Hotărârea nr. 607/2019

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA

Analizând Referatul de aprobare nr. 256112/1 din 08.07.2019și Raportul de specialitate nr. 256112 din 08.07.2019, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarearectificării Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a modificării Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA, aprobate inițial prin HCL nr. 307/17.04.2019 și modificat ulterior prin HCL 381/14.05.2019 și 504/13.06.2019.

Ținând cont de adresa Societății Administrația Domeniului Public SA nr. 7550/05.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 254.639/05.07.2019 prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ( Anexa 2 ), respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 ( Anexa 1 )

În conformitate cu prevederile:

  • •   Ordinuluinr. 3.145/2017privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • •   art. 44 alin. 1, 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art.129 alin. 2, lit. a, alin. 3 lit. d și art. 139 alin.1 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art. 1. Se aprobămodificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA și implicit a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

  • -       Primarul Municipiului Oradea;

  • -        Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -       Direcția Economică;

  • -       Direcția Tehnică;

  • -       Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 607

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

UN1CIPIUL ORADEA

2 ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

radea, Str. Gh. Dima, nr.5

1,7997507

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2019

Anexa nr.4 mii lei

INDICATORI

finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

15.384,00

15.384,00

9.988,33

9.274,00

9.274,00

1

Surse proprii, din care

0,00

0,00

2.448,00

0,00

0,00

a. amortizare

400.00

261,00

1.000.00

0,00

0,00

b. profit

0.00

0.00

1.448.00

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

4.152,00

4.152,00

2.315,84

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a. interne

b. externe

4

Alte surse, din care:

11.232.00

11.232,00

5.224,49

9.274,00

9.274,00

11.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

15.384,00

15.384,00

9.988,33

9.274,00

9.274,00

1.

Investiții în curs, din care:

15.384,00

15.384,00

6.608,33

9.274,00

9.274,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT

----------- -____

15.384,00

15.384,00

6.608,33

9.274,00

9.274,00

1. Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona

Tribunalului Oradea

2019

4.152.00

4.152.00

1.383.84

2. Parking subteran str Independentei. Oradea

2023

5.466.00

5.466.00

2.516.81

9.274,00

9.274.00

3. Parcare D+Pși pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, Oradea, str. C Coposu

2019

5.766.00

5.766.00

2.707.68

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UA I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d.Pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau

al UAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UA

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

1.Construire clădire parcaje multietajate. Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu

2021

460.00

2.Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea

2020

300,00

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UA I

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

d.Pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al UA’

2018

0,00

0,00

2.002,00

0,00

0,00

1 .Modernizare Ștrand loșia Nord

2020

932.00

2.Branșament electric parcare subterană Independenței—

2019

250.00

3.Paratrăsnet Piața 100 Oradea

2019

50.00

4.Branșament apă canal Piața 100 Oradea

2019

10.00

5.Modernizare parcaje Piața 100 Oradea

2019

760.00

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

0,00

618,00

0,00

0,00

I .Dezumidificator buc. 4

2019

20,00

2-L’scătoare dresuri Aquapark Nymphaea buc.2

2019

22.00

3.Chioșcuri lapte Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare buc. 16

2019

75,00

4.Pompă WILO Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare buc. 1

2019

5.00

5.Demaror grup electrogen Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare buc.l

2019

3,00

6.Barieră automată Piața 100 buc.l

2019

6.00

7.Sistem supraveghere video Piața 100

2019

80.00

8.Freză agricolă buc. 1

2019

6.00

9.Friteuză dublă pe gaz Aquapark Nymphaea buc.l

2019

25,00

10.Pompă puț Aquapark Nymphaea buc.l

2019

6.00

11.Iluminat Piața 100 stâlpi 5 buc.

2019

80.00

12.Usa aluminiu Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius

2019

18.00

13.Tractor cu cabină buc.l

2019

110.00

14.Dric negru electric buc.l

2019

82,00

15.Autocamion platformă ridicare mașini buc.l

2019

72,00

16.Motocoasă buc.2

2019

8.00

5

Rambursări de rate aferente credit/l^r pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a. Interne                           fC>^\

b. Externe

!

