Hotărârea nr. 606/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea

a unui activ fix aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând Referatul de aprobare nr. 269627/1/19.07.2019 șiRaportul de specialitate nr. 269627/2/19.07.2019întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcțiunecuprinse în Lista nr. 27.998/26.06.2019 ce reprezintă Anexa nr.1, care au o valoare totală de 52.666,16 lei.

Luând în considerare adresa Societății Compania de Apă Oradea SA nr. 30856/27.06.2019, înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 297350/28.06.2019 privind scoaterea din funcțiune a unor active fixe aflate în patrimoniul public al Municipiului Oradea și Hotărârea Consiliului de Administrație a societății nr. 28/30.699/26.06.2019

În conformitate cu:

  • •   art.18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

  • •  art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.a), art.139 alin. 3, lit g) și art. 361 alin.2 din OUG nr .57/05.07.2019

privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre, active aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA și a căror valoare totală este de 52.666,16 lei.

Art.2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/a casării activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1.

Art. 3 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1, atât Municipiul Oradea cât și Societatea Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/ extra - contabile aferente.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Tehnică

  • - Societatea Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2019

Nr. 606

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”