Hotărârea nr. 572/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. ARANY JANOS NR. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FAȚADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR.’

ARANY JANOS NR. 2.

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 261186 din 11.07.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. ARANY JANOS NR. 2.

Având în vedere prioritățile privind aplicarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural - arhitecturală situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea și starea avansată de degradare a imobilului, în vederea prevenirii desprinderilor accidentale de tencuială și evitarea accidentărilor, se impune urgența demersului în vederea demarării lucrărilor de reabilitare.

Luând în considerare Hotărârea de Guvern nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza Referatului nr. 262926/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. ARANY JANOS NR. 2.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

Ținând seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza DTAC pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. ARANY JANOS NR. 2 .”

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                 Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                 Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:

1.311.350,99 lei fără TVA 1.050.633,66 lei fără TVA 217.259,33 lei fără TVA 12 luni


Din care C+M:

Diverse și neprevăzute 20 %:

Durata de realizare a investiției:

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -     Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -    Primarul Municipiului Oradea

  • -     Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -    Direcția Economică

  • -     Instituția Arhitectului Șef

  • -    Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor

  • -     Direcția Tehnică

  • -    Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 572


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”