Hotărârea nr. 593/2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Lc în UTR Et; Construire spălătorie auto ecologică self-service, str. Bulevardul Decebal nr. cad. 158078, nr.topo.3099/3, topo.3101/3 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie funcționala din UTR Lc în UTR Et; Construire spălătorie auto ecologică self-service, str. Bulevardul Decebal nr. cad. 158078, nr.topo.3099/3, topo.3101/3 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare nr. 271069/2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.170869/22.07.2019, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea „Planului Urbanistic Zonal Reconversie funcționala din UTR Lc in UTR Et și construire spălătorie auto ecologica self-service, Bulevardul Decebal, nr.cad. 158078, nr.topo.3099/3 si.3101/3. Oradea, la initiativaSC INFLOR COM SRL, in baza certificatului de urbanism nr.1426/19.03.2018 si nr.2641/13.05.2019, documentatie elaborata de SC Poliart SRL- arh. Tivadar-Ianceu Daniel, specialist cu drept de semnătură RUR, avand ca scop ca scop reconversiea functionala a unei subzone din UTR Lc in UTR Et și stabilirea conditiilor de construire a unei spălătorii auto ecologice self-service, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara

Terenul care a generat PUZ-ul este situat in zona centrala a municipiului Oradea, pe B-dul Decebal, colt cu str.Vladeasa;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG—ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016 si HCL nr.845/2017, amplasamentul studiat este situat in UTR Lc_- Ansambluri de locuințe colective realizate după anul 1990.

POT maxim admis = 60,0% CUT maxim admis = 1,2;

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 1070,0 mp, este identificat cu nr.cad.158078 înscris în CF nr.1299 (S=772,0mp), proprietar Municipiul Oradea, cu contract de concesiune nr.64/27.7.2000 actualizat, în favoarea INFLOR COM S.R.L. la care se adauga suprafata de 298,0m mp din nr.topo.3099/3 si.3101/3. propusa pentru concesionare. Pe terenul identificat cu nr.cad. 158078 există 2 corpuri de cladire în proprietatea INFLOR COM S.R.LRețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare, energie electrica si gaze naturale.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. c) și ale art. 139 alin. (3) lit. e) din OUG 57/2019 privnd Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Aprobarea „Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Lc in UTR Et și construire spălătorie auto ecologica self-service, Bulevardul Decebal, nr.cad. 158078, nr.topo.3099/3 si.3101/3. Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Zona studiata: UTR Lc delimitat de str.Vladeasa - la sud, B-dul Decebal - la est, UTR RrM3 si UTR Sp - la vest, UTR Va - la nord;

Documentatia de urbanism studiaza intregul UTR Lc_propunandu-se inserarea unei subzone de tip Et in suprafata de 2140 mp in cadrul UTR Lc si amplasarea unei spalatorii auto ecologice in sistem self-service, ca activitate complementara la functiunea existenta pe amplasamentul care a generat PUZ-ul (statie de carburanti si sediu administrativ);

Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ul:

Aria studiata prin PUZ va cuprinde 2 subzone:

 • a)  SubzonaLc - locuintecolective (faramodificari fata de situatiaexistenta);

 • b)  Subzona Et - activitatieconomicetertiare;

 • -   regim de construire: deschis;

 • -   H max: P+3E+M (existent) - subzonaLc; P - subzona Et;

 • -   POT max = 60,0%; CUT max = 1,2;

 • -   retragerefață de aliniament: minim 1,5m de la aliniamentul B-dulDecebal, respectiv minim 6,5m de la aliniamentulstr.Vladeasa;

 • -   retragerifață de mejdii: minim 2,0m fata de mejdianordica, minim 8,0m fata de mejdiavestica;

Amenajareaincintei se varealiza conform propuneriiprezentate in plansa 02.U;

 • -   Spalatoriava fi de tip prefabricatsivadispune de 6 boxeacoperite, o boxaneacoperitasi o camera tehnica;

 • -   Întresubzona Et sisubzonaLc se vaamenaja o zona verde tampon cu latimea de 2,0m;

 • -   Se

propunemodernizareacladiriiexistentesiamenajareaspatiuluiverdesituatintreincintasiintersectiadintrestr.VladeasasiB p-dulDecebal, pringrijasipecheltuialabeneficiarului, conform propunerilorprezentate in plansele 15.A, 16.A, 17.A, 18.A, 19.A, 20.A, 21.A aferenteproiectului nr.1393/2018

In vederea realizarii investitiei se propune concesionarea suprafetei de 298,0mp care se va alipi la suprafata concesionata de 772,0mp.

Exista un acord de principiu din partea Directiei Patrimoniu Imobiliar pentru propunerea privind extinderea concesiunii initiale (adresa de la DPI nr.259938/11.07.2019)

Asigurarea utilitatilor. Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona.;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilita prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Initiatorul Planului Urbanistic Zonal SC INFLOR COM SRL, prin grija Compartimentul Urbanism si Avize

 • - DirectiaPatrimoniului Imobiliar;

 • - Directia Juridica;

 • - OCPI-Cartea Funciara;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 593


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”