Hotărârea nr. 6/2019

pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR, Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 1058/09. 11. 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CREȘTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-

CANTEMIR, municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 1058/09.11.2018

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13914/18.01.2019 prin care Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CREȘTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR Municipiul Oradea, județul Bihor ’ și aprobarea abrogării HCL nr. 1058/09.11.2018;

Ținând cont de prevederile art. (44) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CREȘTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR,

Municipiul Oradea, județul Bihor astfel:

Ordonatorul principal de credite :................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.................................................................municipiul Oradea

Valoarea totala INVESTIȚII 53.381.337,57 lei inclusiv TVA, din care

construcții-montaj C+M:   41.406.189,57 lei inclusiv TVA

Durata de executie: 10 luni

Finanțarea investitiei: fonduri europene nerambursabile a Programului Operational Regional 2014 -2020, axa prioritara 4 - Dezvoltare urbana durabila, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, accesate prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiar, din surse proprii/alte surse.

Art.2. Se aprobă Anexa 1 privind descrierea investitiei CREȘTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR;

Art.3. Se abrogă HCL nr. 1058/09. 11. 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico -economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CREȘTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR municipiul Oradea, județul Bihor.

Art. 4 Cu ducerea la la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -    Primarul Municipiului Oradea;

 • -    Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -    Direcția Tehnică

 • -    Direcția Economică Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -    Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian loan

Oradea, 22 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR lonel Vila


Nr. 6

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 3 voturi “împotriva”

ANEXA DESCRIEREA INVESTIȚIEI

la Hotărârea de Consiliu Local nr. 6 din data 22.01.2019

Informații generale privind obiectivul de investiții:

Contract: 238.709/380/2018

Denumirea obiectivului de investitii: Creșterea mobilitatii urbane din zona Nufarul-Cantemir

Beneficiarul investitiei: Primaria Municipiului Oradea

Elaboratorul studiului de fezabilitate: S.C. AQUACONS S.R.L.

1. Date si indici care caracterizeaza investitia

- Strada Cantemir

Lungime

Caracteristicile principale ale traseului sunt:

L = 1.031,16m.

-latime parte carosabila:

2 x 2 x 3,50 m = 14,00m

-zona verde

variabil

-latime trotuar :

variabil 2,00 - 4,00 m

- latime pista de biciclete

3,00m

Cale de tramvai dubla

L = 1.022 m

- Strada Nufărului

Lungime

Caracteristicile principale ale traseului sunt:

L = 1.641,25 m.

-latime parte carosabila:

2 x 2 x 3,50 m = 14,00m

-zona verde

variabil

-latime trotuar :

variabil 3,00 - 5,00 m

-latime pista de biciclete

3,00m

Cale de tramvai dubla

L = 1.540 m

TOTAL:

Lungime strada

L = 2.672,41 m

Cale de tramvai dubla

L = 2.562,00 m

Suprafata totala a amprizei

137.903 mp, din care:

-   suprafata partii carosabile:

55.187 mp, din care

-   Suprafata carosabila refacuta

45.676 mp

-  Suprafata carosabila zone burdusite

7.831 mp

-  Suprafata carosabila zona Peta - Meiului                    1.680 mp

-   suprafata trotuarelor si pistei de biciclete:

35.677 mp, din care

-   Suprafata trotuare

25.052 mp

-   Suprafata pista de biciclisti

7.283 mp

-   Suprafata trotuare pavate cu dale beton

i                     3.342 mp

-   suprafata totala a zonelor verzi:

47.039 mp, din care

-   Suprafata inierbata linii de tramvai

17.886 mp

-   Suprafata zonelor verzi noi

6.094 mp

-  Suprafata zonelor verzi existente regenerate                 23.059 mp

-   Stalpi iluminat public

211 buc

-  Corpuri de iluminat public

433 buc

-   Intersectii semaforizate

9 buc

-  Capace noi la camine de vizitare

64 buc

-   Capace instalatii edilitare subterane ridicate la cota            717 buc

- Hidranti de incendiu supraterani noi

14 buc

-   Complectarea instalatiilor de alim. cu apa in intersectii           6 buc

 • 2. Durata de execuție estimata

12 luni calendaristice, din care execuție: 12 luni

 • 3. Elementele investiției

Străzile propuse pentru reabilitare se situează in intravilanul municipiului Oradea, în zona cartierelor Nufărul si Cantemir. Cele doua strazi sunt cuprinse in inventarul străzilor municipiului aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.970/05.09.2002. Ele sunt amplasate pe traseul drumului national DN76, in traversarea municipiului, unde capata caracter de strazi. Linia de tramvai cu cale dubla este amplasata in ampriza celor doua strazi, desfasurandu-se in paralel cu carosabilul acestora.

