Hotărârea nr. 580/2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2019

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

8e7c0c81804b76a1750aa90af36e1db880f788336101e85d9920ecd940603a7b

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 31.03.2019

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 273867 din 24.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 273883 din 24.07.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliul Local al Municipiului Oradea aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și bugetului instituțiilor public e finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 31.03.2019,

Ținând cont de prevederile art.49 alin.12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, conform cărora ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, pentru trimestrul expirat, execuția bugetelor pe cele două secțiuni.

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 88, art .129 alin.2 lit. b), alin.4 lit. a) precum și ale art.139 alin.3, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea la 31.03.2019, conform ANEXEI 1 .

Art.2. Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor externe ale Municipiului Oradea la 31.03.2019, conform ANEXEI 2.

Art.3. Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, aflate în subordonarea administrației locale a Municipiului Oradea la 31.03.2019, conform ANEXEI 3.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •   Toți ordonatorii de credite finanțați din bugetul local, inclusiv regiile autonome și societățile comerciale din subordinea Consiliului Local prin grija Direcției Economice

  • •   se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 580


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI 31.03.2019

C0Ns/ci(/Li// C

OOtXTVL ^X^CjUTI^ A ft(7GeTLZc^ Z.OCAZ. — (/Ov/

/                                                                                              Fag. 1 -iei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale J aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

realizate J

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0

BIHOR

0001

02

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

778.103.100

124.415.050

321204272

112.727.195

209.177.077

151.420.612

J

170.483.660

0002

I. VENITURI CURENTE

474.705.160

120398350

303.144.196

112.727.195

190.417.001

132.660.536

170.483.660

0003

A. VENITURI FISCALE

367.091.000

100.789.870

264.017.735

89.140.211

174.877,524

116.497378

147320357

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

191.131.000

46.480.000

38.586.766

38.586.766

38.586.766

0005

02

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

700.000

100.000

0102

IMPOZIT PE PROFIT

700.000

100.000

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

700.000

100.000

0300

02

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

190.431.000

46.380.000

38.586.766

38.586.766

38.586.766

0302

IMPOZIT PE VENIT

940.000

380.000

379.437

379.437

379.437

18

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

940.000

380.000

379.437

379.437

379.437

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

189.491.000

46.000.000

38207329

38207.329

38207.329

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

189.491.000

46.000.000

38.207329

38207329

38207329

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

100.070.000

19.679.450

169.707.995

69255.721

100.452274

54243274

115.464.721

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

100.070.000

19.679.450

169.707.995

69255.721

100.452.274

54243274

115.464.721

01

Impozit si taxa pe clădiri

65.270.000

13.879.450

126.990.538

52.720.8)5

74.269.723

39.257234

87.733304

01

Impozit pe clădiri dc la persoane

fizice

25.400.000

6.500.000

29.711.856

5.416.035

24295.821

15.477.263

14234.593

Fag. 2 -Iei-

Prevederi

Capi-

Sub-

P«-

Gni-

Ar-

Aii

bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-

gral

pa/ Titlu

ticul

ne-

at

Denumire indicator

bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

realizate

alte cai decât încasări

constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

02

Impozit si taxa, pe clădiri dc la persoane juridice

39.870.000

7.379.450

97.278.682

47304.780

49.973.902

23.779371

73,498.711

0702

02

01

impozit si taxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane

19.500.000

3.500.000

37.458.646

15365.747

22.092.899

11315,858

26.142.788

fizice

9.300.000

2.000.000

12.065.569

2.946.771

9.118.798

5.738.275

6327294

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

10.200.000

1.SOOJOOO

25393.077

12.118376

12374.101

5.577,583

19.815.494

0702

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

5.500.000

1.300.000

1.761.218

487.652

1.273566

1258.600

502.618

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

9.800.000

1,000,000

3.497.593

681.507

2.816.086

2.411.582

1.086.011

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICE

75.890.000

34.630.420

55.722.974

19,884,490

35.838.484

23.667338

32.055.636

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

49.715.000

19.905.000

11276.500

11.276.500

11276500

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugala pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor st Municipiului București

17.514,000

11.532,000

10.457.000

10.457.000

10.457.000

1102

06

Sume dc&lcatc din taxa pc valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

28.774.000

7.481.000

1102

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugala pentru finanțarea Invatamantului particular sau confesional acreditat

3.427.000

892.000

819.500

819.500

819500

1202

ALTE IMPOZITE Si TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

1.550.000

330.000

427.858

122.554

305304

321.818

106.040

Pag. 3 -Ici-

Prevederi

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

bugetare

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

anuale

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

aprobate

trimestriale

din care:

precedai ti

curent

decât incasari

de încasat

Ia finele

cumulate

perioadei

de raportare

B

1

2

3=4+5

4

5

fi

7

8=3-6-7

1202

07

Taxe hoteliere

1.550.000

330.000

427.858

122.554

305304

321.818

106.040

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

125.000

35,000

46.700

13.451

33249

33.173

13527

01

Impozit pe spectacole

125.000

35.000

46.700

13.451

33249

33.173

13527

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFĂȘURARE A DE ACT1V1TATI

24500.000

14.360.420

43.971.916

19.748.485

24223.431

12.035.847

31.936.069

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

23550.000

13.900.420

42.734557

19.163,533

23.571.324

11.568271

31.166.586

01

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

13550.000

8.400.420

24.655387

9.899.762

14.755.625

7.407395

17247392

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

10.000.000

5500.000

18.079.470

9263.771

8.815,699

4.160276

13319.194

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

950.000

460.000

1.237.059

584552

652.107

467576

769.483

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

107.614.160

19.608.480

39.126.461

23586384

15.539.477

16,163,158

22363.303

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

36.550.000

9.740.550

10.273.445

12.220

10261225

10.174571

98.874

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

36.550.000

9.740550

10273.445

12.220

10261225

10.174.571

98.874

05

Venituri din concesiuni si închirieri

32.850.000

9.340.550

10.273.445

12.220

10261225

10,174.571

98.874

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

32.850.000

9.340.550

10273.445

12.220

10261225

10.174371

98.874

3002

08

Venituri din dividende

3.700.000

400.000

02

Venituri din dividende de Ia glti

plătitori

3.700.000

400.000

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

71.064.160

9.867.950

28.853.016

23.574,764

5278252

5.988.587

22.864.429

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT1VITATI

19.097.000

6.143.490

1.930.917

5.047

1.925.870

1,927.283

3.634

3302

08

Venituri dîn prestări dc servicii

7.526.000

1.767.500

1.737.055

4.445

1.732.610

1.734.023

3.032

Pag. 4 -Ici-

Capi-tel

Subcapitol

Pa-rt-graJ

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

xt

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3302

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

1.080.000

300.000

193333

193.333

193333

3302

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

5.000

1.200

499

572

-73

-73

572

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

dc judecata, împutatîi si despăgubiri

30

30

30

3302

50

Alte venituri din prestări dc servicii

si alte actîvîtati

10.486,000

4.074.790

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

*

ELIBERĂRI PERMISE

600.000

150.000

111312

111.912

111.912

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

600.000

150.000

111.612

111.612

111.612

50

Alte venituri din taxe administrative.

eliberări permise

300

300

300

3502

AMENZI, PENAUTATI SI CONFISCĂRI

12.100.000

2300.000

25.489.182

23.141,220

2.047.962

2.730.727

22.758.455

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

11.400.000

2.000.000

20.450.917

18.102.449

2348.468

2.597.871

17.853.046

3502

01

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

11.400.000

2.000.000

20.450.917

18.102.449

2,318.468

2597.871

17.853.046

3502

50

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

700.000

200.000

5.038.265

5.338,771

-300.506

132.856

4.905.409

3602

DIVERSE VENITURI

59.150,000

3.257.200

1.203.848

128.497

1.075351

1.I0I.508

102.340

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

2.894

2.894

2.894

3602

01

01

Venituri din aplicarea prescripției

cxtinctivc

1

2.894

2.894

2.894

1

Pag. 5 “let-

Capital

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prccedcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

3=3-6-7

3602

06

Taxe speciale

2.200.000

500J00O

341.546

12S2.

334284

341.546

23

Taxa dc reabilitare termica

50.000

10.000

67.214

67.050

164

9.819

57.395

50

Alte venituri

36.900.00D

747.280

792.194

54.1X5

738,009

747.249

44.945

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

117.160

117.160

117.157

117.157

117.157

3702

01

Donații si sponsorizări

117.160

117.160

117.157

117.157

117.157

03

Vaisaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dczvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

*162.00 8.540

-30.000.000

J0.000.000

-30.000.000

-30.000.000

3702

04

Varsaiuinte din secțiunea de funcționare

162,008,540

30.000,000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

3900

02

IL VENITURI DIN CAPITAL

1.660.000

1,414.950

UI 5.110

1.415.110

1.415.110

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

1.660.000

1.414.950

1,415.110

1.415.110

1.415.110

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

168

168

168

3902

07

Venituri din VanZaiea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

L660.00D

1.414.950

1.414.942

1.414.942

t.414.942

4000

02

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

15.945.914

15.945.914

15.945.914

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

15.945.914

15.945.914

15.945.914

4002

11

Sume din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golurilor temporare

de casa ale secțiunii de funcționare

10.000.000

10.000.000

10.000.000

4002

14

Sume din excedentul bugetului local

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

Pag. 6 -lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

toi

grai

Titlu

col

at


Denumire indicator


4002 16

4100 02 4200

4202

20

4202 34

4202 41

4202 69

4502

4502 01


B

secțiunii de dezvoltare

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

LV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțele din fonduri externe nerambursabile(FEN) pos laderare

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni .combustibili petrolieri

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din Conduri externe ncrambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PRL1-INANTAR1

Fondul european de Dezvoltare Regionala


Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare î


63.041,910

63.041.910

63.041.910


54.000

90,000

62897,910


Prevederi bugetare trimestriale cumulate


140.000

140.000

140.000


5.000


135.000


Drepturi constatate Total, din anii din anul din care; precedent! curent


încasai! realizate


Stingeri pe alte cai decât încasări


Drepturi constatate de încasat


5.000.000

945.914

137.108


137.108

137.108


5,188


1.26S


23.636

23.636


5.000.000          5.000.00D


945.914

137.108

137.108

137.108


945.914

137.108

137.108

137.108


5.188              5,188


1.268              1,268


130.652


130.652


23,636

23.636


23.636

23.636


Pag. 7 -Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-al

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total* din care:

din anii prcccdcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8~3-6-7

4502

01

02

Sume primite în contul plăților

efectuate in anii anteriori

23.636

23.636

23.636

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR. EFECTUATE SI PREFIN ANTARI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

238.696.030

2.461.750

1238308

1238308

1238308

4802

01

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

Sume primite in contul plăților efectuate

238.696.030

2.461.750

1238308

1238308

1.238308

in anul curent

296218.420

459360

4802

01

02

Sume primite in contul plăților efectuate tn anîi anteriori

32.477.610

2.002390

1.238308

1238308

1.238308

BIHOR

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2019

Pag. 1 -lei-

Prevederi

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

bugetare anuale

Prevederi

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

(i-

ne-

Denumire indicator

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alterai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

aprobate

trimestriale

dîn care:

precedent!

