Hotărârea nr. 603/2019

privind aprobarea criteriilor de prioritate şi punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuinţele sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, a modelului de cerere tip şi a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuinţe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de prioritate și punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere,locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane carepot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care vor fi depuseîn completarea cererilor pentru solicitări de locuințe sociale

Analizând Referatul de aprobare nr. 271983/22.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 270631/22.07.2019 întocmit de către Direcția Juridică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea criteriilor de prioritate și punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererii pentru solicitare de locuințe sociale,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 20406/17.07.2019 a Direcției de Asistență Socială Oradea,

În conformitate cu art. 43 din Legea 114/1996 - Legea locuinței care prevede „locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea”.

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a ConsiliuluiLocal,

Înbazaprevederilor art.129 alin.(2), lit.d), alin.(7) lit.q), alin.(8) lit.b)precumși al art.139alin. (1)din OUG nr. 57/03.07.2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă perioada 2 - 30 septembrie 2019, ca interval de timp în care să se desfășoare sesiunea din acest an, pentru depunerea cererilor, însoțite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe sociale, la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea, str. Primăriei nr. 42 - Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială.

Art.2 Se aprobă criteriile de prioritate și punctajul aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Municipiului Oradea, lista cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, modelul de cerere tip și lista actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuințe sociale, anexate prezentei hotărâri.

Art.3 Cererile depuse în conformitate cu articolele 1-2 și documentele anexate de solicitanți împreună cu ancheta socială întocmită de Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale din cadrul DAS Oradea, solicitanților și membrilor familiilor acestora, vor fi transmise Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe construite pentru tineri din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, pentru stabilirea punctajului fiecărui solicitant și prezentarea spre aprobare Consiliului local a listei solicitanților care au acces la locuințe sociale, în ordinea de prioritate stabilită, precum și a celor care nu îndeplinesc condițiile de acces la o locuință socială.

Art.4Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția de Asistență Socială - Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului jud. Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • - Direcția de Asistență Socială Oradea.

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • - Se afișează pe site-urile www.asco-oradea.ro și www.oradea.ro cât și la sediile Primăriei Municipiului Oradea și Direcției de Asistență Socială Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 603


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 603/2019

LISTA ACTELOR CARE ÎNSOȚESC CEREREA DE SOLICITARE A UNEI LOCUINȚE SOCIALE

 • 1.  Dosar

 • 2.  Cerere tip, se va lua de la Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială din cadrul DASO

 • 3.  Acte de identitate și de stare civilă, în original și fotocopie: carte/buletin de identitate pentru persoanele cu vârstă mai mare de 14 ani, certificate de naștere pentru minorii sub 14 ani, certificat de căsătorie, sentință de divorț (după caz)

 • 4.  Acte doveditoare din care să rezulte că titularul are în întreținerea sa alte persoane și actele de identitate ale acestora

 • 5.  Acte doveditoare a veniturilor obținute de solicitant și membrii familiei:

 • -   adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net lunar realizat în ultimele 12 luni, anterior lunii în care se depune cererea (pentru toate persoanele din familie angajate),

 • -   cupon de pensie,

 • -  cupon de șomaj sau adeverință AJOFM (după caz),

 • -   adeverință eliberată de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bihor, privind veniturile realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții civile, PFA, drepturi de autor, dividende, participații sau altele asemenea),

 • -   declarație notarială pentru persoanele majore care nu realizează venituri

 • 6.  Declarație notarială, dată de solicitant cât și de membrii familiei de grd. I al acestuia care locuiesc și gospodăresc împreună, din care să reiasă faptul că:

 • a.  nu dețin in proprietate sau coproprietate o locuință

 • b.  nu a deținut in proprietate sau coproprietate o locuință pe care a înstrăinat-o după 1 ianuarie 1990

 • c.  nu a pierdut, sub o forma sau alta ori din culpa lui dreptul contractului de locuința după 1 ianuarie 1990

 • d.  nu a beneficiat de sprijinul statului in credite, subvenții ori alte facilități pentru realizarea de locuințe ori alte investiții imobiliare

 • e.  nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe sau în proprietatea privată a unei unități administrative teritoriale din România.

 • 7.  Acte doveditoare a situației locative (în original și fotocopie):

 • a.  Pentru persoanele care locuiesc cu chirie în imobile ce aparțin fondul locativ privat - titularul cererii va depune declarație pe propria răspundere privind situația locativă actuală.