Strada Nufărului fiind situată în cartierul Nufărul, amplasata pe relatia Deva -Oradea, tronsonul propus pentru interventie in cadrul obiectivului de investitie are o lungime de cca. 1,6 km, o cale de tramvai dubla, cu un carosabil cu cate doua benzi de circulatie pe sens, respectiv

2 x 2 x 3,50m latime banda carosabila, iar pe partea dreapta, pe sensul de intrare in localitate, exista spatii de parcare, un trotuar variabil intre 3m latime si respectiv maxim 5m latime si de asemenea un spatiu verde variabil.

Strada Dimitrie Cantemir amplasata in continuarea strazii Nufărului ajunge pana in Centrul Istoric al municipiului. Tronsonul propus pentru executia lucrarilor de interventie are o lungime de cca. 1,0 km, avand de asemenea o cale de tramvai dubla, un carosabil cu cate doua benzi de circulatie pe sens, respectiv 2x2x3,50m latime; exista spatii de parcare in zonele unde configuratia terenului a permis, cu trotuar variabil intre 2m si respectiv 4m si cu spatii verzi variabile.

Solutia propusa:

Strazi

Lucrarile de interventii la strazi se vor realiza in baza expertizei elaborate, analizandu-se posibilitatea asigurarii circulatiei in conditii de siguranta, asigurarea fluentei in traficul rutier, inlaturarea punctelor de conflict la intersectii / treceri peste linia de tramvai cale dubla etc.

In urma inspectarii starii tehnice a strazilor ce fac obiectul prezentului proiect, se formuleaza urmatoarele propuneri de lucrari:

-Partea carosabila se va incadra cu borduri denivelate noi pe o fundație din beton de ciment. -Se va freza in totalitatea imbracamintea existenta si se va reface imbracamintea bituminoasa in doua straturi

-Se va reface structura rutiera in intregime pe suprafetele unde exista cedari de fundatie ceritificate prin masuratorile de capacitate portanta

-Partea carosabila, in plan, in profil longitudinal si transversal va fi proiectata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, cu amenajarea corespunzătoare a racordărilor în plan și spațiu. -Reproiectarea în totalitate a profilurilor transversale, cu amenajarea unitară a elementelor cuprinse în platforma drumului expertizat pe întreaga lungime

-Se vor amenaja intersectiile cu straziile laterale si de capat, precum si accesele la proprietati. -Scurgerea apelor de suprafață din zona străzilor proiectate se va studia și corela în profil transversal, profil longitudinal și plan de situație, funcție de situația concretă din teren;

-Se vor adopta masurile necesare asigurarii securitatii rutiere

Cale de tramvai

Lucrarile de interventii la linia de tramvai se vor realiza in baza expertizei elaborate, analizandu-se posibilitatea asigurarii circulatiei tramvaielor in conditii de siguranta, pe calea de rulare prin asigurarea fluentei in circulatia acestora, inlaturarea punctelor de conflict la intersectii.

In urma inspectarii starii tehnice a strazilor ce fac obiectul prezentului proiect, se formuleaza urmatoarele concluzii:

 • - lucrări de intervenții la calea de rulare a liniei de tramvai cale dubla prin inlocuirea firului de contact in totalitatea lui, inlocuirea stalpilor si a sistemului de susținere a firului de contact, inclusiv

cu inierbarea terasamentului caii de rulare a liniei de tramvai.

 • - linia de tramvai expertizată necesită lucrări de întreținere și reparații urgente pentru eliminarea celor mai grave deficiențe constatate, astfel încât să poată fi asigurat traficul de călători în condiții de siguranță deplină și de confort; în acest sens trebuie urgent eliminate acele deformații ale geometriei căii care depășesc cu mult abaterile maxime admise, prioritate având porțiunile de linie unde torsionarea are valori mai mari de 1:200; ca primă măsură se va putea restricționa viteza maximă de circulație pe sectoarele cu cele mai grave deformații;

 • - materialele de cale (șine, traverse, material mărunt) defecte, lipsă sau cu uzuri foarte mari trebuiesc înlocuite;

 • - trebuie efectuate completări de piatră spartă curată și ciuruirea sau înlocuirea prismei căii existente;

 • - trecerile la nivel trebuie întreținute iar unele chiar reamenajate;

 • - structura rutieră adiacentă șinelor trebuie reparată.