curent

decât incasari

de încasat

Ia finele perioadă de raportare

cumulate

A

B

I

2

3-4+5

4

5

6

7

S=3-6-7

0001

02

TOTAL VENTEURI-BUGET LOCAL

465.312.480

34.021.700

38526.022

67.050

38,758972

38,768,627

57395

0002

L VENITURI CURENTE

162,058.540

30.0t0.000

30.067.214

67.050

30.000.164

30,009.819

57.395

2900

C. VENITURI NEFISCALE

162.058.540

30.010.000

30967.214

67.050

30.003.164

30.009519

57395

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

162.058.540

30.010.000

30.067314

67.050

30.0D0.164

30.009,819

57395

3602

DIVERSE VENITURI

50.000

10.000

67214

67,050

164

9.SI9

57395

23

Taxa de reabilitare termica

50.000

10.000

67214

67.050

164

9519

57395

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

162.008340

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

04

Varsamintc din secțiunea de funcționare

162.008540

30,000,000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

3900

02

ÎL VENITURI DIN CAPITAL

1560.000

1.414.950

1.415.110

1.415.110

1.415.110

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

1.660.000

1.414.950

1.415.110

1.415.110

1.415.110

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

168

168

168

07

Venituri din vânzarea unor bunuri aparttnind domeniului privat al statului sau al unităților admiiustrativ-teri tonale

1.660.000

1.414.950

1.414.942

1.414.942

1.4)4.942

4000

02

IU OPERAȚIUNI FINANCIARE

5545.914

5.945.914

5.945514

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

5.945.914

5945914

5.945514

14

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dc dezvoltare

5.000.000

5.000.000

5.000.000

16

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

945.914

945.914

945,914

4100

02

IV. SUBVENȚII

62.897.910

135.000

135.840

135.840

135.840

Pag. 2 -lei-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

A

B


Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare î


Prevederi bugetare trimestriale cumulate


Drepturi constatate Total, din anii din anul din care; precedent! curent


2         3=M*5         4


încasări realizate


Stingeri pe alte cai decât încasări


Drepturi constatate de încasat


6             7         8=3-6-7


4200

02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

62^57510

4202

20

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambur$abtlc(FEN} ppstaderare

62,897,910

69

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

62.897.910

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE Si

PRE FINANȚĂRI

01

02

Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREF1NANTAR1

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

23S.696.D3D

01

01

Fondul European de Dezvoltare RcgionalafFEDR)

Sume primite in contul plăților efectuate

238.696,030

în anul curent

306.218.420

02

Sume primite in contul plăților efectuate


135.000            135.840

135.000            135.840


135.000


2.461.750

2.461.750


5.188

130.652

23.636

23.636

23.636

13138.3 OS

1.238.308


459360


135.840

135.840


135.840

135.840


5.188

130.652

23.636

23.636

23.636

1.238308

123B.308


5.188

130.652

23.636

23.636

23.636

1.238308

1.238308


Png. 3 -Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3«t+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802 01 02

in anii anteriori

32.477.610

2.002.390

I.23B308

1.238308

1.238308

BIHOR

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31.03.2019

Pag. 1 -Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

AII ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale Cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai Hecat incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenii

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

S

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

S12.790.620

90393350

283.078250

112.660.145

170.418.105

112.651.985

170.426265

0002

I. VENITURI CURENTE

312.646.620

90388350

273.076.982

112.660.145

160.416.837

102.650.717

170.426265

0003

A VENITURI FISCALE

367.091.000

100.789.870

264.017.735

89.140211

174.S77.S24

116.497378

147.520357

0004

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

191.131.000

46.480.000

3S.5S6.766

38386.766

3S.5B6.766

0005

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFITSI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

700.000

100.000

0102

IMPOZIT PE PROFIT

700.000

100.000

01

Impozit pe profit dc la agenții

economici

700.000

100.000

0300

02

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

190.431.000

46380.000

38386.766

38386.766

38.586.766

0302

IMPOZIT PE VENIT

940.000

380.000

379.437

379.437

379.437

18

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

940.000

380.000

379.437

379.437

379.437

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

189.491,000

46.000.000

35307.329

38.207329

38207.329

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

189.491.000

46.000.000

38207329

38207.329

38207329

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

100.070.000

19.679.450

169.707.995

69255.721

100.452.274

54243274

115.464.721

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

100.070.000

19.679.450

169.707.995

69355.721

100.452.274

54.243374

115.464.721

01

Impozit si taxa pe clădiri

65.270.000

13.879.450

126.990.538

52.720.815

74.269.723

39257234

87.733304

01

Impozit pe clădiri dc Ia persoane

fizice

25.400.000

6.500.000

29.711.856

5.416.035

24395.821

15.477263

14.234.593

02

Impozit si taxa pe clădiri dc la

Pag. 2 -Iei-

Prevederi

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

to]

capitol

ra-gral

pa/ Titlu

ti-col

ițe

ai

Denumire indicator

bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anu] curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

02

persoane juridice

39,870.000

7379.450

97.278.682

47304.780

49.973.902

23.779371

73.498.711

02

01

Impozit si taxa pc teren

Impozit pe terenuri de la persoane

19.500.000

3500.000

37.458.646

15365.747

22.092.899

11315.858

26.142.788

fizice

9.300.000

2.000.000

12.065569

2346.771

9.118.798

5.738375

6327.294

02

Impozit si taxa pc teren de la persoane juridice

10.200.000

1500.000

25393.077

12.418.976

12.974.101

5.577.583

19.815.494

03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

5.500.000

1300.000

1.76131S

487.652

1373,566

1358.60D

502.6)8

50

Alte impozite si taxe pc proprietate

9.800.000

1.000.000

3.497.593

681507

2.816.086

2.411582

1.086,011

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICE

75.890.000

34.630.420

55.722374

19.884.490

35338.484

23.667338

33055.636

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

49.7) 5.000

19.905.000

1137650D

11376,500

11376,500

02

Sume defalcate din taxa pc valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei or,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

17.514.000

11532.000

10.457.000

10.457.000

10.457.000

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

28.774.000

7,481.000

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

3.427.000

892.000

819500

819500

819500

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

1550.OC0

330.000

427.858

122.554

305304

321,818

106.040

07

Taxe hoteliere

1550.000

530.000|

427.858

122.554

305304

321.818

106.040

Pag. 3 -lei-

Prevederi

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

bugetare

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

fol

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

anuale

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

tal

grai

Titlu

col

at

aprobate

trimestriale

din care;

precedent!

curent

decât incasari

de încasat

hi finele

cumulate

perioadei

de raportare

A

B

t

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1502

TAXE PE SERVICE SPECIFICE

125.000

35.000

46.700

13.451

33349

33.173

13.527

01

Impozit pe spectacole

125.000

35.000

46.700

13.451

33.249

33.173

13527

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRI! BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACHVITATJ

24.500.000

14.360.420

43.971.916

19.748.485

24323.43!

12.035.847

31.936.069

02

Impozit pe mijloacele de transport

23.550.000

13.900.420

42.734.857

19.163533

23.571324

11.568371

31.1663X6

01

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

13.550.000

8,400,420

24.655387

9.899.762

14.755.625

7.407595

17347392

02

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

10.000.000

5300,000

18,079470

9.263.771

8.815.699

4.160376

13.919.t94

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

9SO.MO

460.000

1237.059

584.952

652.107

467376

769.483

2900

02

C. VENITURI NEF1SCALE

-54.444380

-10.401.520

9.059347

23.519.934

-14.460.687

-13.846.661

22305.908

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

36350.000

9.740.550

10.273.445

12.220

10361325

10.174.571

98.874

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

36550.000

9.740350

10373.445

12320

10.26132$

10.174.571

98.874

05

Venituri din concesiuni si închirieri

32.850.000

9.340350

10373.445

12320

10361325

10.174571

98.874

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

32.850.000

9340.550

10373.445

12320

10361325

10.174371

98.874

08

Venituri din dividende

3.700.000

400.000

02

Venituri din dividende de la alti

plătitori

3.700.000

400.000

3300

02

C2. VAblZARl DE BUNURI SI SERVICII

-90.994380

-20.142.070

-1,214.198

23.507.714

-24.721.912

-24.021.232

22.807.034

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV1TATI

19.097.000

6.143.490

1.930.917

5.047

1.925.870

1.927383

3.634

08

Venituri din prestări de servicii

7.526.000

1.767300

1.737.055

4.445

1.732.610

1.734.023

3.032

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

Pag. 4 -Iei-

Capi, fol

Subcapitol

Paragini

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

$-3-6-7

3302

10

legali pentru întreținerea copiilor in

crcse

1.080.000

300.000

193333

193333

193333

12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5.000

1200

499

572

-73

-73

572

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputalii si despăgubiri

30

30

30

50

Alte venituri din prestări de servicii sî alte activitati

I0.4S6.000

4.074.790

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

600.000

150.000

111.912

IU.912

1113212

02

Taxe extrajudiciare dc timbru

600.000

150.000

111.612

111.612

111.612

50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

300

300

300

3502

AMENZI, PENAUTATI SI CONFISCĂRI

12.100.000

2200.000

25.489.182

23.441220

2.047362

2.730.727

22.758.455

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

11.400.000

2.000.000

20.450.917

18L102.449

2.348.468

2.597.871

17.853.046

02

Venituri din amenzi si alic sancțiuni aplicate dc către alte instituții dc specialitate

11.400.000

2,000.050

20.450.917

18.102.449

2.348.468

2.597.871

17.853.046

50

Alte amenzi, pcnalitali si confiscări

700.000

200.000

5.038365

5.338.771

*300306

132.856

4.905.409

3602

DIVERSE VENITURI

35.100.000

1.247.280

1.136.634

61.447

1.075.187

1.091.689

44.945

01

Venituri din aplicarea prescripției cxtînctivc

2.894

2.S94

2.894

01

Venituri din aplicarea prescripției extinclive

2.894

2.894

2.894

06

Taxe speciale

2.200.0001

500.000

341346

7.262

334284|

341.546

Pag. 5 -Iei-

Prevederi

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Alt

bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

Drepturi constatate

Incasa rf

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-grai

pa/

Titlu

tî-col

ne-at

Denumire indicator

bugetare trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

realizate

alte cai decât încasări

constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3602

50

Alte venituri

36.900.00D

7472X0

792.194

54.185

738.009

747249

44545

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

-161.891380

-29.882.840

429.882.843

-29.882.843

-29.882.843

01

Donații si sponsorizări

117.160

117.160

117.157

117,157

117.157

03

Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus)

-162.00g.540

-30.OOO.C00

-30.000.000

-30,000.000

-30.000.000

4000

02

fii OPERAȚIUNI FINANCIARE

10.000.000

10.000.000

10.000.000

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

10.000.000

10.000.000

10.000.000

11

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii dc funcționare

10.000.000

10.000.000

10.000.000

4100

02

IV. SUBVENȚII

144.000

5.000

1268

1268

1268

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

144.000

5.000

1.268

1268

1268

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

144.000

s.ooa

1268

1268

1268

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri

54.000

5.000

1268

1268

1268

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

90.000

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CF' jUIELI 31.03.2019                '

■Aa/g^-a         L-fr              Imului c.o<zal_

f                                                                       /                                                                                              9

£O(\!T~U(— fy-S O'Cc.c/TZfc -4- (iczes-zv^CA 49CMC — Q I-^LTCȘ f & L~.-1

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

/........

