Hotărârea nr. 600/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ciheiului din municipiul Oradea

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ciheiului din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare nr. 267794 din 18.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 267790din 18.07.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrării de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Ciheiului, în lungime totală de 206,5 m,

Înconformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilorcomunitare de

utilitățipublice, republicată,

Înconformitate cu dispozițiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobatprinHCL nr. 137/2018,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere dispozițiile art.129 alin.1 lit.b) și d), alin. 4 lit. d), alin 7 lit. n), respectiv art. 139 alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se avizează conform documentației aferente, lucrarea de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Ciheiului în lungime de 206,5 m.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Distrigaz

Vest Oradea SA.

Art. 3.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   S.C. DistrigazVest Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ChianăLaurențiuAlin

Oradea, 31 iulie 2019                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 600                                                     SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fostadoptată cu unanimitate de voturi „pentru”