Hotărârea nr. 569/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 18

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții:

REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 18

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 259496 din 10.07.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 18

Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 2629240/15.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 18

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. j) și ale art.

139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza DTAC pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 18’”

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:

Primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea


Beneficiar:

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

566.101,24 lei fără TVA 448.068,08 lei fără TVA 93.652,89 lei fără TVA 10 luni


Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:

Diverse și neprevăzute 20 %:

Durata de realizare a investiției:

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -  Direcția Economică

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -  Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor

  • -   Direcția Tehnică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 569


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”