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

toi

capi-

ra-graf

pa/ Titlu

ti-col

ne-

Denumire indicator

aprobate

trimestriale

aprobate

trimestriale

Angajamente

bugetare

legale

Cheltuieli

legale

fol

at

1» finele

cumulate

la finele

cumulate

efectuate

de plătit

efective

perioadei

perioadei

de raportare

de raportare

A

B

I

2

( 3

5

6

pV

8'6-7

9

0

BIHOR

5002

TO TAL CHELTUIELI

357.985.689

854.975.300

201387350

116.028.091

98.840313

97.035.699

1.80-4.614

82.690340

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

461.666

58.514.660

13.435.950

11.016.816

10573.868

10376.930

396538

11.474.675

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

461.666

45.598.050

12.1403*50

9.788.964

9.746.096

9394.778

151.318

10.541.217

01

Autoritati executive si legislative

461.666

45.598.050

12.140.950

9.788564

9.746.096

9.594.778

151.318

10.541317

03

Autoritati executive

461.666

45398.050

12.140.950

9.788564

9.746.096

9.594.778

151.318

10.541.217

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.084.610

564.000

532355

532.275

530324

1.751

536.830

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

1.816.000

5402

10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2368.610

564.000

532355

532.275

530.524

1.751

536.830

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

8.832.000

731.000

695.497

695.497

451.628

243.869

396.628

6000 02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

5.742.200

1.650.000

1351.510

1351.010

1.350.595

415

1314.038

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5.742.200

1.650.000

1.351.510

1351.010

1350395

415

1.314.038

03

Ordine publica

5.680.200

1.620.000

1.344.563

1.344.063

1.343.648

415

1308.464

04

Politic comunitara

5.680.200

1.620.000

1.344363

1.344.063

1.343.648

415

1.308.464

05

Proiecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

62.000

30.000

6547

6547

6.947

5.574

6500

02

Partea ni-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

18.653.80-1

212.240.140

37.834.140

26.399.587

26389.186

25.912.114

477.072

26358.865

6502

INVATAMANT

14.301.891

51-271.190

13.667.540

7.642.710

7.642.291

7.486300

155.791

6.676.235

03

Invatamant preșcolar si primar

11.896.333

9.202.950

1.580.740

898.208

897.799

897.799

924.854

01

Invatamant preșcolar

11.896.333

9.202.950

1.580.740

898.208

897.799

897.799

924.854

04

invatamant secundar

2.295.980

41.603.810

11.861.330

6.726531

6.726521

6372.676

154.245

5.697.477

Pag. 2      - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli |

toi

capi-

ra-graf

pa/ Titlu

ticul

ne-

Denumire indica tur

aprobate

trimestriale

aprobate

trimestriale

Angajamente

legale

toi

at

Ia finele

cumulate

la finele

cumulate

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

perioadei

perioadei

de raportare

de raportare

A

B

t

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

6502

01

Invatamant secundar inferior

1,007,965

10.883340

3.693.730

2,439591

2.439581

2310378

129.603

1.451.116

02

Invatamant secundar superior

1.288.015

30,720.470

8.167.600

4286540

4286.940

4262.298

24.642

4246361

50

Alte cheltuieli in domeniul

inva taman tului

109.578

464.430

225.470

17.571

17.571

16.025

1546

53.904

6602

SANATATE

118.482

58.617.770

1.785,000

1.701,103

1.701.103

1.694534

6.569

1.888.387

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

118,482

51.132.770

30.000

7521

7.521

952

6569

84.114

6602

06

01

Spitale generate

118.482

51.132.770

30.000

7321

7.521

952

6369

84.114

08

Servicii de sanatare publica

7,485,000

1.755,000

1.693.582

L693582

1.693.582

1.691.836

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

112.437

50

Alte instîtutii si acțiuni sanitare

112X37

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

4.159,813

51,304,470

10365.460

6.067.412

6.057,504

5.752.576

304326

6.264389

03

Servicii culturale

400525

1.500,000

500.000

500

500

500

718

12

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

400.925

1.500.000

500.000

500

500

500

718

6702 05

Servicii recreative si sportive

3.486358

34,755370

6.698.960

3.753.867

3.753.162

3534.656

218,506

3.799325

01

Sport

3.486358

22,496.230

5385360

2.959.511

2558.806

2.740300

218506

2.799.100

03

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si dc agrement

12259.740

1313.000

794356

794356

794356

1.000225

6702 06

Servicii religioase

1,809.000

700.000

50

Alte servicii in domeniile culturii.

rccrwrii si religiei

272.530

13239.500

2.466500

2313.045

2303.842

2.217.422

86.420

2.464.846

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

73.618

51.046.710

12.016,140

10.988362

10.988.288

10.978.502

9,786

11529354

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

31.865300

7.658.000

7387.731

7387.731

7387.731

7.704,178

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

1

31.86S.800|

7,658,000

7387.731

7387.731

7387.731

7,704,178 j

Pag. 3

Capitol

Subcapitol

Fu-

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

’ Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ir (inele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate te linele perioadei de raportare

trimestriale Cumulate

A

R

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6802 06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

7204300

1,832.000

1369.400

1369.400

1.569.400

I.6373S5

6802 11

Cresc

70,048

9.225.270

2356.000

1329.640

1329366

1.919.780

9.786

2.023230

15

Prevenirea excluderii sociale

242.000

93.000

7350

7350

7350

7.840

01

Ajutor social

242.000

93.000

7350

7.550

7350

7.840

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

3.570

2309.140

77.140

94.041

94.M1

94.041

156.751

6802 50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

3,570

2.509,140

77.140

94.041

94.041

94.041

156.751

7000

02

Partea IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

32.073373

171.845310

42305330

23304.742

23319.423

22.677.681

841.742

18372.498

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

31.955.020

147.903.520

37324330

21323.620

21,63830]

20.796359

841.742

12.198.060

03

Locuințe

227,837

5.166.810

20.000

128.123

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

227,837

5.166.810

20.0 IX)

128.123

05

Alimentare cu apași amenajari hidrotehnice

5217.000

01

Alimentare cu apa

5217.000

06

Iluminat public st electrificări

439359

10.186310

3.015.000

2.755.011

2.755.011

2.755.011

2.755.011

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

31.287,824

127.333.400

34.489330

19.168.609

18.883290

18.041.548

841.742

9314326

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

118,953

23,942390

5381.000

1.881.122

1.881.122

1381.122

6.374.438

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

118,953

21.978390

5381.000

1.881.122

1.881.122

1.881.122

6373360

01

Salubritate

118,953

21378390

5381.000

1381.122

1.881.122

1.881.122

6363363

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

10397

7402

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.964.000

50

Alte servicii in domeniul protecției

|

Pag. 4      - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alt ne-ut

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

mediului

478

800G

02

Partea V-u ACȚIUNI ECONOMICE

306.756.246

4O6.0239D

105.461.630

53.455.436

36.606.826

36518379

88.447

24,970.464

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

10296.177

6.718.180

1.01C

500

500

500

52.823

8002

01

Acțiuni generale economice si comerciale

10296.177

6.718.180

1.010

500

500

500

52.823

10

Programe de dezvoltare regionala si

sociala

10396.177

6.718,180

1.010

500

500

500

52.823

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

21.235.782

113.841.090

36.005330

32328.638

15.480.028

15.391381

88.447

15349.471

06

Energie termica

21.235.782

113.841.090

36.005330

32328.638

15.480.028

15391.581

88.447

15349.471

8402

TRANSPORTURI

275.264287

286.073.120

69.455390

21.126298

21.126.298

21.126298

9.568.170

03

Transport rutier

275.264.287

286.073.120

69.455290

21.126298

21.126298

21.126298

9.568.170

02

Transport în comun

167,853305

139.701.690

32.627.790

10.296,98]

10.296.981

10296381

5.636.011

03

Străzi

107.410382

14637 L.430

36.827300

10.829317

10.829317

10.829.317

3.932.159

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.03.2019


Fag. 5      - let-

—— '■


Capitol

Subcapitol

P*-ra-grai

Grupa l Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia Sitele perioadei de raportare

trimestriale ea muls te

aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

5

0

BIHOR

5002

TOTAL CHELTUIELI

357.985.689

854.975300

201287.250

116.028.091

98.840313

97.035.699

1.804.614

82.690.540

01

CHELTUIELI CURENTE

253.S33.303

604345.660

137.761.790

75.081298

74317.439

73.656.271

1.161.168

76.130584

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6S.103.970

17.045.530

15.706.094

15.706.094

15.705.496

598

15318.876

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICE

I18.9S3

104.116.980

32372.470

20.J98368

20.144.586

19,580310

564276

24318.774

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.740.000

693.000

658.149

658.149

414280

243369

359280

40

TITLUL IV SUBVENȚII

55.181.040

19.546.000

19346368

19346363

19.346368

19.457356

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.816.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.035.950

3338.000

3338.000

3.338.000

3338.000

3338.000

55

TITLUL VR ALTE TRANSFERURI

33.574.890

11289.940

3.956.743

3.746.666

3581518

165.148

3581518

56

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

555.766

535.910

3.500

649222

57

TITLUL Vm ASISTENTA SOCIALA

24.940.760

6,497360

5.596258

5.596258

5.506564

89.694

5.757.440

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

252,958.584

279255.890

42.156.210

3325.802

3325.802

3318.794

7.008

72.479

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

15.044.270

4219.780

2354316

2354316

2.864341

90.575

2377.639

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

104352386

211.687510

54.532.330

31339.246

15.015.329

14359378

155.951

6359356

71

TITLUL XII I ACTIVE NEFINANCIARE

104.352386

209.187.510

54332.330

31339.248

15.015329

14359.378

155.951

6559.956

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2500.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

39331.000

9.882.000

9.809387

9.809387

9322.492

487.495

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

39.831.000

9.882.000

9.809387

9.809.987

9.322.492

487,495

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-888.870

-888370

-802442|

-802.442

-802.442


Pag- ti

-lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-

P’/ Tifla

4 * 8

Aii

HC-

St

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate latinele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