Pentru realizarea suprastructurii căilor de rulare înglobate în carosabil expertiza recomandă următoarele:

-utilizarea șinelor cu canal având caracteristicile mecanice, chimice și de rezistență minimale corespunzătoare șinelor tip Ri60N;

-șinele să fie sudate aluminotermic și/sau electric cap la cap fără adaos de plăci metalice, eclise, bare, etc.;

-la utilizarea antretoazelor să se țină seama de efectele acestora asupra părții carosabile dintre șine - în consecință se recomandă ca acestea să fie așezate la distanțe cât mai mari, să aibă formă cât mai rotunjită, să fie cât mai îndepărtate de nivelul superior al părții carosabile;

-în același context se recomandă ca fixarea șinelor pe placa de beton armat să nu permită jocuri transversale mai mari de 1.. .2 mm;

-pentru reducerea zgomotului, diminuarea șocului și vibrațiilor provocate de tramvaiele în circulație și pentru izolarea electrică a șinelor vor fi utilizate sisteme de suspensie elastică și izolare electrică, șinele fiind acoperite pe toate fețele (excepție făcând cele în care se produce contactul roată-șină) cu materiale elastice și electroizolante;

-etanșarea rosturilor între carosabil și șine se va face cu materiale cât mai elastice și rezistente în timp.

Suporții folosiți pentru suspendarea rețelei de contact tramvai vor fi stâlpi de țeavă tubulari tip 8 tfm montati lateral fata de cele doua sensuri de circulatie a tramvaielor, in zona trotuarului. Pe partea opusa de drum se vor monta stalpi pe care se vor amplasa lampi de iluminat public. Acestia vor fi dimensionati inferior, in comparatie cu stalpii pe care se va monta reteaua de contact tramvai, Pe strazile Nufarului si Cantemir suspendarea firului de contact tramvai se va realiza cu console orizontale izolate - din rășină armată cu fibra de sticlă, lungi de 8-10 m, GRP 0 55 mm, care vor avea 3 ancorari de sutinere pe stalp.

Trotuare si pista de biciclisti

In profil transversal, alaturat partii carosabile se vor realiza doua fasii de zone verzi. Cea de pe partea dreapta consta din platforma de tramvai inierbata, iar cea de pe partea stanga va avea latimea variabila, in functie de configuratia strazii. Alaturat zonei verzi de pe partea dreapta a strazii se va executa pista de biciclete, cu latimea constanta de 2 x 1,50m, cu doua sensuri.

Intre pista de biciclete si zona verde adiacenta blocurilor, pe partea dreapta, sau intre zona verde si cladiri, pe partea stanga se vor realiza trotuare pietonale. La proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale de la capetele traseului sau de la strazile laterale. Trotuarele vor avea latimea de minim 1,50 m (variabile, in functie de configuratia strazii).

Atat pista cat si trotuarele vor avea aceeași imbracaminte, confectionata di beton asfaltic fin de tip BA8. Delimitarea optica a celor doua suprafete alaturate se va realiza prin culorile diferite adoptate: la trotuare se va utiliza asfaltul obisnuit negru, iar in cazul pistelor de biciclete se va utiliza asfaltul colorat in masa sa cu pigment rosu, ceea ce ii va permite sa-si pastreze culoarea pe toata durata de viata. Delimitarea fizica intre suprafata trotuarului si cea a pistei de biciclete se va realiza prin folosirea unei borduri ingropate despartitoare, prin care se va realiza si despartirea pe nivele a celor doua suprafete: pista va fi situata mai jos cu 5cm fata de trotuar. Ca borduri despartitoare se vor folosi borduri vibrofinisate din beton cu sectiunea de 10x15cm, cu fata vazuta tesita sau rotunjita, pentru a crea o tranzitie nepericuloasa intre cele doua suprafete, fara aparitia unor muchii vii, cauzatoare de accidente.

