Hotărârea nr. 602/2019

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.483 din 13 iunie 2019 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobareamodificariisicompletariiHotarariiConsiliului Local nr.483 din 13 iunie 2019 privindaprobareadelegariigestiuniiserviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiune

AnalizandReferatul de aprobarenr. 272368 din 23.07.2019 șiRaportul de specialitatenr.272413 din 23.07.2019 din intocmit de DirectiaTehnica - ServiciuILucrarisiServiciiPublice, prin care se propuneConsiliului Local al Municipiului Oradea aprobareamodificariisicompletariiHotarariiConsiliului Local nr.483 din 13 iunie 2019 privindaprobareadelegariigestiuniiserviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiune.

In conformitate cu art.12 alin.2 din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006, privindsalubrizarealocalităților, cumodificărileșicompletărileulterioare:

‘’Alegereamodalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prinhotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatiloradministrativ-teritoriale, in conformitate cu strategiilesiprogramele de salubrizareadoptate la nivelulfiecareilocalitati, precumsi in conformitate cu prevederileLegiinr. 51/2006, republicata’’

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulcomisiei de specialitate a Consiliului Local,

Conform art.129 alin. 2 lit. d), alin 7 lit. n) respectiv art.139 alin.1 din Ordonanța de Urgențănr. 57/03.07.2019 privindprivindCoduladministrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hot ă r ă ș t e:

ART. I Se aprobămodificarea art. 2 din HotărâreaConsiliului Localnr. 483 din 13.06.2019 privindaprobareadelegariigestiuniiserviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiuneastfel:

,, Art.2.Se aproba caietele de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea conform Anexei 2, parte integranta din prezentahotarare, pentru urmatoarele actvitati:

  • a) măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea căilor publice si intretinerea spatiilor verzi aferente cailor publice( conform Anexei A, parte integranta din prezenta hotarare);

  • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (conform Anexei B, parte integranta din prezenta hotarare)

  • c) modificarile efectuate in continutul caietului de sarcini pentru activitatea de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare cu privire la volumele si cantitatile de deseuri menajere generate de populatie,persoane juridice si institutii publice si a caietului de sarcini cu aceste modificari ( conform Anexei C, parte integranta din prezenta hotarare).,,

Art. II Se aprobămodificarea art. 6 dinHotărâreaConsiliului Local nr. 483 din 13.06.2019 privindaprobareadelegariigestiuniiserviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiuneastfel:

,, Art.6.Cu ducerea la indeplinire a prezenteihotarari se incredinteazaDirectiaTehnica, DirectiaJuridica ,DirectiaEconomicasiServiciulAchizitiiPublice”.

Art. III ,,Se imputernicesteMunicipiul Oradea, prin Primar, să opereze modificările necesare urmare a solicitarilor formulate in acestsens de catrespecialistiiAgentieiNationalepentruAchizitiiPublicesi /saucele care se vordovedijustificateurmare a solicitarilor de clarificari formulate de ofertanti ,în documentațiile de atribuire, în vederea finalizării procedurii de delegare a gestiunii .”

Art. IV. Celelalteprevederi dinHotărâreaConsiliului Local nr. 483 din 13.06.2019 privindaprobareadelegariigestiuniiserviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiunerămânînvigoare.

Art.V.Prezentahotarare se comunica cu:

-InstitutiaPrefectului Bihor,

-PrimarulMunicipiului Oradea

-DirectiaTehnica

- DirectiaJuridica

-DirectiaEconomica

-ServiciuAchizitiiPublice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 31 iulie 2019                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 602                                                                    SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate de voturi „pentru”