S

6

7

8=5-7

9

85

Titlul XDC PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-888.870

-888.870

-802.442

-802.442

-802.442

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

■161,666

58.514.660

13.435350

11.016.816

10373.868

10.576330

396338

11.474.675

5102

AUTORTTATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

461.666

45398.050

12.140350

9.788364

9.746.096

9394.778

151318

10341317

01

CHELTUIELI CURENTE

422 60.000

11.757.750

10.445.760

10.402301

10356.483

146.418

10,404.157

10

TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL

31330.000

8304.750

7,643.786

7.643.786

7343.786

7.742.895

10

01

Cheltuieli salariale in bani

29.994,750

8.004.750

7.476344

7.476344

7.476344

7374.707

10

01

01

Salarii de baza

23.170.000

6.100.000

5.830.660

5.830.660

5.830.660

6.136.813

10

01

06

Alte sporuri

1,490.000

400.000

371310

371310

371310

378.089

10

01

12

Indemnizații plutite unor persoane din

afara unitarii

800.000

220.000

182,435

182.435

182.435

202,125

10

01

13

Drepturi de delegare

35.000

5.000

3.000

3.000

3,000

831

10

01

17

Indemnizații de tirana

L430.000

400.000

348.740

348.740

348.740

3«.093

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

3.019,750

879.750

739.499

739.499

739.499

492.756

10

02

Cheltuieli salariale in natura

«5350

-1.400

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

«5.250

-1.400

10

03

Contribuții

690.000

200,000

167.542

167.542

167.542

169.588

10

03

07

Contribuția asiguralorie pentru munca

690.000

200.000

167342

167342

167.542

169.588

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICE

10.588.000

3.453.000

2.719341

2.677.082

2330.664

146,418

2.578.062

20

01

Bunuri si servicii

6.043.000

2.045.000

I.485399

1.481.759

1.404.702

77,057

1.539.637

20

01

01

Furnituri de birou

370.000

150.0DO

88.372

88.372

88.372

74.952

20

01

02

Materiale pentru curățenie

108.000

40.000

19.195

19.195

19,195

18918

20

01

03

Încălzit, iluminat si furia motrica

820.000

400.000

363305

363305

363.205

358.612

20

01

04

Apa, canal si salubritate

70.000

25.000

15345

15345

15345

10.963

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

j

Pag. 7      -

Capi* fol

Sub-

Mpu toi

Pa

ragraf

Gru-

P»/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

internet

765.000

300.000

253.480

249240

172.692

76.548

209399

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

90.000

30.000

19.771

19.771

19.262

509

26,065

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.820.000

1.100.000

726.731

726,731

726.731

840328

20

02

Reparații curente

95.000

40.000

1.771

1.771

1.771

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

290.000

24.000

6.450

6.490

6.490

20

05

01

Uniforme si echipament

18.000

2.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

272.000

22.000

6A90

6.490

6.490

20

06

Deplasări, detasari, transferări

280.000

27.000

21.000

21.000

21,000

19.489

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferări

250.000

25.000

20.000

20.000

20.000

19.489

20

06

02

Deplasări in străinătate

30.000

2.000

1.000

1.000

1.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

22.000

5.000

3.01 J

3.01J

3.011

2388

20

13

Pregătire profesionala

43.000

10.000

7200

7200

7,200

7200

20

14

Protecția muncii

20.000

2.000

20

30

Alte cheltuieli

3.795.000

1300.000

1.194.470

1.155.851

1,086.490

69361

1.009348

20

30

02

Protocol si reprezentare

210.000

45.000

40325

40.325

40.325

42325

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3385.000

1255.000

1.154.145

LI 15.526

1.046.165

69361

966.823

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

342.000

100.000

82.033

82.033

82.033

83.200

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

342.000

100.000

82.033

82,033

82.033

83200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

461.666

4.014.070

1.059220

19220

19.211

14.31!

4.906

137.060

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

461.666

4.014.070

i.059220

19220

19.211

14.311

4.900

137.060

71

01

Active fixe

461.666

4.014.070

1.059220

19220

19.211

14311

4200

137.060

71

01

01

Construcții

20.230

J 0.417

Capi

tol

Snb-

op> fol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

A

B

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71

01

30

Alic active fixe (inclusiv reparații capitale)

84

PI ATI EFECTUATE 04 ANE PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

5402

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10

02

Cheltuieli salariate in natura

10

02

06

Vouchcre dc vacanta

10

03

Contribuții

10

03

07

Contribuția asigurat orie pentru munca


Credite de angajament


aprobate la finele perioadei de raportare


461.666


trimestriale cumulate


Fag. 8______-lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angaja mente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

3

4

5

6

7

8=6-7

9

111.000

10,853

46.000

30.490

3.833.84C

1.059220

19220

19211

14.3H

4200

85300

-676,020

-676.020

-676.016

-676.016

-676.016

-676.020

-676.020

-676.016

-676.016

-676.016

-676.020

-676,020

-676.016

-676.016

-676.016

-676.020

•676.020

-676,016

-676.016

-676.016

4.034.610

564.000

532355

532.275

530.524

1.751

536.830

4.075.110

564.000

532355

532.275

530324

1.751

536.830

2.103.160

506.000

496276

496.276

496276

504.805

2.011.660

495.000

485355

485355

485.355

493.696

1.646.660

410.000

407.016

407.016

407.016

428291

115.000

25.000

24,272

24272

24.272

25.138

250.000

60.000

54.067

54.067

54.067

40267

43.500

43.500

48.000

11.000

10.921

10.921

10.921

11.109

48.000

11.000

10.921

10.921

10221

11.109

Pag- 9

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

126,000

50.000

29.019

28369

27218

1.751

24.786

20

01

Bunuri si servicii

121.000

50.000

29.049

28369

27218

1.751

24.786

20

01

01

Furnituri de birou

£.000

4.000

20

01

03

încălzit; iluminat si foita motrica

20.500

15.000

10.600

10.600

8308

1.692

8.633

20

01

04

Apa, canal si salubritate

LOGO

1.000

200

120

61

59

61

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

întemet

1.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

90300

30.000

18249

18.249

18249

16.092'

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

5.000

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1316.030

50

04

Fond de rezerva bugetara Ia dispoziția

autorităților locale

1.816.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

29350

8.000

7.030

7.030

7.030

7239

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

29350

8.000

7.030

7.030

7.030

7239

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9JM

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

9300

71

01

Active fixe

9,500

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

9.500

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

8.832.000

731.000

695.497

695.497

451.628

243.869

395.628

0]

CHELTUIELI CURENTE

8332.000

731.000

695.497

695.497

451.628

243.869

396.628

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1

92.000

38.000

37348

37.34

37348

37348

Pag. 10      - Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-

P,y

Titlu

Articol

Aii-

ne-

8t

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate

- latinele perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

92.000

38.000

37348

37348

37.348

37348

20

24

02

Comis toane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

92.000

38.000

37.348

37348

37348

37348

30

TITLUL HI DOBÂNZI

8.740.000

693.000

658.149

658.149

414280

243.869

359280

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.740900

693.000

658.149

658.149

414280

243.869

359280

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.740.000

693.000

658.149

658.149

414.280

243.869

359280

6000 02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

5.742200

1.650.000

1351310

1351.010

1350395

415

1314,038

6102

ORDINE PUBUCA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5.742200

1350.000

1351310

1351.010

1350.595

415

1314.Q38

01

CHELTUIELI CURENTE

5304.600

1.650.000

1351310

1351.010

1.350.595

415

1296.414

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5,129.000

1300.000

1239.169

1239.169

1239.169

1.256227

10

01

Cheltuieli salariate in bani

4.077.700

1.266.000

1.008.413

1,008,413

1.008.413

1.017916

10

01

01

Salarii de baza

3300.000

1.150.000

905268

905268

905268

929.104

10

01

06

Alte sporuri

30.000

13.000

4.828

4.828

4328

4.953

10

01

13

Drepturi de delegare

1.000

10

01

17

Indemnizații de hrana

12.000

5.000

2370

2.570

2370

2350

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

534.700

98.000

95.747

95.747

95.747

81309

10

02

Cheltuieli salariate in natura

957 300

210.000*

208275

208.275

208275

215.407

10

02

02

Norme de hrana

850.000

210.000

208.275

208275

208.275

215.407

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

107300

10

03

Contribuții

94.000

24.000

22.481

22.481

22.481

22904

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

94.000

24.000

22.481

22.481

22.481

22904

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

375.600

150.00Q

112341

111.841

111.426

415

40.187

20

01

Bunuri si servicii

101.000

39.000

6947

6.947

6.947]

2.663

Pag, 11      ~ Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Arco!

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cunittlnte

aprobate

11 finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si ibneCionare

101.000

39.000

6.947

6947

6347

2.663

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

197.000

67.000

66393

66393

66393

20

05

01

Uniforme si echipament

197.000

67.000

66.593

66.593

66393

20

06

Deplasări, detasarî, transferări

35.000

25.000

23369

23369

23369

22307

20

06

01

Deplasări interne, detasarî, transferări

35.000

25.000

23369

23369

23.369

22307

20

13

Pregătire profesionala

24.000

11.000

11.000

10,500

10.500

11.000

20

30

Alte cheltuieli

18.600

8.000

4.432

4.432

4.017

415

4.017

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

18.600

8.000

4.432

4.432

4.017

415

4.017

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

237.600

17.624

71

TITLUL XDI ACTIVE NEFINANCIARE

237.600

17.624

71

01

Active fixe

237.600

17.624

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

225.600

12326

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

2311

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

12.000

1.787

6500

02

Partea Ql-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

I8.653.8C-1

. 212240.140

37334.140

26399387

26389.186

25312.114

477.072

26358.865

6502

INVATAMANT

14301,89]

51271.190

13.667340

7.642.710

7.642.291

7.486300

155.791

-    6.676.235

01

CHELTUIELI CURENTE

12,102.478

46302.640

12.085.000

6.786320

6.786.101

6.634259

151.842

6352333

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

227.010

55.780

33378

33.978

33380

598

31.701

10

01

Cheltuieli salariate in bani

227.010

55,780

33.978

33.975

33.380

598

31.701

10

01

15

Alocații pentru transportul Ia si de Ia

locul de munca

227.010

55.78CÎ

33378

33.978

33380

598

31.701

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19313.600

9.786.47H

5.475.788

5.475369

5.414.258

61.111

5.484.728

Fag. 12

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alt

uc-

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

Bunuri si servicii

13.W8.620

5548.760

5233.044

5232.625

5.183340

49.285

5278.202

20

01

01

Furnituri de birou

260.740

44.080

17.842

17.842

15.885

1.957

16.962

20

01

02

Materiale pentru curățenie

452.050

71.710

37.317

37.317

34590

2.727

64360

20

01

03

Încălzit, iluminat si foita metrica

9.624350

4502.930

4.610.709

4.610.290

4.579.078

■ 31312

4589.061

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.013.980

254570

212273

212273

211.905

368

214305

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

359580

90.170

74.953

74.953

74.148

805

73.486

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

506.810

168570

70.996

70.9%

67.864

3.132

74397

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.430.910

416.730

208554

208.954

199.870

9.084

245.631

20

02

Reparații curente

3.895300

3.174540

65.073

65.073

65.073

64255

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

840.020

216.990

50500

50300

44300

6.000

22.076

20

05

01

Uniforme si echipament

2.500

20

05

30

Alte obiecte de inventar

837520

216.990

50300

50300

44300

6.000

22.076

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

21540

8.000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

21540

8.000

20

09

Materiale de laborator

6.000

2.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentaro

26.650

2.000

20

[3

Pregătire profesionala

191.900

31.050

1O.4S4

10.484

10.484

9.832

20

14

Proiecția muncii

20.810

3.090

2.892

2.892

2.892

2.892

20

30

Alte cheltuieli

662.760

400.040

113.995

113595

108.169

5.826

107,471

20

30

04

Chirii

366500

203.800

90.992

90.992

90.992

91.171

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

296360

196.240

23.003

23.003

17.177

5.826

16.300

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.644.630

965.640

871.880

871.880

871.880

871.880

Pag. 13

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite <Ie angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente legile

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

55

01

A Transferuri interne

3.644.630

965.640

871.880

871,880

«71.880

871.880

55

01

18

Alte transferuri curente interne

18).890

45.960

45209

45209

45209

45209

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

3.462.740

919.680

826571

826571

826.671

826571

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

45.778

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

45.778

56

01

01

Finanțarea naționala

36.739

56

01

02

Finanțarea externa ncrarobursabila

2517

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

6522

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

1313260

861360

211371

211371

121.677

89.694

117294

57

02

Ajutoare sociale

1313260

861360

211371

211371

121577

89.694

117294

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

1303260

854360

21027J

210271

120.577

89594

116294

57

02

03

Ticbietc de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

10.000

7.000

1.100

1.100

1.10O

1.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

12.102.478

21580.800

401.000

193503

193.503

193.064

439

952

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

12.102.478

21.580.800

401.000

193503

193503

193.064

439

952

58

01

01

Finanțarea naționala

3.143510

97.620

34.743

34.743

34304

439

142

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

12.102.478

18.422.930

302380

158.660

158.660

158.660

810

58

01

03

Cheltuieli neCligîbite

14.360

1.000

100

100

100

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

22334 Oi

14.750

Pag. 14      - Iri-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

AU ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

■probate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale Cumula Ic

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

59

01

Burse

50.000

14.750

59

11

Asociații si fundații

193340

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.199.413

5.029.940

1.643.930

917.576

917376

913.627

3.949

123302

7J

TITLUL X1H ACITVE NEFINANCIARE

2.199.413

5.029.940

1.643330

917.576

917376

913.627

3.949

123.902

71

01

Active fixe

2.069.582

4.519.740

1.643330

917576

917376

913,627

3.949

123302

71

01

01

Construcții

940.100

6.110

100

100

100

711

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport ’

4.759

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6526

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.069.582

3379.640

1.637.820

917.476

917.476

913327

3.949

111306

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

129.831

510300

84

PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

•61390

-61390

-61386

-61386

-61.386

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-61.390

-61390

•61386

-61.386

-61.386

85

01

Plăti efectuate in unii precedent! si

recuperate in anul curent

-61390

-61390

-61386

-61386

-61386

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

•61390

-61.390

-61386

-61386

-61386

6602

SANATATE

118.482

58.617.770

1.785.000

1.701.103

1.701.103

1.694.534

6369

1.888387

01

CHELTUIELI CURENTE

118.482

54.621.710

1.785.000

1.701.103

1.701.103

1.694.534

6369

1.883.869

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.123.000

1.680.000

1.663.362

1.663.362

1.663.362j

1.659,611

Pag. 15

- Iei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii n& at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

aprobate latinele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

10

01

Cheltuieli salariate io bani

6.869.000

1.643.000

1.627.230

1.627230

1.627.230

■ .................