Amenajări peisagistice

In cadrul amenajarilor peisagistice s-a propus realizarea de suprafete pietonale dotate cu mobilier urban de odihna. Aceste suprafete urmeaza a fi imbracate cu un pavaj bitonal, realizat cu dale de beton. Suprafata totala insumata a acestor zone dalate va fi de 3.342 mp. Pentru pavare se vor folosi dale mici, patrate cu dimensiunile 100x100x80 mm, confectionate din beton vibrofinisate, pentru pavaje pietonale, in doua culori in proportii egale: gri antracit (Ral-7016) si alb-crem (Ral-9016).

Accesele la imobilele existente se vor realiza prin intermediul unor suprafete de legatura intre partea carosabila noua si platforma carosabila din curtea imobilelor, care va traversa peste zona verde, pista si trotuar. Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar. La executia acceselor se va utiliza aceasi structura rutiera adoptata la trotuare.

Spatii verzi

In afara de inierbarea platformei de tramvai, care aduce o suprafata verde noua in spatiul construit de 17.886 mp, mai exista si alte surse insemnate de sporire a spatiilor verzi.

Prin proiect s-a decis desfiintarea tuturor spatiilor de parcare amenajate in prezent in fata blocurilor, pe foste zone verzi, devenite ulterior parcari de domicil iu. Aceste spatii de parcare care utilizau ca si cai de acces trotuarele existente au constituit de nenumarate ori cauze ale accidentelor grave de circulatie, produse mai ales prin manevrele de iesire cu spatele din parcare, fara o prealabila si temeinica asigurare, urmata de accidentarea pietonilor care circulau pe trotuar.

Irigarea spatiilor verzi si a arborilor si arbustilor se va realiza prin introducerea unui sistem de irigatii complet automatizat. Zonele verzi situate pe partea dreapta a strazii se vor imparti in sectoare unitare, a carui gestiune in privinta udarii se va face printr-un automat dotat cu procesor, care va aprecia momentul si durata udarii, in functie de umiditate. Alimentarea sistemului se va face de la reteaua publica de apa potabila, in mai multe puncte, pentru a putea asigura o presiune in sistem de cel putin 4 bari. Udarea se va face prin aspersoare rotative, care vor avea o zona de udare de 4-10m diametru, urmarindu-se sa nu existe zone neacoperite de actiunea acestora.

Iluminat public

Se va moderniza iluminatul public prin realizarea unui iluminat modern la parametri calitativi superiori. Stâlpii de iluminat public existenți se vor inlocui cu stâlpi de iluminat public metalici, având înălțimea utilă Hu=12m.

Stâlpii existenți de susținere a firului de contact aferent tramvaielor, se vor înlocui cu stâlpi de iluminat de susținere pe care se vor monta corpuri de iluminat cu LED, având înălțimea utilă Hu=12m. Pe fiecare stâlp se vor monta trei prize FASTUM. O priză FASTUM pentru alimentarea facilă a sistemelor de iluminat festiv / ghirlandelor luminoase și / sau decorațiunilor aferente.

Două prize FASTUM vor fi disponibile pe fiecare stâlp pentru a putea racorda orice alta utilitate de tip „smart city”, senzori, CCTV, echipamente WI-FI, etc. .

Corpurile de iluminat nou proiectate vor fi cu LED cu puterea între 100W și 250W având durata estimată de viață egală sau mai mare de 100.000 ore.

Toate corpurile de iluminat nou proiectate vor fi echipate cu modul de comunicație wi-fi, putind fi astfel integrate într-un sistem de telegestiune inteligent, care va facilita / permite / realiza reglajul individual sau în grup, de flux luminos și / sau orar, al fiecărui corp de iluminat, individual sau în grup.

Au fost prevăzute și sisteme de tip SHUFFLE, constând în module de WI-FI, Camere Video și corp de iluminat cu o putere cuprinsă între 40W și 60W, integrabile în sistemul de telegestiune.

Pentru alimentarea cu energie electrică a eventualelor echipamente utilitare (camere de supraveghere video, senzori, echipamente WI-FI, etc) ce se vor monta pe stâlpi, se va realiza o rețea electrică subterană, de forță, cu cablu de tip CYY-F 5x35mmp. Cablul se va monta în canalizația subterană existentă /realizată / aparținând RCS-RDS / PMO. De aici se vor executa ramificații / derivații din căminele existente pentru alimentarea eventualelor echipamente utilitare (camere de supraveghere video, echipamente WI-FI, etc).

