Hotărârea nr. 584/2019

privind darea acordului prealabil mutării Centrului de Permanență de pe strada Leagănului nr. 13A în Piața Ion Creangă nr.2 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind darea acordului prealabil mutării Centrului de Permanență de pe strada Leagănului nr. 13A în Piața Ion Creangă nr.2 Oradea

Analizând Referatul de aprobare și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 271773/22.07.2019 întocmit de Compartimentul Management Spitale prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea darea acordului prealabil în vederea mutării Centrului de Permanență de pe strada Leagănului nr.13A în Piața Ion Creangă nr.2 Oradea.

Având în vedere prevederile din:

  • -  Legea nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;

  • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;

  • -  Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de solicitarea depusă de dr. Tiutin Claudia Ana în calite de medic coordonator al Centrului de Permanență înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.251393 din 02.07.2019;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza prevederilor art.129 alin.1 lit.„d”, alin.7 lit.“c”, precum și a art.139 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se dă acordul prealabil în vederea mutării Centrului de Permanență de pe strada Leagănului nr. 13A în Piața Ion Creangă nr.2 Oradea. Acest Centru de permanență va funcționa condiționat de obținerea tuturor avizelor și aprobărilor stabilite de actele normative în vigoare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor

  • •  Compartimentul Management Spitale

  • •  Centrul de Permanență prin grija Compartimentului Management Spitale

  • •  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 584


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”