1.623.091

10

01

Ol

Salarii de baza

5.281.000

1238.000

1235.752

1.235.752

1.235.752

1314.492

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

649.000

150.000

148281

148281

148281

157324

10

01

17

Indemnizații de hrana

239.000

55.000

53.459

53.459

53.459

56.845

10

01

30

Alte drepturi sa]anale în bani

700.000

200.000

189.738

189.738

189.738

94.430

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

100.000

10

02

06

Vouchcre de vacanta

1(10.000

10

03

Contribuții

154.000

37.000

36.132

36.132

36.132

36.520

10

03

07

Contribuția asîguratorie pentru munca

154.000

37.000

36.132

36.132

36.132

36.520

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

295.000

58.000

14.866

14.866

14,866

15.047

20

01

Bunuri si servicii

43.000

15.000

3.074

3.074

3.074

2.556

20

01

01

Furnituri de birou

9.000

9.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4.000

1.000

733

733

733

733

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

30.000

5.000

2.341

2341

2.341

1.823

20

04

Medicamente st materiale sanitare

228.000

19.000

11.792

11.792

11.792

11.792

20

04

01

Medicamente

88.000

18.000

11.711

11.711

11.711

11.711

20

04

02

Materiale sanitare

140.000

1.000

81

81

81

81

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

24.000

24.000

699

20

05

30

Alte obiecte de inventar

24.000

24.000

699

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

1,000.000

51

02

Transferuri de capital

1.000.000

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

1

Pag. 16

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

legate

Pta6 efectuate

Angajamente

Cheltuieli efective

toi

căpiat

tigrat

P>/ Titlu

ticul

Beat

Denumire indicator

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Angajamente bugetare

legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

din domeniul sanatatîi

1.000.COC

56

TITLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

192.410

56

01

Programe dm Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

19X410

56

01

01

Finanțarea naționala

6.745

56

01

02

Finanțarea externa nurambursabîla

173.170

56

01

03

Cheltuieli nedigibile

12.495

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR2014-2020

118.482

46,136,710

30.000

7321

7321

952

6569

952

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

118,482

46.136.710

30.000

7.521

7.521

952

6369

952

58

01

01

Finanțarea naționala

6.5781)30

10.000

1.128

1.128

143

985

143

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

118.482

39352350

20.000

6393

6393

809

5.584

809

58

01

03

Cheltuieli neclîgibilc

204.830

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

67.000

17.000

15354

15354

15354

15.849

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncîncadrate

67.000

17.000

15354

15354

15354

15.849

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.518

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4318

71

01

Active fixe

*

4.518

71

01

01

Construcții

2.016

71

01

02

Mașini echipamente si mijloace de

transport

1

2371

Pag. 17

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

ti-col

AU-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la Enelc perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

131

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.996.060

81

TULUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3996.060

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

3.996.060

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

4.159.813

51.304.470

10365.460

6.067.412

6,057.504

5.752.578

304.926

6264.889

01

CHELTUIELI CURENTE

3.500

36.024.490

7.091500

6,067,952

6.058.098

5.753.172

304526

5562.416

20

TITLUL E BUNURI SI SERVICII

S.992,710

2250.000

1.929.952

1.920.098

1.615.172

304526

157X858

20

01

Bunuri si servicii

8372.710

1.995.000

1326.729

1.916.875

1.611,949

304526

1.571.125

20

01

02

Materiale pentru curățenie

34,000

10.000

5587

4,771

4.771

4.448

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

1370,000

800.000

770.483

770.483

579.228

191255

588.387

20

01

04

Apa, canal $i salubritate

171,000

54.000

46273

46273

45383

890

47.063

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, ty,

internet

12.500

4.000

3.040

3.040

2,060

980

2530

20

01

09

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.713

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6.785210

1,127.000

1.101346

1.092308

980.507

111.801

925584

20

02

Reparații curente

480.000

250.000

1.733

1.733

1.733

1.733

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

140.000

5.000

1.490

1.490

1.490

20

05

01

Uniforme si echipament

10.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

130.000

5.000

1.490

1.490

1.490

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.035.950

333S.00C

3338.000

3338.000

3338.000

333&000

Pag. 18

- Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa-graf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plat! efectuate

Angajamente legale dc plutit

Cheltuieli efective

aprobate la (inele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la Unde perioade* de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

51

01

Transferuri curente

13.726.400

3316.000

3316,000

3316,000

3316.000

3316.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

13.726.400

3316.000

3316,000

3316.000

3316.000

3316.000

51

02

Transferuri de capital

309,550

22,000

22.000

22.000

223)00

22.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

309.550

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

55

TULUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

3300

3.500

3300

251358

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

3300

3300

3.500

25)358

56

01

01

Finanțarea naționala

59341

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

190.199

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

3300

3.500

3.500

2.018

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

4.983.330

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.983330

58

01

01

Finanțarea naționala

747.500

58

01

02

Finanțarea externa neramburxabila

4.235330

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.009.000

1300.000

800.000

800.000

800.000

800.000

59

11

Asociații si fundații

6200.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

59

12

Susținerea cultelor

1309.000

700.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.156313

15,282,020

3276.000

1.500

1.446

1.446

302.473

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.156313

15282.020

3276.000

1.500

t.446

1.446

302.473

71

01

Active Dxc

684.830

5.042,020

1.036.000

1.500

1.446

3.446

302.473

Pag. 19

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8-6-7

9

71

01

01

Construcții

1.000

1.000

1.000

946

946

21.385

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

42.590

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

65.788

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

684.830

5.041.020

1.035.0DO

500

500

500

17X710

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

3.471.483

10X40.000

2X40.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.040

-2.040

-2.040

-2.040

-2040

85

Titlul XIX PLAI! EFECTUATE IN AND

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.0'0

-2.040

-2.040

-2.040

-2.040

85

01

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in mul curent

-2.040

-2.040

-2.0-10

-2.040

-2.040

85

01

01

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in amil curent (SF)

-2.040

-2.040

-2.040

-2.040

-Z040

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

73.618

51.tM6.710

1X016.140

10.988362

10.988288

10.978.502

9.786

11.529354

01

CHELTUIELI CURENTE

50.925320

12,040.000

11.012.866

11.012.796

11.003.010

9.786

11.492.685

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.191.800

3.099.000

4.629.523

4.629323

4.629523

4.723.637

10

01

Cheltuieli salariate in bani

19.437.800

4.792.000

4528.999

4328.999

4528X99

4.619.698

10

01

01

Salarii de baza

15361.800

3.834.000

3.654.563

3,654.563

3.654.563

3.791.493

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

597.000

135.000

129.403

129.403

129.403

138.537

10

01

06

Alte sporuri

35.000

9.000

8301

8.301

8.301

7323

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

Pag. 20 -kfr

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Ariceai

Alt ne-st

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Piști efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

aprobate

Ii finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

afara unitarii

1.000

10

01

13

Drepturi de delegare

10.000

1.000

160

160

160

160

10

01

17

Indemnizații de hrana

1.579.000

398.000

377.632

377.632

377.632

376.562

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

1.854.000

415.000

358.940

358940

358.940

305.623

10

02

Cheltuieli salariale in natura

316.500

199.000

10

02

06

Vouchere de vacanta

316.500

199.000

10

03

Contribuții

437,500

(08.000

100.524

100.524

100.524

103.939

10

03

07

Contribuția asîguratcric pentru munca

437.500

108.000

100.524

100J24

100.524

103.939

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.654.920

1.198.0K

925.336

925.266

915.480

9.786

'1.017.477

20

01

Bunuri si servicii

1365.000

403.000

306.376

306376

306376

346.775

20

01

01

Furnituri de birou

45.000

6.000

4.838

4.838

4.838

6.003

20

01

02

Materiale pentru curățenie

82.000

16.000

14.744

14.744

14.744

16.137

20

01

03

încălzit, iluminat si torta motrica

331.000

167.000

156.413

156.413

156.413

163.649

20

01

04

Apa, canal si salubritate

46.000

12.000

8.802

8.802

8.802

10.025

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

Hitcrnet

50.000

19.000

12904

12904

12.904

12.290

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa!

89,000

7,000

733

733

733

9.960

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

722.000

176.000

107942

107.942

107,942

128.711

20

02

Reparații curente

34SL920

175.000

156997

156.527

146.741

9.786

150.279

20

03

Hrana

1.674.000

328.000

241.218

241.218

241218

281.493

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.674.000

328.000

241.218

241918

241.218

281.493

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20.000

2,000

639

639

639

639

20

04

01

Medicamente

7.000

1.000

249

249

249

249

20

04

02

Materiale sanitare

13.000

1.000

390

390

390

390

Pag. 21

Ctpl-tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alî □o fit

De numire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

■Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

270.000

49.000

20232

20232

20232

49.637

20

05

01

Uniforme si echipament

29.000

5.000

15.419

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

49.000

14.000

4249

20

05

30

Alte obiecte de inventar

192.000

30.000

20232

20232

20232

29369

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

23.000

5.000

2345

2345

2345

2345

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

20.000

5.000

2345

2.345

2345

2345

20

06

02

Deplasări in străinătate

3.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

3.000

1.000

900

900

900

900

20

13

Pregătire profesionala

28.000

5.000

20

14

Protecția muncii

7.000

2.000

20

30

Alte cheltuieli

916.000

228.000

197.029

197.029

197.029

185.409

20

30

02

Protocol si reprezentare

6.000

20

30

04

Chirii

79,000

26.000

25.760

25.760

25.760

19397

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

831.000

202.000

171269

171269

171269

166.012

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

18.000

18.000

55

01

A. Transferuri interne

18.000

18,000

55

01

18

Alte transferuri curente interne

18.000

18.000

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

36.666

56

01

Programe din Fondul European do Dezvoltare

Regionala (FEDR)

