Hotărârea nr. 609/2019

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 iulie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 august 2019 (a doua convocare)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R  R E privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru”în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 31 iulie 2019 (prima convocare) și în data de 01 august 2019 (a doua convocare)

AnalizândReferatul de aprobare nr.272176/23.07.2019 șiRaportul de specialitate nr. 272207 din 23.07.2019întocmit de DirecțiaEconomică - ServiciulEvidență Active, Delegări de GestiuneșiDatoriePublicăprin care s-a propusmandatareareprezentanțilorMunicipiului Oradea șiaisocietățiiAdministrațiaDomeniului Public SA înAdunareaGenerală a AcționarilorsocietățiiAgenția de DezvoltareLocală Oradea SA de a vota„pentru’încazulpunctelorintrodusepeordinea de zi a ședințeiordinare a AdunăriiGenerale a Acționarilor care vaavealocîn data de 31 iulie 2019 (prima convocare), ora 16.00 șiîn data de 01 august 2019 (a douaconvocare), ora 13.00,

Ținândcont de adresasocietățiiAgenția de DezvoltareLocală Oradea SA nr. 807 din 23.07.2019 înregistrată la PrimăriaMunicipiului Oradea cu nr. 272359 din 23.07.2019 (anexa nr. 2)

Înconformitate cu prevederileLegii 31/1990 privindsocietățile,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiulart. 129 alin (2) lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (1)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandateazăreprezentanțiiMunicipiului Oradea șiaisocietățiiAdministrațiaDomeniului Public SA înAdunareaGenerală a AcționarilorsocietățiiAgenția de DezvoltareLocală Oradea SA de a vota„pentru’încazulpunctelorintrodusepeordinea de zi a ședințeiordinare a AdunăriiGenerale a Acționarilor care vaavealocîn data de 31 iulie 2019 (prima convocare), ora 16.00 șiîn data de 01 august 2019 (a douaconvocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezentahotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeazăsocietateaAgenția de DezvoltareLocală S.A.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  SocietateaAdministrațiaDomeniului Public SA

  • •  Societatea Agenția de Dezvoltare Locală SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2019

Nr. 609

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”și 6 voturi “abținere”

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 31.07.2019, ORA 16,00

/DLO

We open opportunities


AG"JȚ1A Diz DEZVOLTARE LOCALĂ ORaDEA S.A.

‘ÎHK-F- N. lot


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16.019.328 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință'. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCA

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIL ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 {Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.76/23.07.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru

data de 31.07.2019 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

TlDLU

We open opportunities


ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 31.07.2019, ORA 16,00

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.06.2019 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I.

  • 1)  Aprobarea modificării Programului de Investiții, Dotări și Surse de Finanțare, pe Anul 2019, al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.Â., Anexa Nr.4, la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. - conform Anexei Nr.l care face parte integrantă din prezentul Convocator.

  • 2)  Diverse.

  • 3)  împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

HI. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. în cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 01.08.2019 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ f                                        »                          »

ORADEA S.A.


Prin Președinte dl FLORIN MAL 9

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863