 • b.  Contract de comodat, contract/convenție de închiriere sau adeverință eliberată de Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru persoanele cazate în centrele de cazare temporară, centrele „Dignitas” și „Candeo” sau în căminele aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, dotate cu camere individuale și utilități comune.

 • c.  Dovada evacuării din locuința retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii nr. 501/2002, dacă este cazul (de ex. proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că ați părăsit locuința);

 • d.  Dovada faptului că imobilul în care locuiește solicitantul împreună cu familia, a fost restituit foștilor proprietari.

 • 8.  Acte doveditoare a situației medicale (dacă este cazul):

 • -   Pentru persoanele încadrate în gradul 1 sau 2 de handicap/invaliditate - certificatul de încadrare în grad de handicap/invaliditate

 • -   Adeverințe medicale privind starea de sănătate pentru titular și membrii familiei acestuia, iar în cazul în care titularul sau un membru al familiei, suferă de una din bolile prevăzute în Anexa nr. 2 al OUG nr. 40/1999 care necesită atribuirea unei camere în plus, va prezenta certificat medical eliberat de instituția medicală competentă, semnat de medicul specialist și de conducătorul acestei instituții

 • 9.  În cazul în care o persoană face parte din următoarele categorii, va prezenta în original și fotocopie actele doveditoare, după caz:

 • a.  Pentru tinerii proveniți din centre de ocrotire socială - adeverință de la instituția de unde provine

 • b.  Pentru veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptățite - acte care să ateste calitatea de beneficiar al acestor prevederi legale.

 • 10. Alte acte considerate necesare de către solicitant.

Notă: actele se prezintă atât în fotocopie cât și în original, pentru certificarea copiilor cu ștampila „conform cu originalul”. Familiei fiecărui solicitant i se va întocmi o anchetă socială, va fi depusă la dosar și înmânată Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe construite pentru tineri din fondurile ANL aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar împreună cu cererea și actele doveditoare.

Anexa nr. 3 la HCL nr. 603/2019

CERERE PRIVIND ÎNSCRIEREA PE LISTA DE PRIORITĂȚI ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII SPRE ÎNCHIRIERE A LOCUINȚELOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL ORADEA

Subsemnatul/subsemnata .......................................................................................................................................... domiciliat(ă)

în Oradea, str..............................................................................nr................Bloc.............ap............., cu reședința în Oradea, str.

.....................................................................................nr......................Bloc.............................ap.................., telefon............................................

Familia este compusă dintr-un număr de.......................persoane, după cum urmează:

 • a)  Solicitantul cererii (nume, prenume, CNP).........................................................................................................................................

 • b)  Soț/soție solicitant (nume, prenume, CNP)......................................................................................................................................

 • c)  Copil I (nume, prenume, CNP).....................................................................................................................................................................

 • d)  Copil II (nume, prenume, CNP)....................................................................................................................................................................

 • e)  Copil III (nume, prenume, CNP)..................................................................................................................................................................

 • f)  Copil IV (nume, prenume, CNP)..................................................................................................................................................................

În vederea înscrierii pe lista de priorități în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale din municipiul Oradea, depun următoarele acte:

 • 1.  Copii după actele de identitate, pentru solicitant și membrii cu vârstă mai mare de 14 ani, certificate de naștere pentru minorii sub 14 ani;

 • 2.  Copii după actele de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, de deces, sentința de divorț, după caz)

 • 3.  Declarație notarială, dată în conformitate cu punctul 6 din lista cu actele necesare, atât de către titular cât și de membrii familiei de gr. I

 • 4.  Adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net lunar realizat în ultimele 12 luni, anterior lunii în care se depune cererea (pentru toate persoanele din familie angajate), sau cupon de pensie, sau declarație că nu beneficiază de nici un venit - ambii soți și membrii familiei de gradul I

 • 5.  Adeverință eliberată de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bihor, privind veniturile realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții civile, PFA, drepturi de autor, dividende, participații sau altele asemenea)

 • 6.  Acte doveditoare a situației locative:

 • a.  Pentru persoanele care locuiesc cu chirie în imobile ce aparțin fondul locativ privat -titularul cererii va depune declarație pe propria răspundere privind situația locativă actuală,

 • b.  Contract de comodat, contract/convenție de închiriere sau adeverință eliberată de Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru persoanele cazate în centrele de cazare temporară, centrele „Dignitas” și „Candeo” sau în căminele aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, dotate cu camere individuale și utilități comune.