36.666

56

01

01

Finaitarea naționala

5314

56

01

02

Finanțarea externa nerambnrsabila

29.043

56

Ol

03

Cheltuieli neeligibile

|

2309

Pag. 22

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grapa/ litiu

Articol

AJi

ne-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

23.622.500

5.633,000

5383387

5383.387

5383387

5.639.557

57

02

Ajutoare sociale

23.622.500

5.633.000

5383387

5383387

5.383387

5.639357

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

23.622x00

5.633.000

5383387

5383387

5383.387

5.639357

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.930.000

58

OI

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.930.000

58

01

01

Finanțarea naționala

285380

58

01

02

Finanțarea externa nerambucabtla

1.622X90

58

01

03

Cheltuieli ncdigibilc

20.730

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

508.000

92.000

74.620

74.620

74.620

75348

59

11

Asociații si fundații

150.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

nctncadratc

358.000

86.000

68.620

68.620

68.620

69348

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

73.618

178350

33.000

32350

32346

32346

36.669

71

TITLUL XDI ACTIVE NEFINANCIARE

73.618

178350

'33.000

32350

32346

32346

36.669

71

01

Active fixe

73.618

178J50

33.000

32350

32346

32346

36.669

71

01

01

Construcții

23.737

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

73.000

4.419

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

19.000

6.146

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

73.6 ÎS

86-350

33.000

32350

32 346

32346

2367

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

j

Pag. 23

-lei-

Capitol

Subcapitol

Paragini

Grupa/ Titlu

Articol

Aii nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-56.860

-56.860

-56.854

-56.854

-56554

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECBDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-56.860

-56.860

-56.854

-56.854

-56554

85

01

Platt efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-56.850

-56.860

-56.854

-56.854

-56.854

85

01

01

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate în anul curent (SF)

-56.860

-56.860

-56.854

-56554

-56554

7000 02

Partea I V-a SERVICH Si DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

32.073.973

171.8455)10

42.905,530

23504.742

23519.423

22.677.681

841.742

18.572.498

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

31555.020

147.903.52C

37.52+530

21523.620

21.638301

20.796559

841.742

12.198.060

Oi

CHELTUIELI CURENTE

9.006.745

75.988.690

17.648330

9312.889

9.102512

8509.837

292.975

7.907320

20

TITLULB BUNURI SI SERVICII

20300.000

5.454.000

5.157.974

5.157.974

5.118.105

39569

4.464.442

20

01

Bunuri si servicii

15.729.000

4544.000

4342.0SI

4342.081

4342.081

4271.693

20

01

Ol

Furnituri de birou

140.000

50.000

23.224

23.224

23224

22.794

20

01

02

Materiale pentru curățenie

14.000

4.000

256

256

256

4.923

20

01

03

încălzit; iluminat si forța metrica

10.650.000

3305.000

3276.826

3276.826

3.276.826

3260.338

20

01

04

Apa. canal si salubritate

70DJM0

100.000

96.429

96.429

96.429

98.533

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

235.000

60.000

<3594

43.594

43.594

55.706

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250.000

70.000

40343

40.343

40343

72.429

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.740.000

955.000

861.409

661.409

861.409

756.970

20

02

Reparații curente

879.000

100.000

43559

43.559

3.690

39.869

63.575

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

921100

40.000

29571

29.971

29.971

Pag. 24

Capitol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

R

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

05

01

Uniforme si echipament

2,000

•20

05

30

Alte obiecte de inventa*

90.000

40.000

29.971

29.971

29371

20

30

Alte cheltuieli

3.600.000

770.000

742363

742363

742363

129.174

20

30

04

Chirii

300.000

70.000

59.908

59.908

59308

112.627

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3300.000

700.000

642.455

682.455

682.455

16.547

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

14369360

8.806300

1.684.535

1.474.458

1311.927

162331

1311327

55

01

A_ Transferuri interne

14369360

8.806300

1.684.535

1.474.458

1311327

162531

1311327

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

6.650.840

1.087.880

1.037.879

LQ37.879

1.037.879

1.037.879

55

01

42

Transferuri din bugetul loca! calce

asociațiile de dezvoltare inteicomuni-

tare

7.718.420

7.718.420

646.656

436.579

274.048

162.531

274.048

56

TITLUL VHI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

491.765

49L770

69.666

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

491.765

491.770

69.666

56

01

01

Finanțarea naționala

33.004

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

28335

56

01

03

Cheltuieli necligibile

491.765

491.770

8327

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.514.983

34.962.680

900.000

494.501

494301

494301

65.282

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

8.514.983

34.962.680!

900.000

494,501

494.501

494.501

65282

Pag. 25

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grn-

P*' Titlu

Articol

Alt ne-at

Denumire indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plat! efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

4

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

01

Finanțarea naționala

5.015.450

136320

73516

73.016

73.016

9.751

58

01

02

Finanțarea externa neraiubursabila

«.514.983

29.925.93f

755.2X0

413.756

413.756

413.756

55331

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

21300

8200

7.729

7.729

7.729

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5.864.980

2.488.030

1575.879

1575.879

1385304

90575

1596,003

59

11

Asociații si fim dat ii

5.8645)80

2.488.030

1575,879

1.975.879

1.885.304

90375

1.996.003

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

22518272

66.634310

19.476330

12.124520

12.049.678

11588.406

61272

4290.740

71

TITLUL X01 ACTIVE NEFINANCIARE

22.948272

64.134310

19.476330

12.124.920

12.049.678

11.988.406

61.272

4290.740

71

01

Active fixe

19.300.575

58364.870

18.485.700

11.867.800

11.867.800

11.867.800

4290.411

71

01

01

Construcții

4.968.442

I3.8S6.010

5.588.750

14.037

14.037

14.037

3.695.425

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

60.560

72.627

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica sî alte active corporale

90.051

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

14332.133

44.918300

12896550

11.853.763

11.853.763

11.853.763

432.308

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

3.647.697

5.269.440

990,630

257.120

181.878

120.606

61272

329

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2.500.000

72

01

Active financiare

2.500.000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

2.500.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5368.640

487.990

487.495

487.495

487.495

81

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

5368.640

487590

487.495

487.495

487.495

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

5368.640

4E7590

487.495

487.495

487.495

Pag. 26

-leî-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ litiu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate 1> finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-S8.no

-88.120

-1.684

-L684

-1.684

85

Titlul XK PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8s.no

48.120

-1.684

-1.684

-1.684

85

01

Plăti efectuate în anii preced coti si

recuperate in anul curent

-s8.no

48.120

-1.684

-1.684

-1.684

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! sî

recuperate in anul curent (SF)

48.120

48.120

-1.684

-J.684

-1.684

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

118.953

23342390

5381.000

1. SCI.122

1.881,122

1,881,122

6374.438

01

CHELTUIELI CURENTE

115.953

231519.550

5340.000

1.881.122

1.881.122

1.881.122

6.333389

20

TITLUL E BUNURI SI SERVICE

118.953

2L65S.SSQ

5340.000

1,881.122

1.681.122

1.881.122

6333389

20

01

Bunuri si servicii

tt 5.953

21.655.550

5.340.000

1.881,122

1.881.122

1.881.122

6333389

20

01

04

Apa, canal si salubritate

118.953

21336350

5300.000

1.881.122

1.S8I.122

I.S8L122

6.333389

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretincrcsi funcționare

119.000

40.000

55

TULUL VII ALTE TRANSFERURI

1364.000

55

01

A. Transferuri interne

1.964.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

Stat

1364300

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

322.840

41.000

41.149

71

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANCIARE

322.840

41.000

41.149

71

01

Active fixe

322.840

•41.000

41.149

71

01

01

Construcții

19.087

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

Pag. 27 -lei- .

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Ti tiu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

' Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

active corporale

3243

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

322.840

41,000

18.819

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

306.796.246

406.632390

105.461.630

53.455.436

36.606326

36.518379

88.447

24.970,464

8002

ACHUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

10296.177

6.718.180

1.010

500

500

500

52323

01

CHELTUIELI CURENTE

9.611.825

6J99.720

52.823

56

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

52.823

56

Ol

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

52,032

56

01

Ol

Finanțarea naționala

12.540

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

33.817

56

01

03

Cheltuieli neelîgibile

5.675

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

791

56

02

03

Chlctuiclî nedigibik

791

58

TULUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

9.611.825

6.199.720

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.611,825

6.199.720

58

01

Ol

Finanțarea naționala

822.410

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

9.611.825

5.377.310

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

684.352

517.770

1.000

500

500

500

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

684.352

5J7.770

I.0W

500

500

500

Pag. 28

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Tiliu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pluti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale Cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

Ol

Active fixe

684352

517.770

1.000

500

500

50C

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

684352

517.770

1.000

500

500

500

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

690

10

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

690

10

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

690

10

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

21,235,782

115.841.090

36.005330

32328.638

15.480.028

15391581

88.447

15349.471

01

CHELTUIELI CURENTE

94.148

42.605.650

15.406.000

15278.162

15278.162

15275545

2.617

15280338

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

223.600

60.000

55.900

55.900

55300

55300

20

30

Alte cheltuieli

223.600

60.000

55.900

55.900

55.900

55300

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

223.600

60.000

55.900

55.900

55.900

55.900

40

TITLUL IV SUBVENȚII

29.201.700

13.846.000

13.821.934

13.821.934

13.821.934

13.621334

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

19.686.000

13.846.000

13.821334

13.821.934

13521334

13321334

40

30

Alte subvenții

9315.700

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

13.127.000

1500.000

1.400.328

1.400328

1397.711

2.617

1397.711

55

01

A. Transferuri interne

13.127.000

1500.000

1.40032B

1.400328

1397.711

2.617

I397.7H

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

13.127.000

1500.000

1.400328

1.400328

[397.711

2.617

1397.711

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

POSTADERARE

60501

40.640

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

60501

40.640

Pag. 29_____"Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alb

ne-

*t

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale Cumulate

aprobate Ix finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

56

03

03

Cheltuieli necligibilc

60301

40.640

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

33.647

12.710

5293

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

33.647

12.710

5293

58

01

01

Finanțarea naționala

10310

5293

58

01

02

Finanțarea exte ma neramb u rsab ila

33.647

1.900

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.141.634

71.143.020

20.600.000

17.0S1.143

202533

116.703

85.830

68.633

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

21.141.634

71.143.020

20.600.000

17.051.143

202333

116.703

85.830

68.633

71

01

Active fixe

21.141.634

71.143.020

20.600.000

17.051.143

202533

116.703

05.830

68.633

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

21.141.634

71.143.020

20.600.000

17.051.143

202533

116.703

85.830

68.633

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

93.090

81

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

93.090

. ..