D1RECTO


DIRECTOR GENERAL

Liviu/ANJDRICA

(■


Ml NICIPIUL ORADEA

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

Anexa nr. 1


C UI 7997507

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

mii lei

INDICATORI

Nr.rd

Renl/Prel an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

2019/ 2018

Estimări an 2020

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

45282

38846

86%

39280

40056

101%

102%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

44121

38486

87%

39120

3985 1

102%

102%

a

subvenții, el. preved.legale în vigoare

3

0

0

0

0

0%

0%

h

transferuri, el. preved.legale în vigoare

4

Ț

Venituri financiare

5

1161

360

31 %

160

| 205

44%

128%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

C'HELTl II.I.I TOTALE (Rd,7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

32842

37817

115%

37890

38524

100%

102%

1

Cheltuieli din exploatare, din care:

8

32832

37797

1 15%

37870

38502

100%

102%

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1 1874

14408

121%

1 1501

15105

101%

104%

B

Cheltuieli cu impozite, laxe și vărsăminte asimilate

10

1920

5495

286%

5420

5535

99%

102%

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

II

1 1242

16519

147%

16942

16824

103%

99%

C0

eh. de natură salariată (Rd.l3+Rd.l4)

12

10298

15196

148%

15552

15363

102%

99%

CI

ch. cu salariile

13

891 1

12912

145%

13237

13524

103%

102%

C2

bonusuri

14

1387

2284

165%

2315

1839

101%

79%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

84

100

110

124

110%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

18

30

0

0%

C-J

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control.

comisii și comitete

17

466

625

134%

675

702

108%

104%

(’5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

394

598

152%

605

635

101%

105%

1)

alte cheltuieli de exploatare

19

7796

1375

18%

1007

1038

73%

103%

2

Cheltuieli financiare

20

10

20

200%

20

22

100%

110%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTAȚI 1. BRl T (profit/pierdere)

22

12440

1029

8%

1390

1532

0%

-1 10%

IV

IMPOZIT PE PROI IT

23

1200

105

9%

160

290

0%

0%

V

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITI El 1 PE PROI II, din care:

24

11240

924

8%

1230

1242

0%

-101%

1

Rezerve legale

25

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedcnți

27

■1

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25.26.27.28 și 29

30

1 1240

924

8%

1230

1242

0%

-101%

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referința

31

800

60

8%

120

120

-200%

-100%

8

Min. 50% vărsăminle la bugetul de stal sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societătilor/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stal, din care:

32

5620

462

8%

615

621

0

0%

a

dividende cuvenite bugetului de stal

33

b

dividende cuvenite bugetului local

33a

5620

462

8%

615

621

0%

-101%

c

dividende cuvenite altor acționari

34

<)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.3l-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

5620

462

8%

615

621

0

-101%

V 1

veniti ri din i ondi ri ei ropene

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIX PONDERI El ROPENE, din care:

37

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

b>

cheltuieli salariale

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

CI

alte cheltuieli

42

V III

SI RSE DE 1 IXAXiTARE A INVESTI | llLOR, din care:

43

15384

9988.33

65%

3200

3624

32%

1 13%

1

Alocații de la buget

44

4.152.00

2.315.84

56%

3200

3624

138%

1 13%

*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

6.932.00

1.383.84

20%

0

0

0%

IX

( IIELTl IELI PENTRU INVESTI ȚII

46

15384

9988.33

65%

3200

3624

32%

558168%

X

DATE DE 1 l NDAMENTARE

47

1

Nr.de personal prognoza! la finele anului

48

239

338

141%

365

380

108%

104%

Nr.mediu de salariați total

49

245

275

1 12%

305

327

1 1 1%

107%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

50

3313

4256

128%

4249

3915

100%

92%

1

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stat

51

2454

3440

140%

3617

3416

105%

95%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pc total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/49)

52

180

140

78%

128

122

92%

95%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stal

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse llnite/persoană)

53

8

Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (Rd.7/Rd. 1 )x 1000

54

725

974

134%

965

962

99%

100%

IO

Plăti restante

55

0

0

0

0

1 1

Creanțe resian/c \         /

56

316

425

134%

468

483

1 10%

103%

* Rd. 50= Rd.Vl54\lin XmXa de fundamentare nr. 2 **Rd.51=Rd.l'65 <Ai\ Vfieva de fundamentare nr.2 directEhagenerai.

l.iviuWNDRICA

DIREG

loț

IO

n

R ECONOMIC w

\A          * /

* J yjj iv 13 •

c