

16

33237

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

17

33238

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

18

33239

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

19

33240

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

20

33241

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

21

33242

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

22

33243

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

23

33244

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

650

24

33245

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

25

33246

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

26

33247

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

27

33248

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

28

33249

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

29

33250

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

30

33251

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

31

33252

SENZORI DE PRESIUNE PS 1 - PT.106 STR. IZA

01.01.2000

281

32

41132

ELECTROPOMPA CERNA - PT 106

01.12.1980

12.67

33

41133

ELECTROPOMPA CERNA - PT 106

01.02.1981

12.67

34

41134

ELECTROPOMPA CERNA - PT 106

01.02.1981

12.67

35

43243

ELECTROPOMPA SADU - PT 106

01.11.1993

57.57

TOTAL

126433.75