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

93.090

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-670

-670

-667

-667

-667

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-670

•670

-667

-667

-667

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate în anul curent

-570

•670

-667

-667

-667

Pag. 30      - lei-

Capitol

Sub-capi-toi

Paragraf

Grupa / Tîtlu

Articol

Aii-ne-at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate U finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

E

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SD)

-670

-670

-667

-667

8402

TRANSPORTURI

275,264237

286.073.120

69.455.290

21.126298

21.126298

21.126298

9.568.170

01

CHELTUIELI CURENTE

222,577.169

207386280

51.663.210

10.015.S62

10.015362

10.015362

8.030.982

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17.500.000

5.135.000

1358.751

1.858.751

1358.751

2394.650

20

02

Reparații curente

17,500.000

5.135.000

1358.751

1358.751

1358.751

2394.650

40

TITLUL IV SUBVENȚII

25.979340

5.700.000

5325,034

5325.034

5325.034

5.635.422

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț $i tarif

6269340

1.630.000

1,625.034

1.625.034

1325.034

1,735.422

40

30

Alte subvenții

19.710.000

4.070.000

3.900.000

3300.000

3.900.000

3.900.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

452.000

55

01

A Transferuri interne

452.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

4S2.000

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

321

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

321

56

01

01

Finanțarea naționala

321

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

5.000

3.000

1300

1300

1300

589

57

02

Ajutoare sociale

5.000

3.000

1300

1300

1300

589

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

5.000

3.000

3300

1300

1300

589

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE

-Ici-


- lei-


-lei-


-Iei-


-lei-


- lei-


-Ici-


-lei-


-Iei-


-ici-


- lei-


Pag. 31

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-St

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

222.577.169

163.449.940

40.825210

2.630277

2330277

2.630.277

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

222377.169

163.449340

40,825210

2.630277

2.630277

2.630277

58

01

01

Finanțarea naționala

54.723.Kfrt

23.693.650

461,000

394340

394.540

394.540

58

Ol

02

Finanțarea externa nerambursabila

167.853.305

139.755.790

40364210

2.235.737

2.235.737

2235.737

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.687.118

48318390

8.401.850

1.792.039

1.792,039

1,792.039

1337.188

71

TULUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.687.118

48318.090

8.401.«50

1.792339

1.792.039

1.792339

J337.I88

71

01

Active fixe

52.687.118

48.318.090

8.4QI35Q

1.792.039

1.79X039

1.792339

1337.188

71

01

01

Construcții

4333

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1.242

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

52.687.118

48318.090

8.401350

L792.O39

1.792.039

1.792.039

1331,613

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

30372.520

9394.000

9322.492

9322.492

9322.492

81

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

30372320

9394.000

9322.492

9322.492

9322.492

81

02

Rambursări de credite interne

20.343.000

6.D04.000

5.948.029

5.948.039

5.948.029

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.343.000

6.004.000

5246.029

5348329

5348329

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

10.029320

3390.000

3374.463

3374.463

3374.463

84

TULUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.770

-3.770

-3.795

-3.795

-3.795

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE


Pag. 32      - tcî-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angaja mente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

85 01

85 01 02

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! st recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-3.770

-3.770

-3.770

-3.770

-3.770

-3.770

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795
BIHOR

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2019

Fag. 1______-lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Grn-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

toi

Cfcpb

ra-

pa /

ti-

ne*

Denumire indicator

Angajamente

Cheltuieli

aprobate

trimestriale

aprobate

trimestriale

fol

graf

Titlu

col

at

la finele

cumulate

la finele

cumulate

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

perioadei

perioadei

de raportare

de raportare

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

357.8d6.736

542.184.680

1IQ.893.9UO

42229.409

25.095.413

24279.811

815.602

10.013295

01

CHELTUIELI CURENTE

253.514350

3n.OB.6101

52.488.010

6.432665

6222588

6.050.432

172156

3.453339

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1309.550

22.000

22.000

22.000

22000

22.000

55

TITLUL VH ALTE TRANS FER.URI

29.912260

10306300

3.084263

2874.786

2.709.638

165.148

2.709.638

56

TITLUL VIE PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

555.766

535.9101

3.500

649222

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

252.958584

279255.890

42.156210

3325.802

3325.802

3.318.794

7.008

72.479

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

104352386

211.687.510

54.532330

31.939248

1SXII5329

14.859378

155.951

6.559556

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

104352386

209.187.510

54,532330

31.939248

15.015.329

14.859.378

155.95)

6.559556

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2500.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.488,000

3.878.OOC

3.861558

3.861.958

3374.463

487.495

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.488.000

3.878.000

3261.958

3.861.958

3374.463

487.495

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.440

4.440

-4.462

-4.462

4.462

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

4440

-4.440

-4.462

4.462

4.462

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

461.666

4.023.570

1.059220

19.220

19211

14311

4.900

137.060

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

461.666

4.014.070

1,059220

19220

19211

14311

4.90D

137.060

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

461.666

4.014.070

1.059.220

19220

19211

14.311

4.900

137.060

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

461.666

4.014.070

1.059220

19220

19.2 LI

14.311

4.900

137.060

71

01

Active fixe

461.666

4.014.070

1.059220

19220

L9.2U

14311

4.900

137.060

Pag. 2

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate [afinele perioadei de raportare

trimestriale Cinn ulafe

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

01

Construcții

20.230

10.417

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

J 14.000

10.853

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

46.000

30.490

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

461.666

3.833.840

1,059220

19220

19211

14311

4.900

85,300

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.500

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

9.500

71

01

Active fixe

9.500

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

9.500

6000 02

Partea 11-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

237.600

17.624

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

237.600

17.624

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

237.600

17.624

71

TITLUL XM ACTIVE NEFINANCIARE

237.600

17.624

71

Ol

Active fixe

237.600

17.624

71

Ol

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

225.600

12.926

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.911

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

12.000

1.787

6500

02

Partea DT-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

18.653.804

100.430260

5.409.430

1.174.450

1.174392

1.163.435

10.957

1.017.878

-Iei-


Capitol

Sub* c» pito!

Pa

ragraf

G rupi/ Titlu

Articol

AU

ne-st

Denumire Indicator

Credite de angajament-

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

6502

01

56

56 01

56 01 01

56 01 02

56 01 03

58

58 01

58 01 01

58 Ol 02

58 01 03

70

71

71 Ol

71 01 01

71 01 02

71 01 03

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambu rsabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibiîe

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente st mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

14.301.891

12.102.478

12.102.478

12.102.478

12.102.478

2.199.413

2.199.413

2.069.582

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente [egale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate bi finele perioadei de raportare

trimestriale consulate

3

4

5

6

7

8=6-7

9

26.610.740

2.044.930

1.111.079

1.111.079

1.106.691

4388

170.632

21J80.800

401.000

193.503

193.503

193.064

439

46.730

45.778

45.778

36.739

2.517

6.522

21.580.800

401.000

193.503

193.503

193.064

439

952

21.580.800

401.000

193.503

193.503

193.064

439

952

3.143.510

97.620

34.743

34.743

34304

439

142

18.422.930

302.380

158.660

158.660

158.660

810

14360

1.000

100

100

100

5.029.940

1.643.930

917376

9 J 7.576

913.627

3.949

123.902

5.029.940

1.643.930

917.576

917-576

913.627

3.949

123.902

4.519.740

1.643.930

917.576

917.576

913.627

3.949

123.902

940.100

6.110

100

100

100

711

4.759

6.526

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator


Credite de angajament


aprobate trimestriale ta finele cumulate perioadei

de raportare


A      B      12

71 01 30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.0®.582

71 03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

129.831

6602

SANATATE

118,482

01

CHELTUIELI CURENTE

118.482

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 02

Transferuri decapitai

51 02 28

Trans feniri d in bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatalii

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56 01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEUR)

56 01 01

Finanțarea naționala

56 01 02

Finanțarea externa nerambursabila

56 01 03

Cheltuieli neeligibilc

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

118.482

58 01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,482

58 01 01

Finanțarea naționala

Fag. 4


-Iei

Credite bugetare

’ Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale tic plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

3

4

5

6

7

8=6-7

3,579.640

1.637,820

917.476

917.476

913527

3.949

1I1.90C

510.200

51.132.770

30.000

7.521

7.521

952

6.569

197.880

47.136.710

30,000

7_521

7.521

952

6.569

193.362

1.000.000

1.000.000

l.OOO.OOD

192.410

192.410

6.745

173.170

12.495

46.136.710

30.000

7.S2I

7321

952

6.569

952

46.136.710

30.000

7.521

7321

952

6.569

952

6.578,930

10.000

1.128

L128

143

985

143


Pag. 5 -Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58 01 02

58 01 03

70

71

71 01

71 01 01

71 01 02

71 01 30

79

81

81 04

6702

01

51

51 02

51 02 29

56

56 01

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL KM ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea împrumuturi lor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAU ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instilutii publice

TITLUL VOT PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

118.482

4.159.813

3300

3300

39.352550

204.830

3,906.060

3,996.060

3.996,060

20.578400

5296.380

309.550

309.550

309,550

3.500

20.000

3301.500

25.500

22.0GO

22.000

22.000

3.500

6.393

23500

22.000

22.000

22.000

22.000

6393

23.446

22.000

22.000

22.000

22.000

809

23.446

22.000

22.000

22000

22.000

5584

809

4518

4518

4518

2.016

2371

131

576.031

273558

22.000

22000

22.000

251558

Pag. 6

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

Aii

De-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale du plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=-£r-7

9

Regionala (FEDR)

3-500

3500

3300

251558

56

01

01

Finanțarea naționala

59341

56

01

02

nuanțarea externa ncrambursabila

190.199

56

01

03

Cheltuieli Dceligibilc

3500

3.500

3.500

2.018

58

TULUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

4.983330

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.983330

58

01

01

Finanțarea naționala

747.500

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

4.235.830

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.156313

15382.020

3.276.000

1300

1.446

1.446

302.473

71

TITLUL Xin ACTIVE NEFMANC1ARE

4.156313

15382J020

3-276.000

1.500

1.446

1.446

302.473

71

01

Active fixe

684.830

5.042.020

1.036.000

1300

1.446

1.446

302.473

71

01

01

Construcții

1.000

1.000

1,000

946

946

21385

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

42590

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

65,788

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

684.830

5.041.020

1.035.000

500

500

500

172.710

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

3.471.483

10.240.000

2.240.000

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

73.618

2.108350

33.000

32350

32346

32346

73335

01

CHELTUIELI CURENTE

1.930.000

36.666

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Pag. 7      - Iei-

Capital

Subcapitol

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

; Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

«probate la finele perioadei de raportare

trimestriale c umulntc

aprobate la finele perioadei de raportare

trimes triate cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

36.666

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

36.666

56

01

01

Finanțarea naționala

5314

56

0]

02

Finanțarea externa ncrambursabila

29.043

56

01

03

Cheltuieli treci igibife

2309

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.930.000

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.930.00D

58

01

01

Finanțarea naționala

286380

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

1.622.890

58

01

03

Cheltuieli nccligibile

20.730

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71618

178350

33.000

32350

32346

32346

36.669

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

73.618

178350

33.000

32350

32.346

32.346

36.669

71

01

Active fixe

73.618

178350

33.000

32350

32.346

32.346

36.669

71

01

01

Construcții

23.737

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

73.000

4.419

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

19.0D0

6.146

71

01

30

/Utc active fixe

(inclusiv reparații capitale)

73.618

86350

33,000

32350

32346

32346

2367

7000

02

ParteaIV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

Pag. 8

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

DE-

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

’ Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legate dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia (inele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7000

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

31.955.020

124.113.500

29.711.620

J4.791.45l

14.506.132

13.794.834

711.298

5.778.764

7002

LOCUINȚE, SERVICE S! DEZVOLTARE PUBLICA

31.955,020

121.826.660

29.670.620

14.791.451

14306.132

13.794.834

711298

5.737.615

01

CHELTUIELI CURENTE

9.006.748

49.823.710

9.706.300

2.179.036

1368359

1.806.428

16233J

1.446.375

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

14369260

8.806,300

1.684335

L474.458

1311.927

162331

1.311.927

55

01

A. Transferuri Interne

14.369260

8.806300

1.684335

1.474.458

1311327

162331

1311.927

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital dc

stat

6.650.840

1.087.880

1.037.879

1.037.879

1.037.879

1.037.879

55

01

42

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intcrcornuni-

tare

7.718.420

7.718.420

646.656

436.579

274.048

162.531

274,048

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

491.765

491.770

69.666

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

491.765

491.770

69.666

56

01

01

Finanțarea naționala

33.004

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

28335

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

491.765

491.770

8327

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8314383

34.962.680

900.000

494301

494301

494.501

65.282

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

8314.983

34.962.680

900.000

494301

494301

494.50)

