Hotărârea nr. 568/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.6

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.6

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 261399 din 11.07.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.6”,

Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 262980/15.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.6”,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținînd seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. j) și ale art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă următorii indicatorii tehnico - economici la faza PT - pentru obiectivul de investiții: “Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.6”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:

Primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea Municipiul Oradea


Investitor:

Beneficiar:

Indicatori tehnico - economici

1.898.394,32 lei fără TVA

1.519.252,95 lei fără TVA

314.630,60 lei fără TVA

12 luni


Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:

Diverse și neprevăzute 15 %:

Durata de realizare a investiției:

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -        Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -       Primarul Municipiului Oradea

  • -       Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -       Direcția Economică

  • -        Instituția Arhitectului Șef

  • -       Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 15 iulie 2019 Nr. 568


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”