Hotărârea nr. 610/2019

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii DISTRIGAZ VEST SA, de a vota “pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a Şedinţei Extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 21 august 2019 (prima convocare) şi în data de 22 august 2019 (a doua convocare)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privindmandatareareprezentanțilorMunicipiului Oradea înAdunareaGenerală a Acționarilor Societății DISTRIGAZ VEST SA, de a vota “pentru” încazulpunctelorintrodusepeordinea de zi a ȘedințeiExtraordinare a AdunăriiGenerale a Acționarilor care vaavealocîn data de 21 august 2019 (prima convocare) șiîn data de 22 august 2019 (a douaconvocare)

AnalizândReferatul de aprobare nr. 271506 din 22.07.2019 șiRaportul de specialitate nr. 272038 din 23.07.2019, întocmit de DirecțiaEconomică - ServiciulEvidență Active, Delegări de GestiuneșiDatoriePublicăprin care s-a propusmandatareareprezentanțilorMunicipiului Oradea înAdunareaGenerală a AcționarilorsocietățiiDistrigaz Vest S.A. de a vota “pentru” încazulpunctelorintrodusepeordinea de zi a ședințeiextraordinare a AdunăriiGenerale a Acționarilor, care vaavealocîn data de 21 august 2019, ora 15:00 ( prima convocare ) șiîn data de 22 august 2019, ora 15:00 ( a douaconvocare ),

Ținândcontde faptulcă la data de 19.07.2019 s-a dispuspublicareaînMonitorulOficial a Convocatorului( Anexa nr. 1) a AdunăriiGeneraleExtraordinară a Acționarilor, precumși de adresaSocietățiiDistrigaz Vest S.A. nr. 3482 din 22.07.2019, (Anexa nr. 2)

Luândînconsiderare:

 • •   Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004, încheiat între Societatea Distrigaz Vest S.A. și Municipiul Oradea;

 • •    Prevederile art. 18, alin. 2, lit. d și alin. 3 din Actul constitutiv actualizat al Societății Distrigaz Vest S.A.;

 • •   Legea 31/1990 privind Societățile;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art. 139 alin. (1)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Distrigaz Vest S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor, care va avea loc în data de 21 august 2019, orele 15:00 ( prima convocare ) și în data de 22 august 2019, orele 15:00 ( a doua convocare), conform Anexei nr. 1.

Art.2Aprobă desemnarea dlui Sere Șerban Traian în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Distrigaz Vest S.A., în urma modificării formei de organizare a Societății, din societate pe acțiuni, de tip închis, administrată în sistem dualist, în societate pe acțiuni, de tip închis, administrată în sistem unitar.

Art. 3Aprobă modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății Distrigaz Vest S.A. Oradea.

Art. 4Cuducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeazăDirecțiaEconomică și SocietateaDistrigaz Vest S.A.

Art. 5 Prezenta Hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Direcția Economică;

 • •   Direcția Juridică;

 • •   Societatea Distrigaz Vest S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 610

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”și 6 voturi “abținere”

CONVOCATOR

Președintele Directoratului DISTRIGAZ VEST S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Oradea, Str.Anghel Saligny nr.8, județul Bihor, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr,J05/996/2001, Cod Unic de înregistrare RO14370054, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21 august 2019 la ora 15,00.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul ales din Timișoara, str Buziasului, 26, județ Timiș, in conformitate cu prevederile art 16 si art. 18 din actul constitutiv al societății.

La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.08.2019, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 • 1.  Schimbarea formei juridice din Societate pe acțiuni (SA), de tip inchis, administrata in sistem dualist in societate pe acțiuni (SA), de tip inchis, administrata in sistem unitar, incepand cu data de 01.09.2019

 • 2.  Revocarea Directoratul si Consiliul de Supraveghere si implicit mandatul acordat membrilor acestora, si numirea unui Consiliu de Administrație ca urmare a schimbării formei juridice.

 • 3.  Propunerea ca durata primului mandat al Consiliului de Administrație sa fie de 3 ani, membrii acestuia putând fi revocați de către Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, cu un mandat de 3 ani, incepand cu data de 01.09.2019, fiind propuse următoarele persoane:

 • 1)  BUCUR MONICA MARIA, in funcția de - Președinte al Consiliului de Administrație

 • 2) RADULESCU VLAD ANDREI, in funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

 • 3) SERE SERBAN TRAIAN, in funcția de - Membru al Consiliului de Administrație

 • 4.  Numirea in funcția de Director General al - Dl. Lazar Mircea Florin, cu un contract de munca, incepand cu data de 01.09.2019.

 • 5.  Aprobarea ca, in urma trecerii la administrarea in sistemul unitar, situațiile financiare anuale ale Societății sa fie supuse in continuare unei auditari financiare efectuate de un auditor independent.

Aprobare ca Societatea va fie auditata in continuare de către societatea de audit GRATIE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L..

 • 6.  Dezbaterea și supunerea spre aprobare a organigramei valabile incepand cu 01.09.2019.

 • 7.  Diverse.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință își vor putea exercita dreptul de vot direct sau reprezentați de alți acționari pe bază de procură simplă, sau de alte persoane decât acționarii, pe bază de procură autentificată de un notar public. Procurile de reprezentare, în original, vor fi depuse la sediul societății sau vor fi expediate recomandat pe adresa sediului societății, cu 48 de ore înainte de adunare (data numărului de registratură, respectiv data poștei de plecare, după caz), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va fi permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Cu 5 (cinci) zile înainte de ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 22.08.2019, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.


Președintele directoratului Mircea Flori azăr
„DISTRIGluț VEST

w