Lucrări de semaforizare

Datorita modificărilor apărute în desfășurarea traficului rutier, determinate de creșterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent și a creșterii numărului de autovehicule ce tranzitează municipiul Oradea, tinand cont si de mijlocele de transport local, cat și de zonele pietonale, planurile de dezvoltare a localității, s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se îmbunătățească condițiile de trafic. Apariția aglomerărilor pune în evidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de capacitate a rețelei, modificând-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea infrastructurilor pana în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului

Se va institui prioritatea de trecere prin toate intersectiile a tramvaiului.

Se va realiza “unda verde” pentru autovehicule, pe ambele sensuri de mers, prin interconectarea automatelor de semaforizare.

Se va reglementa durata ciclul de semaforizare diferita (diferite variante de program), cu programe sincrone sau asincrone diferite, cu fazele de circulatie a unui ciclu de semaforizare diferit

Se vor monta semafoare noi cu tehnologie de tip LED, acestea având și o vizibilitate mai buna, și costuri de întreținere mai mici și o durata mult mai mare de viată decât semafoarele convenționale cu becuri cu incandescenta

Se vor monta stâlpi noi pentru semafoare care vor fi dotati cu elemente reflectorizante pentru o mai buna vizibilitate, cu o estetica unitara de-a lungul arterelor principale si a strazilor secundare și reducerea costurilor de întreținere.

Lucrări de apa - canal

Lucrarile de apa - canal proiectate reprezinta interventii asupra capacelor caminelor de vizitare ale instalatiilor edilitare subterane: retele de canalizare menajera si meteorica, cutii de vane, rasuflatoare de gaz, guri de scurgere, hidranti subterani, etc.

Se vor executa o serie de lucrari privind realizarea legăturilor a rețelelor existente laterale in reteaua magistrala de pe str. Nufarului si Cantemir.

Se vor curata retelele de canalizare menajera si meteorica cu autocuratatorul mecanic cu jet de apa sub presiune.

Mobilier urban

Avand in vedere necesitatea imbunatatirii calitatii spatiului studiat atat din punct de vedere urbanistic cat si din punct de vedere estetic, mobilierul ales este un mobilier ce se integreaza in caracterul zonei, raspunzand totodata la cerintele si mediul in care vor fi amplasate.

Urmeaza a fi amplasate in ampriza strazii uramatoarele tipuri de mobilier urban:

Banci pentru spatiu urban, bolarzi (fixi pentru blocarea accesului cu autovehicule si mobili pentru a permite accesul controlat in anumite spatii), parapete pietonale, balustrade, cosuri de gunoi si standuri pentru biciclete.

4. Devizul general al lucrărilor:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiză tehnică

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

380.600,00

72.314,00

452.914,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

183.000,00

34.770,00

217.770,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

37.000,00

7.030,00

44.030,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

14.600,00

2.774,00

17.374,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

146.000,00

27.740,00

173.740,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.7.2

Auditul finaciar

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8

Asistență tehnică

518.289,71

98.475,04

616.764,76

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

96.000,00

18.240,00

114.240,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

76.800,00

14.592,00

91.392,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

19.200,00

3.648,00

22.848,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

422.289,71

80.235,04

502.524,76

TOTAL CAPITOLUL 3

957.889,71

181.999,04

1.139.888,76

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

34.552.647,34

6.565.002,99

41.117.650,34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.860.678,90

353.528,99

2.214.207,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

2.733.245,94

519.316,73

3.252.562,67

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

39.146.572,18

7.437.848,71

46.584.420,90

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

513.816,33

97.625,10

611.441,43

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

242.469,94

46.069,29

288.539,23

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

271.346,39

51.555,81

322.902,20

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

210.770,70

380,00

211.150,70

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

173.975,59

0,00

173.975,59

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

34.795,12

0,00

34.795,12

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.000,00

380,00

2.380,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

4.004.546,19

760.863,78

4.765.409,97

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

15.000,00

2.850,00

17.850,00

TOTAL CAPITOLUL 5

4.744.133,22

912.894,69

5.657.027,92

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

44.848.595,11

8.532.742,45

53.381.337,57

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

34.795.117,28

6.611.072,28

41.406.189,57

întocmit:

S.C.Aquacons SRL Oradea ing.P.Unita