 • c.  Dovada evacuării din locuința retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii nr. 501/2002, dacă este cazul (de ex. proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că ați părăsit locuința);

 • d.  Dovada faptului că imobilul în care locuiește solicitantul împreună cu familia, a fost restituit foștilor proprietari

 • 7.  Certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate gr. I și gr. II, dacă este cazul

 • 8.  Copii ale documentelor din care rezultă apartenența la următoarele categorii de persoane: veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptățite.

 • 9.  Adeverință care să confirme că solicitantul a beneficiat de serviciu de tip rezidențial (provine din instituții de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani) dacă este cazul;

 • 10. Dovada evacuării din locuința retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii nr. 501/2002, dacă este cazul (de ex. proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că ați părăsit locuința);

 • 11. Dovada faptului că imobilul în care locuiește solicitantul împreună cu familia, a fost restituit foștilor proprietari

 • 12. Dovada vechimii cererii (orice document care să ateste înregistrarea solicitării de locuință la sediul Primăriei Municipiului Oradea/Direcției Sociale Oradea/Direcției Patrimoniu Imobiliar)

 • 13. Alte acte considerate necesare de către solicitant, și anume:

Dosarul pentru solicitarea unei locuințe sociale, în vederea închirierii, completat conform Listei actelor necesare, conține un număr de...............file (inclusiv prezenta cerere)

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realității.

Oradea,


Semnătura

Data.......................................................................................

D.A.S.O. - Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială

Parafa și semnătura...........................................................................................................................

Anexa nr.2 la HCL 603/2019

Lista categoriilor de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, în vederea închirierii

 • -  persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor

proprietari,

 • -  tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,

 • -  tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani,

 • -  invalizii de gradul I și II și persoanele cu handicap,

 • -  pensionarii,

 • -  veteranii și văduvele de război,

 • -   beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare

 • -  alte persoane sau familii îndreptățite

Condițiile necesare pentru accederea la locuințe sociale, în vederea închirierii

 • •   Venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sa fie sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.

 • •   Solicitantei să aibă domiciliul în Municipiul Oradea

Nu pot beneficia de locuințe sociale, în vederea închirierii persoanele sau familiile care:

 • a)  Dețin în proprietate o locuință sau o cotă parte dintr-un imobil;

 • b)  Au înstrăinat o locuință sau o cotă parte dintr-un imobil după data de 1 ianuarie 1990;

 • c)  Au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • d)  Dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, sau din proprietatea privată a municipiului Oradea.

 • e)  Au deținut în calitate de chiriaș o locuință din fondul locativ de stat, sau din proprietatea privată a municipiului Oradea și le-a încetat calitatea de chiriaș din culpa lor contractuală sau au pricinuit stricăciuni însemnate locuinței, făcând-o inutilizabilă.

 • f)  Nu au domiciliul în Municipiul Oradea

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 603/2019

Criterii de prioritate și punctajele aferente

punctaj

Beneficiari și condiții speciale

Persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari,

7

Tinerii care au vârsta de până la 35 de ani

5

Tinerii singuri proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, până la data depunerii cererii

6

Familii în care cel puțin unul dintre membrii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, până la data depunerii cererii

7

Invalizii de gradul I și II și persoanele cu handicap

8

Familii monoparentale

8

Pensionari, veterani, revoluționari (conf. art. 43 din L114/1996)

5

Pentru vechimea cererii, începând cu anul 2004

1 pct./an

Stare civilă

Căsătorit(ă)

6

concubinaj

4

Văduv(ă)

3

Necăsătorit(ă)

2

Nr. copii aflați în întreținere până la 18 ani precum și cei până la vârsta de 25 de ani care își continuă studiile la cursuri cu frecvență de zi

1 - 4 copii

1pct./copil

5 copii sau mai mulți

5

Venitul net lunar/membru de familie

Mai mic decât venitul minim pe economie

8

Între venitul net minim și venitul net mediu pe economie

4

Situația locativă

Chiriași în locuință proprietate privată, cu contract de închiriere

7

Solicitantul și membrii familiei sale sunt tolerați într-un imobil proprietate privată

6

Solicitantul și membrii familiei sale dețin înfolosință un spațiu locativ în cămine/centre de cazare aflate în patrimoniul municipiului Oradea, dotate cu camere de locuit individuale și utilitățile comune.

4

Solicitantul deține în folosință un spațiu locativ în Centrele de cazare temporară nr. 2, și nr. 3, Centrele sociale cu destinație multifuncțională „Dignitas” și „Candeo” sau în centre sociale care aparțin DGASPC sau altor instituții

3

TOTAL PUNCTAJ