65382

58

01

01

Finanțarea naționala

5.015.450

136320

73.016

73.016

73.016

9.751

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

8.514.983

29325.930

755380

413.756

413.756

413.756,

55331

Pag. 9

-lei-

Cil pîr toi

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aline, at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

03

Cheltuieli neeligîbile

21300

8200

7.729

7.729

7.729

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

22348272

65.634310

19.476330

12124.920

12.049.678

11588.406

61272

4.290.740

71

TITLUL Xtil ACTIVE NEFINANCIARE

22348272

64.134310

19.476330

12.124320

12.049.678

11388.406

61272

4290.740

71

01

Active fixe

19300.575

5fi.K4.S70

18.485.700

11.867.800

11.867.800

11.867.800

4290.411

71

01

01

Construcții

4.968.442

13.886.010

5.588.750

14.037

14.037

14.037

3.695.425

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

60.S60

72.627

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

90.051

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

14332.133

44.918300

J2.S96.95O

11253.763

11.853.763

11.853.763

432308

71

08

Reparații capitale aferente activelor

fixe

3.647.697

5269.440

990.630

257.120

181.878

120.606

61272

329

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

2300.000

72

01

Active financiare

2300.000

72

01

01

Participare Ia capitalul social al

societăților comerciale

2300.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

536S.640

487.990

487.495

487.495

487.495

81

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.368.640

487.990

487.495

487.495

4S7.495

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

5368.640

487.990

487.495

487.495

487.495

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

2.286.840

41.000

41.149

01

CHELTUIELI CURENTE

1.964.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.964.000

55

01

A Transferuri inteme

1.964.000

-Ici-


- Iei-


Fug. 10

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

1 Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

«probate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

55

01

12

Inycstîtu ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

1.964.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

322.840

41.000

41.149

71

TITLUL Xm ACTIVE NERNANC1ARE

322.840

41.000

41.149

71

01

Active fixe

322.840

41.00C

41.149

71

01

01

Construcții

19.087

71

Ol

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

3243

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

322.840

41,000

18.819

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

306.796.246

313379.750

74.713.630

26244288

9.395.678

9.307231

88.447

3.061.969

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

10296.177

6.718.180

1.010

500

500

500

52.823

01

CHELTUIELI CURENTE

9.61 L«25

6.199.720

52.823

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

52.823

56

Ol

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

52.032

56

01

01

Finanțarea naționala

12.540

56

01

02

Finanțarea externa nerambuisabila

33.817

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

5.675

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

791

56

02

03

Chletnielî neeligibile

791

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


Pag. 11

- Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

E

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

9.611.825

6.199.720

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.611.825

6.199.720

58

01

01

Finanțarea naționala

822.410

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabifa

9.611.825

5377310

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

684352

517.770

1.000

500

500

500

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

684352

517.770

1.000

500

500

500

71

01

Active fixe

684.352

517.770

1.000

500

500

500

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

684352

517.770

1.000

500

500

500

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

690

10

81

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

690

10

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

690

10

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

21,235.782

84.415.790

22.099330

18.450.804

1.602.194

1313.747

88.447

1.471.637

01

CHELTUIELI CURENTE

94.148

13.180350

1.500.000

1.400328

1.40032S

1397.711

2617

1.403.004

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

13.127.000

1.500,000

1.400328

1.400.328

1397.71]

2.617

1397.711

55

01

A. Transferuri interne

13.127.000

1300.000

1.400328

1.400328

1397.71]

2.617

1397.711

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societarilor comerciale cu capital de

stat

13.127.000

1300.000

1400328

1.400328

1397.711

2.617

1397.711

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

60301

40.640

1

Pag- 12      - Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa-

ra-

graf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

60.501

40.610

56

03

03

Cheltuieli ncdigibilc

60.501

40.640

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

33.647

12.710

5293

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

33.647

12.710

5293

58

01

01

Finanțarea naționala

10.810

5293

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

33.647

1200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.141.634

71.143.020

20.600.000

I7.05LI43

202233

116.703

55.830

68.633

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

21.141.634

71.143.020

20.600.000

17.051.143

202.533

116.703

85.830

68.633

71

01

Active fixe

21.141.634

71.143.020

20.600.000

17.051.143

202.533

116.703

85.830

68.633

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

21.141.634

71.143.020

20.600.000

17.051.143

202.533

116.703

85.830

68.633

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

93.090

81

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

93.090

81

04

Rambursarea împrumuturilor contractate

pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

93.090

84

TULUL XV PLAT! EFECTUATE IN AND

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-670

-670

-667

-667

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-670

-670

-f.67

-667

-667

85

01

Plăti efectuate în anii precedent! si

Pag. 13


- Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

’ Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7

8-6-7

9

recuperate in anul curent

-670

-670

-667

■667

-667

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti sî

recuperate în anul curent ($D)

-670

-670

-667

-667

-667

8402

TRANSPORTURI

275264.287

222245.780

52.613.290

7.792,984

7.792584

7.792.984

1.537509

01

CHELTUIELI CURENTE

222.S77.169

163.901.940

40325210

2.630277

2.630277

2.630.277

321

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

452.000

55

01

A, Transferuri interne

452.000

55

01

12

Investitei de regiilor autonome sî

societăților comerciale cu capital de

stat

45X000

56

TITLUL VIH PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

321

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

321

56

01

01

Finanțarea naționala

321

58

TITLULX PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

222.577.169

163.449.940

40325210

2.630277

2.630277

2.630277

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

222577.169

163.449.940

40.825210

2.630.277

2.630277

2.630277

58

01

01

Finanțarea naționala

54.723.S64

23.693.650

461.000

394.540

394540

394.540

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

167.853.305

139.756.290

40364210

2235.737

2235.737

2235.737

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.687.118

48318.090

8.401350

1.792.039

1.792.039

1.792.039

1537.188

71

TITLUL Xni ACTIVE NEFINANCIARE

52.687.118

•18.318.090

8.401350

1.792.039

1.792.039

1.792.039

1.537J8S

71

01

Active fixe

52.687.118

48318.093

MOI 350

1.792.039

1.792.039

1.792.039

1.537.188


Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

toi

capi-

nț’

pa /

li-

toi

grai

Țîțlu

col


Denumîre indicator


Credite de angajament


aprobate trimestriale la finele      cumulate

perioadei

de raportare


Credite bugetare

aprobate trimestriale la finele      cumulate

perioadei

de raportare


Angajamente Angajamente bugetare legale


Plăti efectuate


Pag. 14


Angajamente legale de plătit


- let-


Cheltuieli efective


7           8=6-7             9


71

01

01

71

01

03

71

01

30

79

81

81

04

84


85

85

85


Construcții

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVR RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT


52.687.118


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

01 Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

01 02 Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent (SD)48318.090

10.029.520

10.029.520

10.029.520

-3.770

-3.770

-3.770

-3.770


8.401.850

3.390.000

3390.000

3390.000

-3.770

-3.770

-3.770

-3.770


1.792.039

3.374.463

3.374.463

3.374.463

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795


1.792.039

3.374.463

3.374.463

3.374.463

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795


1.792.039

3.374.463

3.374.463


3.374.463


-3.795

-3.795

-3.795

-3.7951.242

1331.613


BIHOR

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31.0X2019

Pag. 1      - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-

P*' Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale Ctimalafe

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

118.953

312.790.620

90393350

73.798.682

73.744300

72.755.888

989.012

72.677245

01

CHELTUIELI CURENTE

118.953

293.332.050

85273.780

68L648.633

68394.851

67.605.839

989.012

7X677245

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.103.970

17.045330

15.706.094

15.706.094

15.705.496

598

15318.876

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118.953

104.116.980

32.972.470

20.198368

20.144386

19380.310

564276

24.018.774

30

TITLUL UI DOBÂNZI

8.740.000

693.000

658.149

658.149

414280

243369

359280

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5S.181.O4O

19346.000

19346368

19346368

19346368

19.457356

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.816.000

51

HTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.726.400

3316.000

3316.000

3316.000

3316.000

3316.000

55

TULUL VU ALTE TRANSFERURI

3.662.630

983.640

871.880

871.880

871.880

871.880

57

TULUL Vin ASISTENTA SOCIALA

24.940.760

6.497.350

5396.258

5396256

5306364

89.694

5.757.440

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

15.044.270

4219.780

2354.916

2.954.916

2.864341

90375

2377.639

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20343.000

6.004.000

5348.029

5348.029

5348.029

81

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

20343.000

6304.000

5348.029

5.948.029

5.948.029

84

PLĂTI EFECTUATE JN ANH PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-884.430

-884.430

-797380

-797380

-797380

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-884.430

-884.430

-797380

-797380

-797380

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

54.491.090

12.376.730

10397396

10.954.657

10.562.619

392.038

11337.615

5102

AUTORITAU PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

41383380

11.081.730

9.769.744

9.726.885

9380367

146.418

10.404.157

01

CHELTUIELI CURENTE

42260.000

11.757.750

10.445.760

10.402.901

10.256.483

146.418

10.404.157

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31330.000

8204.750

7.643.786

7.643.786

7.643.786

7.742395

10

01

Cheltuieli salariate in bani

29394.750

8.004.750

7.476244

7.476244

7.476.244

7.574.707

10

01

01

Salarii de baza

23.i70.00q

6.100.000

5.830.660

5330.660

5.830.660

6.136213

10

01

06

Aice sporuri

1.490.000

400.000

371310

371310

371310

378,089

Pag. 2

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la Unele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoana din

afara, unitarii

£00.000

220.000

182.435

182.435

182,435

202.125

10

01

13

Drepturi de delegare

35.000

5.000

3.000

3.000

3.000

831

10

01

17

Indemnizații de hrana

I.48O.OOO

400.000

348.740

348.740

348.740

364.093

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

3.019.750

879.750

739.499

739.499

739.499

492.756

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

645250

-1.400

10

02

06

Voucherc de vacanta

645250

-1.400

10

03

Contribuții

690.000

200.000

167.542

167542

167.542

169.588

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

690.000

200.000

167.542

167542

167542

169588

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10.S88.OCO

3.453.000

2.719.941

2.677.082

2530.664

146.418

2578.062

20

01

Bunuri sî servicii

6.043.000

2.045.000

1.4S5.999

1.481.759

1.404.702

77.057

1.539.637

20

01

01

Furnituri de birou

370-000

150.000

88372

88.372

88372

74352

20

01

02

Materiale pentru curățenie

108.000

40.000

19.195

19.195

19.195

18J18

20

01

03

încălzit, iluminat sî foita motrica

820.000

400.000

363305

363JOS

363.205

358.612

20

01

04

Apa, canal si salubritate

70.000

25.000

15.245

15245

15.245

10.963

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

765.000

3ODJOO0

253.480

249.240

172.692

76.548

209.599

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

90.000

30.000

19.771

19.771

19.262

509

26.065

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere sî funcționare

3.820.000

1.100.000

726.731

726.731

726.731

840.528

20

02

Reparații curente

95.000

40.000

1.771

1.771

1.771

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

290.000

24.000

6.490

6.490

6.490

20

05

01

Uniforme si echipament

18.000

2.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

272.000

22.000

6.490

6.490