Hotărârea nr. 579/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 271365/22.07.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.271365/1 din 22.07.2019 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luând în considerare:

 • -   Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

 • -   pct. 1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/24.12.2002, actualizat,

 • -   prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.547/20.03.2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002,

 • -   art.4 lit.d) din Normele metodologice din 2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • -   prevederile art.4, art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), art. 139 alin (2) lit. a) și ale art. 291 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al institutiilor publice si activităților finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă bugetul creditelor interne pentru anul 2019, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.5. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare, conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2019-2022 aferente creditelor bugetare la data de 30.06.2019, conform anexei nr.5 atașată prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă rectificarea “Programului lucrărilor de întrețineri, reparații, amenajări, străzi,poduri și trafic rutier pe anul 2019” conform anexei nr.6 atașată prezentei hotărâri.

Art.8. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 140 mii lei Episcopiei Română Unită cu Roma, Greco-Catolică pentru activitățile sociale realizate de aceasta. Sprijinul financiar se va acorda cu derogare de la obligativitatea compensării cu sumele anuale ce revin cultului religios.

Decontarea sumelor se va realiza respectând Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local.

Art.9. Se aprobă donația încasată de Municipiul Oradea de la societatea Eurociere în sumă de 47.199 lei.

Art.10. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 163.370 lei după cum urmează:

 • - West Fruta SRL :30.000 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • - Poltergeist SRL:1.000 lei pentru susținerea activității echipei de polo

 • - Rozoti Prodcom Prodcom SRL:6.000 lei pentru susținerea activității clubului

 • - Novambient SRL:500 lei pentru susținerea activității clubului

- persoane fizice:125.870 lei pentru susținerea activității echipei de polo.

Art.11. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate pentru susținerea activităților unităților de învățământ, după cum urmează:

 • -     Grădinița cu program prelungit „Orsolya”:450 lei de la Asociația pentru Tinerii și Studenții din Partium

 • -     Școala Gimnazială “Octavian Goga”:35 lei de la persoane fizice.

Art.12. Se aprobă validarea rectificării bugetului local al Municipiului Oradea aprobat prin Dispoziția Primarului nr.1590/28.06.2019 privind virarea de credite bugetare în anul 2019.

Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.14. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

 • •    Primarul municipiului Oradea

 • •    Direcția Economică

 • •     Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •    Direcția Tehnică

 • •    Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •     Spitalul Clinic Județean de Urgență, prin grija Direcției Economice

 • •     Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu, prin grija Direcției Economice

 • •     Clubul Sportiv Municipal, prin grija Direcției Economice

 • •    Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural, prin grija Direcției Economice

 • •     Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019 Nr. 579


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

Municipiul Oradea


Anexa nr.6 la HCL 579/2019

PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE INTRETINERI , REPARAȚII, AMENAJARI STRAZI, PODURI SI TRAFIC RUTIER PE ANUL 2019

Mii lei

Nr. Crt.

Denumirea lucrării

Plan 2019

Propuneri

Diferente

TOTAL GENERAL

17500.00

21500.00

4000.00

1

întrețineri, reparații imbracaminti rutiere prin lucrări de plombari si covorașe

3285.00

2935.00

-350.00

0.00

2

Reparații imbracaminti rutiere la strazi nem. intretinere strazi si colectare ape pluviale

2215.00

2900.00

685.00

0.00

3

Reparatii trotuare

500.00

1260.00

760.00

4

Amenajare trotuare

300.00

280.00

-20.00

5

Covoare asfaltice

1500.00

1900.00

400.00

6

Lucrari la retelele de utilitati

900.00

760.00

-140.00

7

Intretineri,reparatii poduri si podete

500.00

310.00

-190.00

8

Lucrari pentru siguranta circulatiei

2500.00

5545.00

3045.00

9

Montat borduri inclinate

500.00

360.00

-140.00

10

Trafic rutier,anexa nr.1 - anexa 1

4800.00

4800.00

0.00

11

Pasaje subterane

500.00

450.00

-50.00